Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4087/11 , Stran 1849
Ob-4087/11
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10 in 34/11) in Letnega načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem za leto 2011, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem stvarnega premoženja v lasti Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks: 05/721-01-02. 2. Opis predmeta oddaje v najem: poslovni prostor, v izmeri 15,39 m², ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, na Kolodvorski cesti 1, v Pivki, ki leži na parc. št. 4200/13, k.o. Petelinje. Poslovni prostor se bo oddal v najem za obdobje 5 let od podpisa najemne pogodbe. Najemno razmerje se lahko po poteku izjemoma podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Izhodiščna mesečna najemnina za avgust 2011 znaša 10 €/m2 ali 153.90 €/mesec. 3. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini ene mesečne (izklicne) najemnine. Varščino se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298, pri Banki Slovenije z navedbo: »plačilo varščine za javni razpis za oddajo poslovnega prostora«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu, v roku 15 dni od vročitve sklepa župana o izbiri najugodnejšega ponudnika, ne sklene najemne pogodbe se šteje, da je od najema odstopil in se mu varščina ne vrne. 4. Rok za plačilo varščine: izbrani najemnik je dolžan plačati tudi varščino v višini 3 mesečnih najemnin, pred prevzemom poslovnega prostora. Po prenehanju najemnega razmerja bo najemodajalec vrnil najemniku plačano varščino v trikratni višini zadnje najemnine, v roku 30 dni od dneva predaje poslovnega prostora v pogodbeno dogovorjenem stanju. 5. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – pravne osebe priložijo ponovni izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb ter navedbo davčne številke, – samostojni podjetniki priložijo izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – fondacije ali društva priložijo ponovni izpis iz Poslovnega registra Slovenije, – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu in fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, – ponujeno ceno na m2 za najem nepremičnine, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega razpisa, – dokazilo o plačilu varščine v višini ene mesečne (izklicne) najemnine ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine, da ponudnik ne uspe s svojo ponudb, – program oziroma vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala v najetem prostoru, – drugo zahtevano v razpisni dokumentaciji. 6. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. 7. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 22. 8. 2011 do 10. ure na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora na Kolodvorski cesti 1, v Pivki – Ne odpiraj«. Ponudbo se obvezno odda na razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega javnega zbiranja ponudb. 8. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka oddaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe dne 22. 8. 2011 ob 13. uri, v prostorih Občine Pivka. Odpiranje ponudb bo komisijsko. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede na navedeno bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 9. Rok sklenitve pogodbe: sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika na predlog komisije izda župan. O izboru najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb. Zoper sklep župana ni pritožbe. Ponudniki lahko uveljavljajo svoje pravice pri pristojnem sodišču. Na podlagi vročitve sklepa župana o izbiri najugodnejšega ponudnika mora izbrani ponudnik najpozneje v 15 dneh, od prejema le tega, skleniti najemno pogodbo. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v tem roku, lahko naročnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, naročnik sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 10. Merilo za izbor: merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene najemnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja. Organizator javnega zbiranja ponudb si pridrži pravico, da lahko od Trške skupnosti Pivka zahteva soglasje k primernosti dejavnosti najugodnejšega ponudnika, kolikor obstaja dvom v primernost le-te. 11. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost organizatorja javnega zbiranja ponudb, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 12. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Martina Kobal). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb in razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni Občine Pivka in na internetnem naslovu: http://www.pivka.si. Javni razpis se objavi na oglasni deski Občine Pivka in na spletni strani Občine Pivka.
Občina Pivka

AAA Zlata odličnost