Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4167/11 , Stran 1890
Ob-4167/11
Na podlagi 12. člena Statuta družbe PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, Upravni odbor sklicuje
5. sejo skupščine
družbe PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 14. uri, v notarski pisarni Nade Kumar. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine in imenovanje predsednika skupščine. Predlog sklepa: »Za predsednika skupščine se imenuje Borut Jamnik. Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje notarka Nada Kumar.« 2. Sprejem Poslovnika o delu skupščine delničarjev družbe. Predlog sklepa: »skupščina družbe sprejme Poslovnik o delu skupščine delničarjev družbe PDP, d.d.« 3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe PDP, d.d. za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim letnim poročilom Skupine PDP za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe PDP, d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine PDP za poslovno leto 2010 ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnih direktorjev družbe. Predlog sklepa: »Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe PDP, d.d. za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim letnim poročilom Skupine PDP za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe PDP, d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine PDP za poslovno leto 2010. Skupščina družbe se je seznanila z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnih direktorjev družbe.« 4. Podelitev razrešnice članom Upravnega odbora. Predlog sklepa: »na predlog Upravnega odbora skupščina družbe članom Upravnega odbora (vključno z glavnim izvršnim direktorjem in izvršno direktorico) podeli razrešnico za njihovo delo v poslovnem letu 2010.« 5. Skupščina se v skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih skupnosti seznani s spremembo Pravil o določitvi pravic izvršnih direktorjev iz delovnega razmerja, ki jih je sprejel Upravni odbor družbe. Predlog sklepa: »skupščina družbe se v skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih skupnosti seznani s spremembo Pravil o določitvi pravic izvršnih direktorjev iz delovnega razmerja, ki jih je sprejel Upravni odbor družbe na svoji 35. seji dne 14. 4. 2011.« 6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2011. Predlog sklepa: »Upravni odbor predlaga skupščini, da za revidiranje poslovnih izkazov družbe PDP, d.d. in konsolidiranih izkazov Skupine PDP za poslovno leto 2011 imenuje družbo Ernst&Young d.o.o.« Pojasnila: Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno po pošti, z elektronsko pošto ali po telefaksu prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na e-mail naslov: info@pdp.si. Delničarji lahko v skladu z določbo 300. in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu Upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov Upravnega odbora ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov V tajništvu na sedežu družbe, na naslovu Dunajska cesta 119, Ljubljana, je dostopno gradivo za skupščino vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 12. in sicer: – sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, da je dal posamezni predlog sklepa Upravni odbor in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki jo je predlagal Upravni odbor družbe, z obrazložitvami in pojasnili, – besedilo Poslovnika o delu skupščine delničarjev družbe PDP, d.d., – Letno poročilo družbe PDP, d.d. za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, Konsolidirano letno poročilo Skupine PDP za poslovno leto 2010 in pisno poročilo Upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe PDP, d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine PDP za poslovno leto 2010, – spremembe Pravil o določitvi pravic izvršnih direktorjev iz delovnega razmerja in čistopis tega dokumenta, – Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
PDP, d. d. predsednik Upravnega odbora Borut Jamnik

AAA Zlata odličnost