Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2855. Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov, stran 8747.

Na podlagi četrtega odstavka 12. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list, RS št. 77/10), je Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, dne 17. 5. 2011 na 9. redni seji sprejel naslednji
P R A V I L N I K
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določi vrsta in vsebina upravičenih stroškov projektov, ki jih lahko sofinancira Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija), ter pogoje za priznavanje njihove upravičenosti in njihovo izkazovanje.
Vprašanja, ki jih ta pravilnik ne ureja, se rešujejo v skladu z veljavnimi predpisi in drugimi splošnimi akti agencije.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– »obračun stroškov« je preglednica, iz katere so v okviru posameznih skupin stroškov in tranš razvidni uveljavljani upravičeni stroški po posameznih računih, pogodbah in obračunih ter datumi plačil računov in izplačil po avtorskih in podjemnih pogodbah;
– »obračunska dokumentacija« je zbir verodostojnih knjigovodskih listin (računov; pogodb; obračunov itd.), izpisov iz poslovnih knjig producenta ter dokazil o plačilu računov in izplačilih po avtorskih, podjemnih ter drugih pogodbah.
3. člen
(uporaba nekaterih izrazov)
V tem pravilniku se uporablja izraz »projekt« za filmske projekte, pri čemer se posamezne določbe pravilnika smiselno uporabljajo tudi pri izvajanju vseh drugih projektov, ki jih sofinancira agencija.
Prejemnik sredstev je pri večini projektov producent, zato se v pravilniku namesto prejemnik sredstev uporablja izraz »producent«.
Izraz »stroški« se za namene tega pravilnika uporablja za povračila izdatkov producentu. Prav tako se izraz »stroški« uporablja v primeru opredelitve neupravičenih stroškov.
Izraz »sofinanciranje« predstavlja subvencijo agencije za izvajanje projekta.
II. UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški
4. člen
(vrste upravičenih stroškov)
Upravičeni stroški projekta so stroški, nastali pri aktivnostih, ki so v celoti ali delno v neposredni zvezi s projektom, sprejetim v sofinanciranje, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih javnih virov.
Upravičeni stroški sofinanciranja projekta se nanašajo na naslednje vrste neposrednih stroškov: stroške dela (vključno z avtorstvom); stroške storitev zunanjih izvajalcev; stroške materiala, ki je potreben za produkcijo filma; ter režijske stroške.
Upravičeni stroški po posameznih vsebinskih skupinah so zlasti:
– neposredni stroški ureditve pravic in opravljenega dela na scenariju;
– neposredni stroški honorarjev članov izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih oziroma njihovih skrbnikov) in filmske ekipe;
– neposredni stroški dela producenta;
– neposredni stroški izbora potencialne izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih);
– neposredni stroški scenografije in rekvizitov (vključno s stroški lokacij snemanja);
– neposredni stroški kostumografije;
– neposredni stroški maske;
– neposredni stroški filmske tehnike, storitev in opreme;
– neposredni stroški filmskega traku, drugih avdio-video nosilcev in obdelave;
– neposredni tehnični in izvedbeni stroški;
– neposredni stroški prehrane in prenočitev članov ekipe;
– neposredni stroški prevozov;
– neposredni stroški zavarovanj;
– neposredni režijski stroški;
– neposredni stroški promocije in distribucije v Republiki Sloveniji;
– neposredni stroški promocije slovenskih filmov v tujini;
– neposredni stroški produkcijskih raziskav;
– neposredni stroški izvajalske ekipe in gostov (za potrebe izvedbe festivala in/ali dejavnosti, ki spodbujajo razvoj organizirane filmske stroke);
– neposredni stroški odkupa licenčnih pravic za filme (za potrebe izvedbe festivala);
– neposredni stroški najema prostorov ter organizacije in izvedbe strokovnih dogodkov ter srečanj (za potrebe izvedbe festivala in/ali dejavnosti, ki spodbujajo razvoj organizirane filmske stroke);
– neposredni stroški publikacij in tiskovin (za potrebe razvoja dejavnosti, ki spodbujajo razvoj organizirane filmske stroke in/ali izvedbe kulturno-vzgojnih filmskih projektov v RS).
5. člen
(pogoji za priznanje upravičenosti stroškov)
Pogoji za priznanje upravičenosti stroškov so, da so slednji:
– navedeni v predračunu projekta in opredeljeni s tem pravilnikom kot upravičeni;
– nujno potrebni in so v celoti ali delno nastali izključno zaradi izvajanja projekta (t.i. neposredni stroški);
– dejansko nastali na podlagi opravljenega dela, dobavljenega materiala in opravljenih storitev;
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti;
– izkazani z verodostojnimi listinami.
