Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 478-434/2011-934 Ob-4115/11 , Stran 1843
Št. 478-434/2011-934 Ob-4115/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 8USPDSLS) – (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11), Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2011, ki ga je Občinski svet Občine Ljutomer potrdil na seji dne 6. 4. 2011, objavlja Občina Ljutomer
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. 2. Predmet javne dražbe: – stavbna zemljišča v Ljutomeru parc. št. 1622 travnik, v izmeri 456 m2, parc. št. 1623 njiva, v izmeri 3528 m2, parc. št. 1624 travnik, v izmeri 148 m2 in parc. št. 1625 njiva, v izmeri 3086 m2 in travnik, v izmeri 74 m2, vse k.o. Ljutomer (poslovna cona za bivšim MTT-jem), – stavbna zemljišča v Ljutomeru parc. št. 1450/3 gozd, v izmeri 3560 m2, parc. št. 1450/4 njiva, v izmeri 1336 m2 in parc. št. 1450/7 njiva, v izmeri 379 m2, vlož. št. 2221, v Ljutomer ter zemljišče parc. št. 1450/2 njiva, v izmeri 5954 m2, vlož. št. 2178, k.o. Ljutomer, – stavbna zemljišča parc. št 3002/2 parkirišče, v velikosti 1088 m2, parc. št. 3002/3 parkirišče, v velikosti 422 m2, parc. št. 3002/4 parkirišče, v velikosti 784 m2 in parc. št. 1081/25 njiva, v velikosti 2831 m2, vse k.o. Ljutomer. Zemljišča pod prvo in drugo alineo so namenjena izgradnji poslovnega objekta, pod tretjo alineo pa izgradnji parkirišč in komunalne infrastrukture. Na zemljiščih pod tretjo alineo, po katerih bo potekala javna komunalna infrastruktura, si bo Občina Ljutomer vpisala služnostno pravico. Rok izgradnje objektov na vseh zemljiščih je 3 leta od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Odtujitev nobenega zemljišča pred izpolnitvijo vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe ni možna. V primeru, da kupec ne bo izpolnil pogojev iz kupoprodajne pogodbe, je dolžan zemljišče vrniti v last Občini Ljutomer, po enaki ceni kot jo je kupil, brez revalorizacije. Zemljišča pod prvo alineo se prodajajo v kompletu, nakup posamezne parcele ni možen. Zemljišča pod drugo alineo se prodajajo v kompletu ali parc. št. 1450/2, v Ljutomer kot samostojna parcela ter parc. št. 1450/4, 1450/3 in 1450/7, k.o. Ljutomer skupaj. Zemljišča pod tretjo alineo se prodajajo v paketu. Zemljišča so na prodaj po sistemu videno – kupljeno, v zatečenem stanju. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja. 4. Izklicna cena: – zemljišča pod prvo alineo: 101.285,88 EUR, brez DDV-ja – zemljišča pod drugo alineo, brez DDV-ja: – parc. št. 1450/2, k.o. Ljutomer: 66.877,26 EUR, – parc. št. 1450/3, k.o. Ljutomer: 28.513,76 EUR, – parc. št. 1450/4, k.o. Ljutomer: 10.677,19 EUR, – parc. št. 1450/7, k.o. Ljutomer: 4.169,34 EUR, – zemljišča pod tretjo alineo: 128.125,00 EUR, brez DDV-ja. Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR. Kupnina za zemljišča zajema vrednost stavbnega zemljišča. Stroške komunalne opreme bo kupec plačal v skladu z določili Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 2/10). V strošek komunalne opreme niso zajeti stroški izvedbe priključkov objekta na javno infrastrukturo in priključnih taks. Stroške v zvezi s prenosom lastništva nepremičnin (notarski zapis, overitev, davki, ZK predlog) krijejo kupci. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalec krije stroške cenitve zemljišč ter objave javne dražbe. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec se zaveže kupnino plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v torek, 23. avgusta 2011 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje). 7. Višina kavcije Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 10% od vrednosti zemljišč (ki jih dražitelj želi kupiti) na račun Občine Ljutomer, št. 01263-0100013693. Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne (brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščina ne vrne. 8. Informacije o javni dražbi: interesenti lahko dobijo dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50 ali Ani Žnidarič, tel. 02/584-90-45. 9. Pogoji sodelovanja: Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo: – svoje podatke (naziv, naslov, davčno in matično številko oziroma EMŠO), – potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne osebe) oziroma osebni dokument (fizične osebe), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne osebe), – dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS (fizične in pravne osebe), – dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji, – v prijavi morajo ponudniki navesti vrsto objekta, ki ga nameravajo graditi. 10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo. 11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Občina Ljutomer

AAA Zlata odličnost