Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 342-3/2009/30 Ob-4092/11 , Stran 1823
Št. 342-3/2009/30 Ob-4092/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi: – Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11); – Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (ESR) (UL L št. 223 z dne 15. 8. 2006, str. 1–44; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1198/2006/ES); – Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, str. 1–80; v nadaljnjem besedilu: Uredba 498/2007/ES); – Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), potrjenega z odločbo Evropske komisije št. CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. 11. 2008; – EFF Vademecuma Evropske komisije, Doc EFFC/10/2007, z dne 26. 3. 2007 – priročnika Evropske komisije za izvajanje Uredbe 1198/2006/ES in Uredbe 498/2007/ES (v nadaljnjem besedilu: priročnik EK), objavlja
drugi javni razpis
za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja
I. Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja iz OP 2007–2013, ki prispeva k izboljševanju obstoječih ribiških pristanišč in mest iztovora ter izboljševanju pogojev za ribiče v obstoječih ribiških pristaniščih. 2. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja, znaša 3.639.963,74 EUR, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih 2.729.972,80 EUR (75%), prispevek Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih 545.994,56 EUR (15%) in prispevek upravičenca (občine) 363.996,38 EUR (10%). 3. Sredstva, ki jih zagotovita Republika Slovenija in EU, bremenijo proračunski postavki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. II. Vlagatelji Vlagatelji za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so lahko obalne občine v Republiki Sloveniji, v katerih se nahajajo ribiška pristanišča (Koper, Izola in Piran). III. Predmet podpore 1. Predmet podpore so naložbe v: – že obstoječa javna ribiška pristanišča, ki izboljšujejo ponujene storitve; – prestrukturiranje mest iztovarjanja in izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, ki jih ribiči iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja. 2. Že obstoječa javna ribiška pristanišča so upravičena do podpore le, če so izvedene naložbe: – v skupnem interesu; – širšega obsega kot operacije, ki jih izvajajo zasebna podjetja; – usmerjene v izboljšanje ponujenih storitev za ribiče in ribogojce. Naložba je v skupnem interesu, kadar prispeva k interesu splošne javnosti. Naložba je širšega obsega kot operacija, ki jo izvaja zasebno podjetje, če od naložbe nima koristi le zasebno podjetje, ampak tudi ostali, ki naložbo uporabljajo (ribiči, ribogojci, splošna javnost). Naložba je usmerjena v izboljšanje ponujenih storitev za ribiče in ribogojce, če prispeva k izboljšanju obstoječih storitev za ribiče in ribogojce v ribiških pristaniščih (na primer dostop do tekoče vode, elektrike, možnost shranjevanja ribolovne opreme). Izpolnjevanje navedenih zahtev se preverja glede na razpisno dokumentacijo (obrazec Utemeljitev naložbe, ki je del razpisne dokumentacije, in investicijski načrt v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). IV. Pogoji za odobritev in porabo sredstev Splošni pogoji: 1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije na predpisanem prijavnem obrazcu za ta ukrep. Priložene ji morajo biti vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji in ki morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva. 2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko in tehnično dokumentacijo z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant, in vsa potrebna dovoljenja za naložbo. Naložba mora biti zaključena celota. Za gradbena dela je treba vlogi priložiti tehnično dokumentacijo in predračune na podlagi projektantskega popisa del. Za opremo je treba priložiti popis opreme, razporeditev opreme v prostoru in predračune. 3. Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno pravnomočno gradbeno dovoljenje. 4. Gradbena dela morajo biti opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo okolja, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave. 5. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe (obrazec Finančna konstrukcija naložbe). 6. Računi, predračuni in druga dokazila se morajo glasiti na vlagatelja. 7. Vlagatelj mora imeti izdelan investicijski načrt z opredelitvijo ciljev v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). 8. Naložba se mora izvesti na območju Republike Slovenije. 9. Naložba mora biti del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani občinskega sveta (sklep o potrditvi DIIP-a / investicijskega programa). 10. Ob oddaji vloge se morata investicijska dokumentacija in potrjeni obrazec o DIIP/ IP iz razpisne dokumentacije finančno ujemati. 11. Vlagatelj mora izbrati izvajalca operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila. 12. Ribiško pristanišče mora biti določeno z občinskim splošnim aktom, ki je usklajen z občinskim prostorskim načrtom. 