Stroški morajo temeljiti na listinah, ki jih kot verodostojne opredeljujejo veljavna zakonodaja in drugi predpisi (kot so npr. računi; pogodbe; naročilnice; napotnice študentskega servisa (skupaj z računom študentskega servisa za opravljeno delo študenta); bančne garancije; zavarovalne police; dokazila o udeležbi; ali druge listine enake dokazne vrednosti) ter biti izkazani z dokazili o izvršenih plačilih. Kot dokazila o izvršenih plačilih se upoštevajo verodostojne listine, za katere tako določajo veljavni predpisi. Iz dokazil o nastalih stroških morata biti razvidna vrsta in vrednost opravljenega dela ali dobavljenega materiala oziroma opravljenih storitev.
Agencija sofinancira le upravičene stroške, ki so nastali od dneva objave javnega razpisa naprej, razen stroškov ureditve avtorskih pravic, ki so lahko sofinancirani tudi, če so nastali do največ enega leta pred dnevom objave javnega razpisa.
Pogoj za priznanje upravičenosti nastanka in izplačila avtorskih honorarjev so skladno z veljavnimi predpisi sklenjene avtorske pogodbe oziroma pogodbe o filmski produkciji, iz katerih izhaja, da so soavtorji filma oziroma avdiovizualnega dela, avtorji prispevkov ter izvajalci na producenta prenesli materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali pri tem delu nastalih fotografijah. S pogodbo mora biti urejen prenos tistih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja, ki so nujno potrebne za nemoteno realizacijo in eksploatacijo projekta, pri čemer mora biti s pogodbo določena tudi višina plačila honorarja posameznemu soavtorju, avtorju prispevka ali izvajalcu.
Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani za vsak projekt posebej v poslovnih knjigah producenta na posebnem stroškovnem mestu. Na vseh listinah je treba navesti naziv stroškovnega mesta, na katerem so evidentirani stroški v poslovnih knjigah producenta.
Kot upravičeni stroški se priznajo vrednosti stroškov, ki so izkazane na računu, vendar brez obračunanega davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). Upošteva se t.i. neto vrednost računa, razen v primeru, ko producent ne more odbiti celotnega DDV oziroma le ta ni v celoti povračljiv. V tem primeru se kot strošek prizna tudi del DDV, katerega si producent ne more povrniti.
Če se uveljavlja povračilo vhodnega DDV, mora biti najkasneje k prvemu obračunu stroškov priložena izjava odgovorne osebe, po katerem členu zakona, ki ureja DDV, končni prejemnik ni upravičen do njegovega povračila. Če se uveljavlja povračilo le dela vhodnega DDV, mora biti v izjavi opredeljen tudi odbitni delež DDV.
Izdatki, navedeni v predračunih, ki niso dejansko nastali in niso evidentirani v poslovnih knjigah producenta na posebnem stroškovnem mestu, se ne priznajo kot upravičeni stroški.
Če producent uveljavlja stroške za blago in storitve pravnih oseb, ki so povezane osebe, kot jih določa ZSFCJA (Uradni list RS, št. 77/10), se priznavajo stroški na enak način, kot se priznavajo producentom.
V primeru, da agencija ne sofinancira stroškov, ki so s tem pravilnikom opredeljeni kot upravičeni, oziroma slednje sofinancira le do določene višine, mora producentu podati ustrezno utemeljitev.
6. člen
(pogoji za izplačilo posamične tranše)
Producent mora pred izplačilom posamične tranše, razen pred izplačilom avansa, predložiti specificirano poročilo po skupinah stroškov in posameznih stroških o vseh stroških projekta, nastalih do posameznega izplačila, vendar brez dokazil o nastalih stroških in izvršenih plačilih.
Predložitev dokazil iz prejšnjega odstavka tega člena ni pogoj za izplačilo posamične tranše. Ta dokazila je producent dolžan dostaviti pooblaščeni revizijski družbi, izbrani s strani agencije, ob reviziji projekta, oziroma agenciji kadar koli omogočiti vpogled v računovodsko in drugo dokumentacijo, ki se nanaša na sofinancirani projekt. Stroške revizije v celoti krije agencija.
