Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4137/11 , Stran 1877
Ob-4137/11
V skladu z določili ZGD-1 in Statuta družbe Delo tiskarna d.d. Ljubljana, sklepa uprave in zahteve delničarja Salomon d.o.o. Ljubljana sklicujem
16. zasedanje skupščine
družbe Delo tiskarna, d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 14. uri, v sejni sobi skupine Krater v Ljubljani, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana - Črnuče. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine. Predlog sklepov: 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. 1.2. Skupščina izvoli: – za predsednika skupščine Jožeta Čada, – za preštevalca glasov Luka Reflaka, – za zapisnikarja notarja Mira Bregarja iz Litije. 2. Sprejem letnega poročila za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina sprejme revidirano letno poročilo za poslovno leto 2010. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, seznanitev s prejemki članov organa vodenja in nadzora in podelitev razrešnice. Predlog sklepov: 3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2010 v višini 1.205.488 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih. 3.2. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v poslovnem letu 2010. 4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 5. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepov: 5.1. Ugotovi se, da je Mitji Rotarju z dnem 25. 3. 2011 prenehal mandat člana nadzornega sveta zaradi odstopa s te funkcije. 5.2. Ugotovi se, da je Djordjević Branislavu z dnem 1. 4. 2009 prenehal mandat člana nadzornega sveta na podlagi točke dvainšestdesetič statuta družb, ker mu je tega dne prenehalo delovno razmerje v družbi Delo tiskarna d.d., Ljubljana. 5.3. Za člana nadzornega sveta družbe Delo tiskarna d.d. Ljubljana, ki zastopa interese delničarjev, se za obdobje 4 let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvoli Štefana Baša. Predloge sklepov pod točko 1., 2. in 3. dnevnega reda je podala uprava družbe, predloge sklepov pod točko 4. in 5. dnevnega reda pa je podal delničar Salomon d.o.o. Ljubljana v zahtevi za sklic skupščine z dne 18. 7. 2011. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom z mnenjem revizorja in podatki o prejemkih članov organov upravljanja in nadzora, izjavo o upravljanju, in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu skupine Krater v Ljubljani, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana - Črnuče, vsak delovni dan, od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300., 301. in 305. člen ZGD-1) so prav tako objavljene na spletni strani družbe. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca 26. 8. 2011 in ki so kot imetniki delnic na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Delo tiskarna d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 961.351 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in se izkazali z osebnim dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Če skupščina od predvideni uri zasedanja ne bo sklepčna, ker na zasedanju ne bo prisotnih več kot 15% glasov, se bo ponovno zasedanje skupščine opravilo istega dne ob 14.30, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina sklepčna ne glede na višini zastopanega osnovnega kapitala.
Delo tiskarna d.d. direktor Tomaž Dereani

AAA Zlata odličnost