Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4148/11 , Stran 1853
Ob-4148/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633. 2. Opis predmeta oddaje v najem: predmet oddaje v najem je neopremljen prostor »Stara menza« v Martinjaku 8, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu: Martinjak 8, 1380 Cerknica. Predmet oddaje v najem je le del prostorov, ki imajo številko dela stavbe: 1675-128-1, v izmeri 386,94 m2, ki je povezana s parcelo 1675-4035, katastrska občina 1675 Grahovo. Od navedene površine želi Občina Cerknica oddati v najem 240,13 m2 površine, kar v naravi predstavlja: vhod, v izmeri 9,63 m2, sanitarije, v izmeri 19,44 m2, jedilnica, v izmeri 133,00 m2 in kuhinja, v izmeri 78,06 m2. Navedeni prostori so prazni in niso v uporabi že več let. Pred uporabo bo moral najemnik vse prostore prenoviti, zlasti inštalacije ter urediti kurjavo. Inštalacija centralne kurjave je montirana, kotlovnice ni. Vse komponente kratkotrajne rabe so dotrajane. Komponente dolgotrajne rabe je potrebno temeljito prenoviti. Navedeni prostor se oddaja v najem za obdobje 5 let od podpisa najemne pogodbe. Najemno razmerje se lahko po preteku petih let izjemoma podaljša za nadaljnjih pet let, če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost tega premoženja. Po Odloku o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05) se objekt Martinjak 8, v katerih se nahaja prostor, ki je predmet oddaje v najem, nahaja v prostorski enoti MR-P1, ki ima opredeljeno proizvodnjo namensko rabo PD (pretežno namenjena proizvodnji, skladiščem in parkiriščem). V območjih proizvodnih dejavnosti (PD) so dovoljene: – gradnje, dozidave in nadzidave proizvodnih, skladiščnih, obrtnih, storitvenih, trgovskih in poslovnih stavb, okrepčevalnic, barov, obratov za pripravo in dostavo jedi, gradnje in dozidave bencinskih servisov ter gradnje parkirišč v skladu z merili in pogoji za pozidanost in oblikovanje; 3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najkasneje v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. 4. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 384,21 EUR. 5. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini treh mesečnih (izhodiščnih) najemnin. Varščino v znesku 1.153,00 EUR se nakaže na račun Občine Cerknica, št. računa: 01213 – 0100002563 pri UJP Postojna z navedbo: »plačilo varščine za oddajo v najem – Martinjak 8«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu, v roku 15 dni od vročitve sklepa župana o izbiri najugodnejšega ponudnika, ne sklene najemne pogodbe se šteje, da je od najema odstopil in se mu varščina ne vrne. 6. Pogoji javnega razpisa Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU, pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije ter društva, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje: – pravne osebe priložijo izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb; – samostojni podjetniki priložijo izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb; – društva priložijo izpis iz Poslovnega registra Slovenije, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb; – fizične osebe priložijo fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; – ponujeno ceno v EUR/mesec za najem nepremičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega razpisa; – dokazilo o plačilu varščine v višini treh mesečnih (izhodiščnih) najemnin (1.153,00 EUR) ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke za primer vračila varščine, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo; – drugo zahtevano v razpisni dokumentaciji za oddajo v najem, ki je sestavni del tega razpisa. 7. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. 8. Postopek zbiranja ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do četrtka, 25. 8. 2011, do 10. ure na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Najem prostora, Martinjak 8«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika. Ponudbo se obvezno odda na razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega javnega zbiranja ponudb. Pisna ponudba mora vsebovati listine navedene v 6. točki tega razpisa. Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana. 9. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija imenovana s strani župana bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v četrtek, 25. 8. 2011, ob 13. uri v sejni sobi I. nadstropja Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. Odpiranje ponudb bo javno. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Ne glede na navedeno bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 10. Rok sklenitve pogodbe: o izbiri najugodnejšega ponudnika se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu najkasneje v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo najpozneje 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje v 15 dneh, lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, organizator javnega zbiranja ponudb zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, organizator javnega zbiranja ponudb lahko sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 11. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: – ponujena neto mesečna najemnina za najem prostora, ki je premet tega razpisa (brez DDV); – dejavnost, ki se lahko opravlja v najetem prostoru. Po Odloku o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05), se objekt Martinjak 8, v katerih se nahaja prostor, ki je predmet oddaje v najem nahaja v prostorski enoti MR-P1, ki ima opredeljeno proizvodnjo namensko rabo PD (pretežno namenjena proizvodnji, skladiščem in parkiriščem). V območjih proizvodnih dejavnosti (PD) so dovoljene: – gradnje, dozidave in nadzidave proizvodnih, skladiščnih, obrtnih, storitvenih, trgovskih in poslovnih stavb, okrepčevalnic, barov, obratov za pripravo in dostavo jedi, gradnje in dozidave bencinskih servisov ter gradnje parkirišč v skladu z merili in pogoji za pozidanost in oblikovanje; Podrobneje so merila razdelana v razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in ki bo ponudil najvišjo najemnino. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb oziroma enakih ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja. Kolikor bo ponudnik v ponudbi za najem prostora, ki je predmet tega razpisa navedel dejavnost, ki jo ne bo mogoče izvajati glede na določila Odloka o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS, št. 23/05), bo organizator javnega zbiranja ponudb dolžan tako ponudbo izločiti, čeprav bo sicer lahko ponujena najvišja najemnina. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del najemne pogodbe. Stroške sklenitve najemne pogodbe plača najemnik. 12. Omejitve v zvezi s postopkom oddaje v najem: obveznost organizatorja javnega zbiranja ponudb, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 13. Ogled nepremičnin in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 01/70-90-610 (kontaktna oseba: OIga Smodila). Ogled prostora je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb in razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni Občine Cerknica in na internetnem naslovu: http://www.cerknica.si. Postopek odpiranja prispelih ponudb bo vodila komisija v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Cerknica.
Občina Cerknica

AAA Zlata odličnost