Neupravičeni stroški
7. člen
(vrste neupravičenih stroškov)
Neupravičeni stroški projekta so stroški, ki jih agencija ne sofinancira. To so zlasti:
– stroški, ki niso v neposredni povezavi s projektom;
– izdatki za nakup, gradnjo in adaptacijo zgradb, ki niso usklajeni s scenografijo;
– izdatki za nakup filmske tehnike in ostale opreme, pisarniškega pohištva in prevoznih sredstev, razen če gre za elemente scenografije oziroma za rekvizite;
– stroški amortizacije zgradb in opreme;
– DDV, razen v delu, za katerega producent ni upravičen do povračila DDV;
– stroški zamudnih obresti zaradi nepravočasnega poravnavanja producentovih obveznosti;
– denarne kazni, penali, varščine in stroški sodnih postopkov;
– stroški, ki so že financirani iz drugih javnih sredstev ali virov EU ter stroški, ki so že bili producentu sofinancirani za isti projekt v predhodnih fazah (npr. razvoj filmskega projekta ali scenarija) ali v okviru drugega sofinanciranega projekta.
III. UPRAVIČENI STROŠKI PO POSAMEZNIH SKUPINAH
Stroški ureditve pravic in opravljenega dela na scenariju
8. člen
(vsebina stroškov)
Upravičeni stroški ureditve pravic in opravljenega dela na scenariju se nanašajo na ureditev pravic, zlasti za predlogo in scenarij, ter na delo, ki je opravljeno v neposredni zvezi s scenarijem (kot npr.: honorar pisca scenarija/treatmenta/sinopsisa, koscenaristov, »script doctorja«, dramaturga, avtorja dialogov; prevodi scenarija/treatmenta/sinopsisa; stroški udeležbe – šolnine za delavnico za razvoj scenarija; stroški scenarističnih raziskav itd.). Prav tako se ti stroški nanašajo na ureditev pravic za uporabo drugih avtorskih in sorodnih del.
Stroški honorarjev članov izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih oziroma njihovih skrbnikov) in filmske ekipe
9. člen
(vsebina stroškov)
Upravičeni stroški honorarjev članov izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih oziroma njihovih skrbnikov) in filmske ekipe so stroški izplačanih nadomestil za delo članov filmske ekipe ter stroški izplačanih nadomestil igralcem in drugim nastopajočim oziroma njihovim skrbnikom.
Stroški dela producenta
10. člen
(vsebina stroškov, pogoji za priznanje upravičenosti ter dovoljena višina financiranja)
Upravičeni stroški dela producenta so stroški izplačanih nadomestil za delo producenta, kar vključuje tudi neposredne stroške plačil zaposlenih pri producentu, ki delajo neposredno na projektu. Pogoj za priznavanje upravičenosti stroškov plač zaposlenih pri producentu so sklenjene pogodbe o zaposlitvi in izjava producenta o njihovi vključitvi v neposredno delo na projektu.
Agencija lahko stroške dela producenta sofinancira največ do višine 7 % zneska sofinanciranja projekta.
Stroški izbora potencialne izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih)
11. člen
(vsebina stroškov)
Upravičeni stroški izbora potencialne izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih) so zlasti:
– stroški avdicij in zasedbe vlog;
– stroški izvedbe predintervjujev;
– stroški izvedbe poskusnih snemanj;
– in drugi neposredni upravičeni stroški, ki se nanašajo na izvedbo izbora potencialne izvajalske ekipe.
Stroški scenografije in rekvizitov (vključno s stroški lokacij snemanja)
12. člen
(vsebina stroškov)
Upravičeni stroški scenografije in rekvizitov so zlasti:
– stroški nakupa scenskih elementov;
– stroški porabljenega materiala, blaga in storitev pri izdelavi scenskih elementov in rekvizitov;
– stroški najema scenskih elementov in rekvizitov;
– stroški posebnih učinkov (materiali in izvedba);
– stroški čiščenja scenografije in rekvizitov;
– stroški lokacij snemanja (kot npr.: stroški najema studia; stroški najema lokacij za snemanje in pripadajoči obratovalni stroški; stroški cestninskih zapor; stroški varovanja oseb, scenografije in tehničnih sredstev v skladu z varnostnim elaboratom in zakoni, ki urejajo to področje; stroški pridobivanja dovoljenj za snemanja in uporabo javnih površin; takse; stroški čiščenja; stroški objave v medijih; stroški javnega vodovoda in razsvetljave ter odvoza smeti; odškodnine; stroški adaptacij snemalnih mest, poravnave škod in poškodb; vzpostavitve snemalnih mest oziroma lokacij v prvotno stanje; stroški postavitve mobilnih sanitarij; stroški gasilcev; stroški posebnih asistenc itd.);
– in drugi neposredni upravičeni stroški, ki se nanašajo na izdelavo scenografije in rekvizitov.
Stroški kostumov
13. člen
(vsebina stroškov)
Upravičeni stroški priprave oziroma izdelave kostumov so zlasti:
– stroški nakupa in predelave kostumov;
– stroški porabljenega materiala, blaga in storitev pri pripravi oziroma izdelavi kostumov;
– stroški najema kostumov;
– stroški čiščenja kostumov;
– in drugi neposredni upravičeni stroški, ki se nanašajo na kostumografijo.
Stroški maske
14. člen
(vsebina stroškov)
Upravičeni stroški oblikovanja in izdelave maske so zlasti:
– stroški porabljenega materiala, blaga in storitev pri oblikovanju in izdelavi maske;
– stroški frizerskih storitev ter nakupa materiala, potrebnega za izdelavo frizure;
– stroški posebnih maskerskih efektov;
– in drugi neposredni upravičeni stroški, ki se nanašajo na oblikovanje in izdelavo maske.
Stroški filmske tehnike, storitev in opreme
15. člen
(vsebina stroškov)
Upravičeni stroški filmske tehnike, storitev in opreme so zlasti:
– stroški najemnin filmske tehnike in storitev (snemalne, tonske, scenske, svetlobne ter postprodukcijske) ter izdatki za nabavo potrošnega in drobnega materiala za delovanje filmske tehnike;
– izdatki za najem in delovanje opreme, ki je nujno potrebna za delovanje filmske tehnike (agregati, grelci in podobno);
– obratovalni stroški Filmskega studia Viba film, ki se nanašajo na izvedbo projekta (obratovalni stroški najema studiev, produkcijskih in postprodukcijskih prostorov), vendar niso predmet pogodbe o brezplačnem opravljanju storitev po sklenjeni pogodbi med agencijo, producentom in Filmskim studiem Viba film Ljubljana oziroma med Filmskim studiem Viba film in producentom;
– stroški najema posebnih vozil (kot npr. dvigala), helikopterjev in letal ter ostale mehanizacije, potrebne za izvedbo projekta;
– in drugi neposredni upravičeni stroški, ki se nanašajo na filmsko tehniko, storitev in opremo.
Stroški filmskega traku, drugih avdio-video nosilcev in obdelave
16. člen
(vsebina stroškov)
Upravičeni stroški filmskega traku ali ostalih nosilcev slike in zvoka ter obdelave so zlasti stroški nabave filmskega traku in/ali ostalih nosilcev slike ali zvoka, fotografskih nosilcev slike ali zvoka; stroški nakupa licenc/pravic (kot npr. Dolby in podobno); ter stroški opravljenih storitev za obdelavo filmskega traku in/ali drugih avdio-video nosilcev, in sicer do končnega formata, ki omogoča javno kinematografsko predvajanje.
Stroški tehničnih in izvedbenih storitev
17. člen
(vsebina stroškov)
Upravičeni stroški tehničnih in izvedbenih storitev so zlasti:
– stroški izdelave varnostnega elaborata;
– stroški najema telekomunikacijskih storitev, opreme in osebja, potrebni za tehnično izvedbo sofinanciranega projekta (kot npr. radijska postaja; najem storitev mobilnega operaterja itd.);
– in drugi neposredni upravičeni tehnični in izvedbeni stroški, potrebni za izvedbo sofinanciranega projekta.
Stroški prehrane in prenočitev članov ekipe
18. člen
(vsebina stroškov)
Upravičeni stroški prehrane in prenočitev članov ekipe so:
– povračila stroškov za prehrano (hrano in brezalkoholno pijačo) za člane ekipe za čas dela na projektu;
– povračila stroškov za prenočevanje za člane ekipe v času dela na projektu.
Drugi stroški prevozov in potni stroški
19. člen
(vsebina stroškov)
Upravičeni stroški prevozov in potnih stroškov so:
– stroški organiziranih prevozov skupin oseb;
– stroški organiziranih prevozov opreme, rekvizitov, scenografije in drugega;
– stroški kilometrine za vožnje z lastnimi, najetimi ali službenimi vozili za namene izvajanja projekta;
– stroški najema vozil;
– povračila potnih stroškov za dnevnice in stroške prenočevanja za člane ekipe v Republiki Sloveniji in tujini.
Stroški zavarovanj
20. člen
(vsebina stroškov)
Upravičeni stroški zavarovanja so zlasti:
– stroški pridobitve garancije za dobro izvedbo posla ali stroški pridobitve drugega primerljivega sredstva zavarovanja;
– stroški zavarovanja (plačila zavarovalnih premij) vseh oseb (nezgodno), ki sodelujejo pri realizaciji projekta (filma);
– stroški zavarovanja scenografije (skupaj z vključenimi objekti) in vrednejših rekvizitov;
– stroški zavarovanja tehnike (tehnike Filmskega studia Viba film pod pogoji, ki jih opredeli Viba film);
– stroški zavarovanja celotnega filmskega materiala v fazi snemanja projekta in laboratorijske obdelave;
– stroški zavarovanja proti tretji osebi;
– in drugi neposredni upravičeni stroški zavarovanja, potrebnega za izvedbo projekta.
Režijski stroški
21. člen
(vsebina stroškov in dovoljena višina financiranja)
Režijski so vsi tisti stroški, ki jih producent ne more v celoti neposredno pripisati posameznemu projektu, ker je samo del stroškov nastal zaradi njegovega izvajanja. To so zlasti: stroški komunikacijskih in poštnih storitev; stroški elektrike, ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja in upravljanja registriranega poslovnega prostora; stroški najema pisarniških prostorov, potrebnih za realizacijo projekta; stroški pisarniškega materiala in drobnega inventarja; stroški tiskanja (kartuše, tonerji in podobno) in fotokopiranja; stroški računovodskih storitev; stroški svetovalnih storitev s finančnega, pravnega in davčnega področja; obresti za posojila, če je posojilo v neposredni zvezi s sofinanciranim projektom; stroški reprezentance; ter drugi režijski stroški, ki se nanašajo na izvajanje enega ali več projektov oziroma dejavnosti producenta.
Agencija lahko sofinancira v zvezi s projektom nastale režijske stroške največ do višine 5 % zneska sofinanciranja projekta.
Stroški promocije in distribucije v Republiki Sloveniji
22. člen
(vsebina stroškov)
Znesek sofinanciranja promocije in distribucije za namene eksploatacije filma v Republiki Sloveniji ne sme presegati vrednosti 25.000,00 EUR.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena lahko agencija izjemoma sofinancira dodatno promocijo filma v višini do 12.500,00 EUR, če gre za film, za katerega se pričakuje, da si ga bo v kinodvoranah Republike Slovenije ogledalo več kot 25.000 gledalcev.
Ne glede na določbi prvega in prejšnjega odstavka tega člena lahko agencija sofinancira promocijo in distribucijo filma, ki je bil manjšinsko sofinanciran, največ do višine 10.000,00 EUR.
Upravičeni stroški promocije in distribucije v Republiki Sloveniji so:
– stroški izdelave distribucijskih kopij formata 35-mm, pri čemer lahko agencija sofinancira največ sedem distribucijskih kopij v vrednosti do največ 1.400,00 EUR za posamezno kopijo;
– stroški izdelave napovednikov formata 35-mm, pri čemer lahko agencija sofinancira največ 20 napovednikov v vrednosti do največ 90,00 EUR za posamezni napovednik;
– stroški izdelave oglasnega materiala, oblikovanja in tiskanja plakatov ter programskih lističev, izdelave fotografij, postavitve spletne strani in produkcije ostalega promocijskega materiala, vendar največ do višine 5.000,00 EUR;
– stroški izvedbe premier v Republiki Sloveniji (plačilo moderatorja, pogostitve, izvedbe kulturnega programa itd.), vendar največ do višine 5.000,00 EUR;
– stroški za plačilo morebitne udeležbe tujih avtorjev, vendar največ do višine 2.000,00 EUR;
– stroški oglaševanja v medijih do višine 10.000,00 EUR;
– dodatne promocijske aktivnosti, vendar le za projekte, ki pridobijo dodatna sredstva agencija za promocijo in distribucijo na podlagi pričakovane gledanosti nad 25.000 gledalcev v Republiki Sloveniji.
Ne glede na določeno v prejšnjem odstavku tega člena so lahko upravičeni stroški promocije in distribucije manjšinske koprodukcije le:
– stroški izdelave distribucijskih kopij formata 35-mm, pri čemer lahko agencija sofinancira največ tri distribucijske kopije v vrednosti do največ 1.400,00 EUR za posamezno kopijo;
– stroški izdelave napovednikov formata 35-mm, pri čemer lahko agencija sofinancira največ 10 napovednikov v vrednosti do največ 60,00 EUR za posamezni napovednik;
– stroški izdelave do največ treh podnaslavljanj za dodatne distribucijske kopije v vrednosti do največ 600,00 EUR za posamezno podnaslavljanje;
– stroški izdelave oglasnega materiala, oblikovanja in tiskanja plakatov ter programskih lističev, izdelave fotografij, postavitve spletne strani in produkcije ostalega promocijskega materiala, vendar največ do višine 1.000,00 EUR;
– stroški izvedbe premiere, vendar največ do višine 2.000,00 EUR;
– stroški za plačilo udeležbe tujih avtorjev, vendar največ do višine 3.000,00 EUR;
– stroški oglaševanja v medijih, vendar največ do višine 5.000,00 EUR,
pri čemer lahko agencija sofinancira stroške promocije in distribucije manjšinske koprodukcije do višine 10.000,00 EUR le pod pogojem, da gre za film, za katerega se pričakuje, da si ga bo ogledalo vsaj 5.000 gledalcev.
23. člen
Stroški sofinanciranj promocije slovenskih filmov v tujini (vsebina stroškov)
Upravičeni stroški sofinanciranja promocije slovenskih filmov v tujini so:
a) v okviru festivalov svetovnih premier (A kategorija; seznam festivalov je kot Priloga I sestavni del tega pravilnika) na osnovi mednarodno veljavne kategorizacije FIAPF, mednarodnega filmskega festivala v Rotterdamu ter na festivalu dokumentarnega filma v Amsterdamu:
– stroški udeležbe na festivalu, ki jih ne krije festival;
– stroški izdelave in podnaslavljanja filmske kopije;
– stroški transporta kopije;
– stroški udeležbe (so)avtorja filma in/ali producenta;
b) v okviru udeležbe filma v uradni tekmovalni sekciji katerega od festivalov iz prejšnje točke tega odstavka ali udeležbe v programu filmskih festivalov Cannes, Berlin, Benetke:
– stroški udeležbe na festivalu za največ pet najpomembnejših članov filmske ekipe uvrščenega filma;
c) v okviru udeležbe filma v uradni selekciji katerega od specializiranih tekmovalnih mednarodnih filmskih festivalov (B kategorija; seznam festivalov je kot Priloga II sestavni del tega pravilnika) in ostalih festivalov A kategorije:
– stroški transporta filmske kopije;
– stroški izdelave in podnaslavljanja filmske kopije;
– stroški udeležbe (so)avtorja filma, ki ga povabi vodstvo festivala, v kolikor teh stroškov ne krije festival.
Za udeležbo filmov na mednarodnih festivalih, ki niso tekmovalne narave oziroma specializirani festivali mednarodnih premier, ali za festivale, ki niso navedeni v Prilogi II tega pravilnika, agencija ne sofinancira stroškov gostovanja avtorjev in promocijskih aktivnosti na festivalu.
Ne glede na določeno v prejšnjem odstavku tega člena lahko agencija v primeru podelitve festivalske nagrade sofinancira udeležbo (so)avtorjev tudi na festivalu, ki ni naveden v Prilogi II tega pravilnika.
Agencija lahko v primeru izjemnega tržnega in/ali festivalskega potenciala filma nameni dodatna sredstva za promocijo filma, tudi za stroške, ki v tem členu niso navedeni kot upravičeni stroški promocije slovenskih filmov v tujini.
24. člen
Posebne določbe pogojev sofinanciranja promocije in distribucije
Agencija lahko izjemoma sofinancira tudi promocijo uspešnih študentskih filmov, in sicer največ do višine 3 % zneska sofinanciranja projekta.
Agencija lahko ne glede na določila 22. in 23. člena tega pravilnika posebej financira podnaslavljanje slovenskih filmov, ko je to potrebno za namene javnega predvajanja in/ali promocije projekta.
Ne glede na določila 22. in 23. člena tega pravilnika, se upravičeni stroški promocije in distribucije srednjemetražnih in kratkih filmov sofinancirajo v pavšalnem znesku, in sicer največ do višine 2 % sofinanciranega zneska, namenjenega za realizacijo projekta.
Stroški produkcijskih raziskav
25. člen
(vsebina stroškov)
Upravičeni stroški produkcijskih raziskav so zlasti:
– stroški festivalskih in drugih akreditacij;
– stroški udeležbe na filmskih sejmih;
– in drugi upravičeni neposredni stroški produkcijskih raziskav, ki so v neposredni zvezi s sofinanciranim projektom.
IV. POSEBNE DOLOČBE POGOJEV SOFINANCIRANJA ZA FAZO RAZVOJA SCENARIJA, FAZO RAZVOJA FILMSKIH PROJEKTOV, FILMSKI FESTIVAL, DIGITALIZACIJO SLOVENSKE KINEMATOGRAFIJE/ KINEMATOGRAFSKE VERIGE, KULTURNO-VZGOJNE FILMSKE PROJEKTE TER DEJAVNOST, KI SPODBUJAJO RAZVOJ ORGANIZIRANE FILMSKE STROKE
26. člen
Sofinanciranje faze razvoja scenarijev
V okviru faze razvoja scenarijev lahko agencija producentu sofinancira le naslednje vrste neposrednih stroškov:
– ureditve pravic in opravljenega dela na scenariju;
– honorarjev članov filmske ekipe;
– prehrane in prenočitev članov ekipe;
– prevozov;
– režijske stroške.
27. člen
Sofinanciranje faze razvoja filmskih projektov
V okviru faze razvoja filmskih projektov lahko agencija producentu sofinancira le naslednje vrste neposrednih stroškov:
– ureditve pravic in opravljenega dela na scenariju;
– honorarjev članov filmske ekipe;
– dela producenta;
– izbora potencialne izvajalske ekipe (igralcev in drugih nastopajočih);
– produkcijskih raziskav;
– filmske tehnike, storitev in opreme;
– prehrane in prenočitev članov ekipe;
– prevozov;
– režijske stroške.
28. člen
Sofinanciranje izvedbe filmskega festivala
Agencija lahko producentu za potrebe izvedbe filmskega festivala sofinancira le naslednje vrste neposrednih stroškov:
– odkupa licenčnih pravic za filme;
– honorarjev članov izvajalske ekipe in gostov;
– najema prostorov ter organizacije in izvedbe strokovnih srečanj ter dogodkov;
– filmske tehnike, storitev in opreme;
– prehrane in prenočitev članov ekipe;
– prevozov;
– zavarovanj;
– promocije;
– režijske stroške.
Upravičeni stroški odkupa licenčnih pravic za filme so stroški odkupa licence za film.
Ne glede na določila 22. in 23. člena tega pravilnika, se upravičeni stroški promocije festivala sofinancirajo v pavšalnem znesku, in sicer največ do višine 5 % zneska sofinanciranja.
29. člen
Stroški honorarjev članov izvajalske ekipe in gostov (vsebina stroškov)
Upravičeni stroški honorarjev članov izvajalske ekipe in gostov so stroški izplačanih nadomestil za avtorska dela in/ali drugo delo članov izvajalske ekipe in gostov.
30. člen
Stroški najema prostorov ter organizacije in izvedbe strokovnih srečanj ter dogodkov (vsebina stroškov)
Upravičeni stroški najema prostorov ter organizacije in izvedbe strokovnih srečanj ter dogodkov so zlasti:
– stroški najema prostorov, potrebnih za izvedbo projekta;
– stroški najema (tehničnega) osebja;
– stroški izdelave nagrad in plaket;
– in drugi neposredni upravičeni stroški, ki so v zvezi z najetim prostorom in/ali organizacijo strokovnih srečanj in dogodkov.
31. člen
Sofinanciranje dejavnosti, ki spodbujajo razvoj organizirane filmske stroke
Agencija lahko producentu za potrebe dejavnosti, ki spodbujajo razvoj organizirane filmske stroke, sofinancira le naslednje vrste neposrednih stroškov:
– honorarjev članov izvajalske ekipe in gostov;
– najema prostorov ter organizacije in izvedbe strokovnih srečanj ter dogodkov;
– filmske tehnike, storitev in opreme;
– prehrane in prenočitev članov ekipe;
– prevozov;
– zavarovanj;
– promocije;
– publikacij in tiskovin;
– režijske stroške.
Upravičenost stroškov honorarjev članov izvajalske ekipe in gostov ali/in najema prostorov ter organizacije in izvedbe strokovnih srečanj ter dogodkov se presoja po kriterijih, določenih v 29. oziroma 30. členu tega pravilnika.
Ne glede na določila 22. in 23. člena tega pravilnika, se upravičeni stroški promocije dejavnosti, ki spodbujajo razvoj organizirane filmske stroke, sofinancirajo v pavšalnem znesku, in sicer največ do višine 10 % zneska sofinanciranja.
32. člen
Stroški publikacij in tiskovin (vsebina stroškov)
Upravičeni stroški publikacij in tiskovin so zlasti stroški izdaje katalogov in zbornikov; stroški knjižnih in revijalnih izdaj; stroški predstavitvenega programskega gradiva in brošur; ter drugi neposredni upravičeni stroški, povezani z izdajo publikacij in tiskovin.
33. člen
Sofinanciranje digitalizacije slovenske kinematografije/kinematografske verige
Vrste neposrednih stroškov, ki jih lahko sofinancira agencija za potrebe digitalizacije slovenskih kinematografov oziroma kinematografske verige, se določijo z besedilom javnega razpisa.
34. člen
Sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji
Agencija lahko za potrebe izvedbe kulturno vzgojnih projektov sofinancira le naslednje vrste neposrednih stroškov:
– honorarjev članov izvajalske ekipe in gostov;
– najema prostorov ter organizacije in izvedbe strokovnih srečanj ter dogodkov;
– filmske tehnike, storitev in opreme;
– prehrane in prenočitev članov ekipe;
– prevozov;
– promocije;
– publikacije in tiskovin;
– režijske stroške.
Ne glede na določila 22. in 23. člena tega pravilnika, se upravičeni stroški promocije, ki so potrebni za izvedbo kulturno vzgojnih projektov v Republiki Sloveniji, sofinancirajo v pavšalnem znesku, in sicer največ do višine 10 % zneska sofinanciranja.
Upravičenost stroškov honorarjev članov izvajalske ekipe in gostov, najema prostorov ter organizacije in izvedbe strokovnih srečanj ter dogodkov, se presoja po kriterijih, določenih v 29. oziroma 30. členu tega pravilnika. Upravičenost nastalih stroškov publikacij in tiskovin se presoja po kriterijih, določenih v 32. členu tega pravilnika.
V. KONČNA DOLOČBA
35. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IPR 1259/11
Ljubljana, dne 17. maja 2011
EVA 2011-3511-0017
Igor Šmid l.r.
predsednik Sveta Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije
Priloga I

Festivali svetovnih premier po lestvici FIAPF (A kategorija):

1. Benetke;
2. Berlin;
3. Cannes;
4. San Sebastian;
5. Karlovy Vary;
6. Locarno;
7. Montreal;
8. Varšava;
9. Moskva;
10. Tokio.
Priloga II

Specializirani tekmovalni festivali (po lestvici FIAPF)
1. Sofia;
2. Istanbul;
3. Brussels;
5. Troia;
6. Valencia Jove;
7. Wroclaw;
8. Sarajevo;
9. Pusan;
10. Sitges;
12. Kijev;
13. Stockholm;
14. Gijon;
15. Solun;
16. Tallinn;
17. Torino.


Dodani pomembni specializirani tekmovalni festivali
1. Cottbus;
2. Mannheim;
4. Edinburgh;
5. Trst;
7. Montpellier;
9. Ghent;
10. Transilvania Film Festival – Cluj;
11. New Films New Directors – New York;
12. Angers Premiere Plans;
13. Valladolid;
14. Crossing Europe-Linz;
16. Seattle;
17. Rim;
18. Pula;
19. Tribeca;
20. Valencia;
21. Sao Paulo;
22. Buenos Aires;
23. Beograd - Fest;
24. Zagreb;
25. Motovun;
26. Sundance;
27. Kairo.

Pomembni netekmovalni festivali (na osnovi kategorizacije FIAPF)
1. London;
2. Toronto;
3. Palm Springs;
3. München;
4. Dunaj.

Pomembni tekmovalni festivali kratkih in dokumentarnih filmov
1. Odense;
2. Oberhausen; 
3. Drama; 
4. Bilbao; 
5. Clermont Ferrand; 
6. Tampere;
7. Vila do Conde; 
8. Uppsala;
9. Cork;
10. Bristol;
11. Grimstad;
12. Krakow;
13. Villa de Conde;
14. Angers;
15. Marseille;
16. Toronto Hot Docs;
17. Sheffeild;
18. Solun Docs;
19. Jihlava East Silver Docs;
20. Firence. 

AAA Zlata odličnost