Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 01-481/11 Ob-4098/11 , Stran 1861
Št. 01-481/11 Ob-4098/11
Na podlagi 41. člena Statuta delniške družbe Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, sklicujem
16. sejo skupščine
delniške družbe Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, d.d.,
ki bo v torek, 30. 8. 2011, ob 14. uri, v posebni sobi Restavracije Štefanič pri Blagovnici v Brežicah, Bizeljska cesta 37, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: direktor družbe bo začel sejo skupščine in podal ugotovitve o udeležbi delničarjev. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Ferdo Pinterič. Za preštevalca glasov se izvolita Mateja Lopatič in Darko Ferlan. Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej Dokler. 2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepa št. 2.1: Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 ter revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2010, s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010 in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010. Predlog sklepa št. 2.2: Na dan 31. 12. 2010 je znašal ugotovljeni bilančni dobiček družbe 1.872.666,19 EUR. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da ugotovljeni bilančni dobiček za poslovno leto 2010, ki znaša 1.872.666,19 EUR ostane nerazporejen. Predlog sklepa št. 2.3: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2010 in ji podeljuje razrešnico. Predlog sklepa št. 2.4: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in mu podeljuje razrešnico. 3. Predlog uskladitve dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti in predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C in sprejem novega prečiščenega besedila statuta. Predlog sklepa št. 3.1.: Skupščina zaradi uskladitve s standardno klasifikacijo dejavnosti iz leta 2008 sprejme predlagane spremembe 2. člena poglavja II. Dejavnost družbe, kot izhaja iz predloženega besedila sprememb tega člena, ki je sestavni del gradiva za skupščino. Predlog sklepa št. 3.2.: Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C, Uradni list RS, št: 42/09) kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine in predlog novega prečiščenega besedila statuta skladno s sprejetimi spremembami. Novo prečiščeno besedilo statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register. 4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska hiša IN Revizija, družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo pisno prijavo najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 26. avgusta 2011 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva, 26. avgusta 2011. Delničarji in pooblaščenci posredujejo pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko na naslov: Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Gradivo Gradivo za skupščino, ki vsebuje revidirano letno poročilo družbe, revidirane računovodske izkaze družbe, informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora družbe v poslovnem letu 2010 ter poročilo nadzornega sveta o spremljanju poslovanja družbe v poslovnem letu 2010, besedilo predloga uskladitve dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti in predlogov sprememb statuta in novo prečiščeno besedilo statuta ter obrazložene predloge sklepov, bo na vpogled delničarjem v informativni pisarni- tajništvu uprave družbe Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine, predlog uskladitve dejavnosti družbe, predlog sprememb in dopolnitev statuta ter prečiščeno besedilo statuta so objavljeni tudi na spletni strani družbe: http://www.kop-brezice.si/. Udeležence skupščine prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi, razen predloga k točki 4 dnevnega reda, morajo biti obrazloženi.
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, d.d. uprava – direktor Stanko Tomše

AAA Zlata odličnost