Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2852. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm, kolikor kategorizira javno pot JP 956083 (od HŠ 78 proti Svenše)«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 237/29 in 237/30, obe k. o. Pobrežje, stran 8745.

Številka: U-I-154/10-7
Datum: 6. 7. 2011
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Jožefa Petroviča in Ane Petrovič, oba Dornava, ter Miroslava Ivančiča, Maribor, ki jih zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 6. julija 2011
o d l o č i l o:
Člen 4 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/10), kolikor kategorizira javno pot JP 956083 (od HŠ 78 proti Svenše), v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 237/29 in 237/30, obe k. o. Pobrežje, se razveljavi.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Pobudniki izpodbijajo 4. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm (v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji), kolikor kategorizira javno pot, v delu, ki poteka po njihovih zemljiščih. Iz izpodbijane določbe naj ne bi bilo jasno razvidno, na katere nepremičnine se ceste in cestni odseki nanašajo. Zatrjujejo neskladje z 2. členom Ustave. Kolikor pa kategorizirana javna pot poteka po njihovih nepremičninah, pa pobudniki navajajo, da Občina Videm (v nadaljevanju Občina) z njimi ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč, po katerih poteka javna pot, niti jim ni zemljišč odvzela proti odškodnini. Zato naj bi bil Odlok o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju s 33. in 69. členom Ustave.
2. Občina odgovarja, da Odlok o kategorizaciji ni v neskladju z Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09 – v nadaljevanju ZJC), ker sporna pot izpolnjuje merila za kategorizacijo. Iz predpisa naj bi jasno izhajalo, da gre za javno pot »od HŠ 78 proti Svenše« in se konča pri hiši št. 148 E. Pot naj bi potekala po zemljiščih parc. št. 237/29 in 237/30, obe k. o. Pobrežje. Zato je pristojnemu upravnemu organu za ta zemljišča predlagala uvedbo razlastitvenega postopka.
B.
3. Iz zemljiškoknjižnih izpiskov izhaja, da sta pobudnika Ana Petrovič in Jože Petrovič solastnika zemljišča parc. št. 237/29, k. o. Pobrežje, pobudnik Miroslav Ivančič pa je solastnik zemljišča parc. št. 237/30, k. o. Pobrežje, po katerih poteka javna pot. Pobudniki zato izkazujejo pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji, kolikor se nanaša na javno pot, ki poteka po njihovih zemljiščih. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo odločanje o stvari sami.
4. Odlok o kategorizaciji je bil sprejet na podlagi ZJC, ki se je prenehal uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 – v nadaljevanju ZCest-1). Na podlagi 126. člena ZCest-1 morajo občine svoje predpise uskladiti z določbami ZCest-1 v enem letu od njegove uveljavitve, tj. do 1. aprila 2012. Izpodbijani Odlok o kategorizaciji določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo. V 4. členu Odlok o kategorizaciji med javnimi potmi pod zaporedno številko 32 kategorizira javno pot »od HŠ 78 proti Svenše«, ki poteka po zemljiščih v lasti pobudnikov.
5. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, naj zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v postopku, v katerem se za konkreten primer ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem sta zagotovljena tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi ali odškodnina.
6. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen ZCest-1. Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. V prvem odstavku 39. člena ZCest-1 je določeno, da so javne ceste državne in občinske. Po drugem odstavku 39. člena ZCest-1 so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin. Enake določbe je imel tudi ZJC. Občina določeno cesto kategorizira, če je za takšno kategorizacijo izkazana javna korist in če cesta ustreza merilom za kategorizacijo javnih cest. Če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta, ki jo občina namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom oziroma v postopku razlastitve. V primerih, ko že obstoječe javne ceste potekajo po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot določa drugi odstavek 39. člena ZCest-1 oziroma je določal prvi odstavek 3. člena ZJC, prehodna ureditev iz 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05 – v nadaljevanju ZJC-B), ki na podlagi drugega odstavka 123. člena ZCest-1 še vedno velja, predvideva, da se lahko lastninska pravica na teh nepremičninah odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, ki je urejen z navedeno določbo ZJC-B.
7. V obravnavani zadevi Občina s pobudniki ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč, po katerih poteka javna pot. Zoper njihove nepremičnine pred sprejetjem Odloka o kategorizaciji tudi ni bil izveden postopek razlastitve. Zato je 4. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 19. členom ZJC-B in 69. členom Ustave. Ker 4. člen Odloka o kategorizaciji v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče je zato 4. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno pot »od HŠ 78 proti Svenše«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 237/29 in 237/30, obe k. o. Pobrežje, razveljavilo.
C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 46/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost