Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4182/11 , Stran 1894
Ob-4182/11
Na podlagi 29. člena Statuta družbe Alta Skupina, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: družba), upravni odbor družbe sklicuje
skupščino delničarjev,
ki bo dne 29. 8. 2011, ob 14. uri, na sedežu družbe na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana. I. Predlagani dnevni red in predlogi sklepov s strani upravnega odbora: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Aleksander Mavko. Za preštevalca glasov se izvolita Marta Maver in Valter Grilanc. Za sestavo zapisnika se imenuje notarka Nada Kumar iz Ljubljane. 2. Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, pokrivanje bilančne izgube ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010 in s prejemki članov upravnega odbora. Skupščina se seznani, da bilančna izguba za leto 2010 znaša 383.625 EUR in ostane nepokrita. Skupščina potrjuje in odobrava delo članov upravnega odbora in jim podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2010. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Upravni odbor v skladu s predlogom revizijske komisije predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko hišo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2011 se imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. II. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov s popolnimi obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom upravnega odbora in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta 18 (6. nadstropje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 14. do 15. ure in na spletni strani družbe, http://www.alta.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300., 301. in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po telefaxu številka 01/32-00-201 ali na elektronski naslov: marta.maver@alta.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po telefaxu številka 01/32-00-201 ali na elektronski naslov: marta.maver@alta.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo preko telefaxa, morajo vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog preko telefaxa ali po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva, 25. 8. 2011. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe: http://www.alta.si ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta 18 (6. nadstropje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 14. do 15. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po preko telefaxa na številko 01/32-00-201 ali na elektronski naslov: marta.maver@alta.si. Pooblastilo, ki se družbi posreduje preko telefaxa mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Pooblastilo, ki se družbi posreduje po elektronski pošti mora biti posredovano v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 3.018.076 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba nima lastnih delnic.
Alta Skupina d.d. predsednik upravnega odbora Dean Čendak

AAA Zlata odličnost