Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2854. Sklep o ustavitvi postopka, stran 8747.

Številka: U-I-36/11-15
Datum: 6. 7. 2011
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuhinje človekovih pravic, na seji 6. julija 2011
s k l e n i l o:
Postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 46. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10), kolikor se nanaša na osebe, odgovorne za javna naročila, se ustavi.
O b r a z l o ž i t e v
1. Varuhinja človekovih pravic (v nadaljevanju predlagateljica) izpodbija prvi odstavek 46. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZIntPK), kolikor se nanaša na osebe, odgovorne za javna naročila. Izpodbijani ureditvi očita neskladje z 2., 35. in 38. členom Ustave (načela pravne države, varstvo pravic zasebnosti in varstvo osebnih podatkov). Zakonska ureditev, ki določa javnost podatkov o premoženju teh oseb, pridobljenem v času izvajanja dejavnosti oziroma delovnih obveznosti, naj ne bi bila v skladu s splošnim ustavnim načelom sorazmernosti, kot ga za dopustnost posega v človekove pravice določa tretji odstavek 15. člena Ustave. Te osebe so po svojem statusu uradniki oziroma javni uslužbenci, ki naj ne bi bili odgovorni javnosti, ampak svojemu delodajalcu, katerega pravice izvršuje predstojnik. Predlagateljica predlaga, naj Ustavno sodišče prvi odstavek 46. člena ZIntPK v ustreznem delu razveljavi, Ustavno sodišče pa je na njen predlog to določbo zadržalo do svoje končne odločitve.
2. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/11 – v nadaljevanju ZIntPK-B) je bil prvi odstavek 46. člena ZIntPK spremenjen tako, da je v izpodbijani vsebini prenehal veljati. O ustavnosti predpisa, ki ne velja več, odloča Ustavno sodišče le, če so izpolnjeni pogoji iz 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Zato je Ustavno sodišče predlagateljico pozvalo, naj pojasni, ali vztraja pri vloženi zahtevi, ter pojasni izpolnjevanje pogojev iz navedenega člena ZUstS. Opozorilo jo je na posledice, če na ta poziv ne odgovori. Ker predlagateljica na poziv ni odgovorila, je Ustavno sodišče postopek ustavilo.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost