Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4178/11 , Stran 1892
Ob-4178/11
Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške družbe SVEA Lesna industrija d.d. Zagorje ob Savi, sklicuje uprava
17. skupščino delničarjev
družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi,
ki bo dne, 29. 8. 2011, ob 13. uri, v konferenčni dvorani družbe, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep: za predsednico skupščine se izvoli Marjana Mlinarič-Pikelj, za preštevalki glasov se imenujeta Tanja Poljšak in Sabina Kukovec, skupščini prisostvuje notarka Marjana Kolenc Rus. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe SVEA d.d. za leto 2010, revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 in konsolidiranim letnim poročilom z mnenjem revizorja Skupine SVEA za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta skupščini družbe, sprejem sklepov o pokrivanju izgube za leto 2010 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep: a) Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe SVEA d.d. in konsolidiranim letnim poročilom z mnenjem revizorja Skupine SVEA za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta skupščini družbe. b) V poslovnem letu 2010 je družba ustvarila izgubo v višini 1.007.987,67 EUR. c) Izguba poslovnega leta 2010 se pokrije v breme prenesenega čistega dobička prejšnjih let v višini 872.574,96 EUR, pri tem se uporabi preneseni dobiček leta 2006 v višini 396.140,51 EUR, preneseni dobiček leta 2007 v višini 360.110,86 EUR, preneseni dobiček lata 2008 v višini 98.890,25 EUR, preneseni dobiček leta 2009 v višini 17.433,34 EUR in v breme drugih rezerv iz dobička v višini 135.412,71 EUR. d) skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep, s katerim se imenuje Revizijski center d.o.o. družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana, za revizorja računovodskih izkazov SVEE d.d. za leto 2011. 4. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe SVEA d.d. in izvolitev novega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina delničarjev z dnem 29. 8. 2011 odpokliče člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev Koci Stanislava. Za člana nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev se s 30. 8. 2011 izvoli Tomo Garantini. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v konferenčni dvorani in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z pisnim pooblastilom, ki mora biti ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi in širitve dnevnega reda: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko v skladu z določbo 300. in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega sveta in/ali uprave družbe in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti. Družba ima 300 323 kosovnih delnic. Lastnih delnic družba nima. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo in dostopnost dokumentov Sklic skupščine in gradiva za skupščino so delničarjem na vpogled v splošno-kadrovskem sektorju družbe, Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje ob Savi, vsak delavnik, od 8. do 12. ure.
SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi predsednik uprave mag. Miroslav Štrajhar

AAA Zlata odličnost