13. Če je to potrebno v skladu s predpisi o vodah, vlagatelj pridobi spremembo vodne pravice oziroma novo vodno pravico. 14. Pridobljena morajo biti vsa potrebna upravna dovoljenja. 15. V primeru naložb za prestrukturiranje mest iztovarjanja in izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, ki jih ribiči iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja, ki so opredeljena v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju, upravičenec zagotovi, da mesta iztovarjanja izpolnjujejo pogoje v skladu z ustreznimi veterinarskimi predpisi in drugimi predpisi s področja morskega ribištva in da se izvajajo nadzorni ukrepi (v ribiškem pristanišču je zagotovljeno mesto naključnega veterinarskega pregleda). 16. Za gradnjo ali obnovo objektov pristaniške infrastrukture ali objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe na obali ali v morju, upravičenec pridobi soglasje z vidika pogojev za varnost plovbe, ki ga izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. 17. Podatki, navedeni v prijavnem obrazcu, investicijskem načrtu in priloženih dokazilih, morajo biti skladni. 18. Vloga mora biti popolna in mora izpolnjevati razpisne pogoje. Minimalno število točk, ki jih mora doseči vloga pri ocenjevanju glede na dana merila, je 47 točk. Posebni pogoji: 1. Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, morajo biti iz priložene investicijsko-tehnične dokumentacije razvidni: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo; b) ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis; c) pri fazni gradnji natančen popis že izvedenih del in stroškov, ki ga potrdi pooblaščeni projektant ali nadzornik ter popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis; d) kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, je treba priložiti: – v primeru posega v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, vodno soglasje Ministrstva za okolje in prostor; – v primeru posegov v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihova vplivna območja kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije; – v primeru posegov, ki lahko pomembno vplivajo na okolje, okoljevarstveno soglasje Ministrstva za okolje in prostor; – v primeru posegov v območja, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, naravovarstveno soglasje, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za okolje. 2. Pri naložbah v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (na primer skupni prostori, streha, fasada) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Iz vloge mora biti jasno razvidna delitev na prostore, ki so predmet podpore (po namenu, kvadraturi in stroških) od prostorov, ki niso predmet podpore (tabela Seznam stroškov po etažah). Obveznosti upravičenca: 1. Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek). Kot zaključek naložbe šteje: – v primeru gradnje, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, tehnični prevzem in pridobljeno uporabno dovoljenje; – v primeru opreme vključitev opreme v opravljanje dejavnosti; – v primeru ribiškega pristanišča se poleg vseh naštetih dovoljenj predloži obratovalno dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo. 2. Naložba se mora zaključiti najkasneje v roku treh let po izdaji odločbe o odobritvi sredstev. 3. V primeru posegov v spomenik, spomeniško območje, nepremično ali naselbinsko dediščino oziroma njihovo vplivno območje, mora upravičenec o nameravanem začetku izvajanja pogodbenih del predhodno pisno obvestiti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in ob zaključku naložbe predložiti strokovno mnenje tega zavoda, da je naložba izvedena v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem. 4. V primeru, da se naložba nanaša na posege v varovana območja, upravičenec zagotovi, da se izvede presoja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11). 5. Prejemnik se obvezuje, da vsaj še 10 let od zadnjega izplačila sredstev ne bo spreminjal namembnosti naložbe, za katero so mu bila dodeljena sredstva. V tem obdobju se naložba ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, prav tako se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe. 6. Naložba mora biti označena v skladu s Priročnikom organa za upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, ki se nahaja na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. 7. Prejemnik mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo in dokumentacijo, navedeno v odločbi, ter jo hraniti še najmanj 10 let po zaključku naložbe. 8. Prejemnik mora na zahtevo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) poročati še 10 let od zadnjega izplačila sredstev. 9. Prejemnik mora v obdobju 10 let po zadnjem izplačilu sredstev omogočiti dostop do dokumentacije o projektu, ki je predmet podpore po tem javnem razpisu, ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, Računskemu sodišču RS, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evropskih skupnosti in drugim nadzornim organom ter omogočiti kontrolo na kraju samem. 