Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4155/11 , Stran 1886
Ob-4155/11
Na podlagi 42. člena Statuta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., uprava sklicuje
17. redno sejo skupščine
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Ptuj, Puhova ulica 10,
ki bo v sredo, 30. 8. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe v Ptuju, Puhova ulica 10, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Izvoli se: – Za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ.dipl.prav. – Preštevalca glasov: Igor Cebek, Angela Petek. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šömen. 2. a) Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 v višini 696.678,00 EUR ostane nerazporejen. c) Podelitev razrešnice članom nadzornega sveta za leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeljuje članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana. 4. Sejnina za člane nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skladno s stališčem Vlade do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize, znaša sejnina za čas do 31. 12. 2012 za predsednika nadzornega sveta bruto 260,00 EUR, za člane nadzornega sveta pa znaša bruto 200,00 EUR, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80% redne seje. Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški) po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Puhova ulica 10, Ptuj, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 bo sklic skupščine z obrazložitvijo predlogov sklepov objavljen tudi na spletni strani družbe, www.komunala-ptuj.si. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, Ptuj. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, Ptuj. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Puhova ulica 10, Ptuj. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Komunalno podjetje Ptuj d.d. direktor Jože Cvetko, univ. dipl. inž.

AAA Zlata odličnost