10. Prejemnik sredstev se strinja, da se opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletnih straneh MKGP. V. Omejitve 1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po OP 2007–2013. 2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel razpisana javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 3. Poleg neupravičenih stroškov iz člena 55 Uredbe 1198/2006/ES ter člena 26 Uredbe 498/2007/ES se podpora za naložbe po tem javnem razpisu ne dodeli za: – gradnjo novih ribiških pristanišč; – vavčersko svetovanje; – nakup patentnih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja; – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; – stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema); – bančne stroške in stroške garancij; – nakup rabljene opreme; – stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora); – plačila v naravi; – stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov; – nakup nepremičnin. VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev 1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov priznane vrednosti naložbe, od tega se: – 75% upravičenih izdatkov zagotovi iz virov EU; – 15% upravičenih izdatkov zagotovi Republika Slovenija; – 10% upravičenih izdatkov zagotovi upravičenec (občina). 2. Višina sofinanciranja za zgoraj navedene naložbe, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje izvajanja OP 2007–2013, je omejena, kot sledi: – najnižja stopnja finančne pomoči znaša 5.000 EUR na posamezno vlogo; – najvišja stopnja finančne pomoči znaša 4.000.000 EUR na posamezno vlogo; – najvišja stopnja pomoči na posameznega upravičenca lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 znaša največ 4.000.000 EUR. 3. Sredstva se izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka upravičenca. Zahtevku mora upravičenec smiselno, glede na vrsto naložbe, priložiti: – izpolnjen in podpisan obrazec OPR-9, – izpolnjen in podpisan obrazec OPR-10, – kopije ponudb in zapisnike o izbiri z utemeljitvijo, – originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, – originalne začasne in originalno končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa in končnega prejemnika ter originalna dokazila o njihovem plačilu, – poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca, – poročilo o izvajanju investicijskega projekta skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), pri večletnih naložbah je treba poročilo posredovati na ARSKTRP v vsakem letu izvajanje naložbe, – dokazilo o zaključku naložbe, – drugo, s strani ARSKTRP predpisano dokumentacijo. 4. Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP v skladu z roki, ki so navedeni v odločbi o odobritvi sredstev. 5. Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, oziroma bistveno spremeni naložbo ali pa del ne opravlja v skladu z obveznostmi ali določbami Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ali je sredstva pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v proračun RS skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Kot bistvene spremembe naložbe za ta ukrep se štejejo spremembe, ki: – bistveno vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku sredstev neupravičeno prednost; – so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta. 6. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARKSTRP z odločbo zavrne. Če upravičenec naložbe ne zaključi v roku iz odločbe o odobritvi sredstev in so mu bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v proračun RS skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. 7. ARSKTRP izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem od oddaje vloge do zadnjega izplačila sredstev ter naknadne kontrole na kraju samem v obdobju od zadnjega izplačila sredstev do 10 let po zadnjem izplačilu sredstev za ta ukrep. VII. Merila za ocenjevanje vlog 1. Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Pri določitvi meril se upoštevajo: – skupni interes ribičev in gojiteljev, ki uporabljajo pristanišča; – usmerjenost v izboljšanje ponujenih storitev za ribiče in ribogojce; – ureditev prve prodaje rib. Merila za ocenjevanje vlog so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog Ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Odobrijo se vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje ter so na podlagi ocene dosegle najmanj 47 točk. Vloge se odobravajo glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja. 3. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne bo priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem delu vloga ocenila z 0 točkami. VIII. Upravičeni stroški 1. Upravičeni stroški za naložbe so: – naložbe v naprave in opremo za izboljšanje pogojev za iztovarjanje, predelavo, skladiščenje in prodajo proizvodov ribištva in ribogojstva v pristaniščih, in sicer: – naprave in oprema za manipulacijo s tovorom (viličarji); – tekoči trakovi (za razkladanje ribe in nakladanje ledu na plovila); – ureditev ali posodobitev mesta iztovora in prve prodaje rib v skladu z veljavno zakonodajo; – prostori ali zabojniki za shranjevanje ribolovne opreme, ribiških proizvodov in delovnih pripomočkov in opreme (stiropornih zabojčkov); – hladilnice; – tehtnice oziroma sistemi za tehtanje; – delovne mize; – naprave in oprema za popravilo ribiških plovil ter ribolovnega orodja; – izboljšave naprav in opreme za ravnanje z odpadki; – izboljšave naprav in opreme za zagotovitev varnosti v ribiškem pristanišču (izboljšave osvetlitve, sredstev in opreme za požarno varnost, stebričkov, navigacijskih luči in boj, zapornice za zagotovitev nemotenega iztovarjanja ribiških proizvodov, bokobrani za ribiško pristanišče); – plavajoči dostopi do plovil za iztovarjanje ribiških proizvodov; – sanitarije za ribiče in pristojne službe; – pokrit prostor ali pisarna za delo ribičev in pristojnih služb; – izboljšave naprav in opreme za vzdrževanje in čiščenje ribiškega pristanišča ter za varstvo morja pred onesnaženjem. – naložbe, namenjene oskrbi z gorivom, ledom, vodo in elektriko, in sicer: – naprave in oprema za oskrbo z gorivom; – naprave in oprema za oskrbo z ledom; – naprave in oprema za oskrbo z vodo; – naprave in oprema za oskrbo z elektriko; – rezervoarji za gorivo, vodo, odpadke. – gradbena in obrtniška dela za izgradnjo, posodobitev in razširitev privezov za večjo varnost med iztovarjanjem ali natovarjanjem; upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del); – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta, in sicer honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, investicijski načrt, in študije vpliva na okolje, do višine 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe. 2. Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev dalje do dokončanja naložbe oziroma najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi sredstev. 3. Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev. 4. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katere koli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Vlagatelj lahko začne s postopkom izbire izvajalca skladno s predpisi o javnem naročanju, vendar pogodbe z izbranim izvajalcem ne sme skleniti pred izdajo odločbe o pravici do sredstev. 5. Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so lahko tudi stroški od 1. 1. 2007 dalje. IX. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge 1. Razpisna dokumentacija za javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge; – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – Postopek za izbor vlagateljev; – Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog; – Seznam upravičenih stroškov; – Vlogo, ki vsebuje: – Prijavni obrazec za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja, – Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih predloži vlagatelj. 2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila. 3. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa vsak delavnik med 9. in 15. uro na Sektorju za razvoj podeželja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1001 Ljubljana ali na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. X. Rok in način prijave 1. Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani MKGP. 2. Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega dne po dnevu objave javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP. Če vlagatelj odda vlogo na vložišču ARSKTRP, jo mora oddati na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1001 Ljubljana (velja datum in čas prejema na vložišču). 3. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas oddaje, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka »ne odpiraj – vloga na javni razpis Ribiška pristanišča«. 4. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. XI. Obravnava vlog in postopek odobritve 1. Sredstva se dodelijo upravičencem z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. 2. ARSKTRP odpira vloge. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge ARSKTRP obravnava in jih tudi oceni. 3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu, in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa oziroma do zaprtja, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo oddane oziroma bodo prispele (skladno s točko X. tega javnega razpisa) do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca. 4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se obravnava na prvi delovni torek v tistem mesecu, ki sledi mesecu, ko je dopolnitev vloge prispela. Dopolnjena vloga se uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum in čas prejema vloge se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne dopolni, se s sklepom zavrže. Če se med postopkom preverjanja popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se vloga zavrne. 5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa. 6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. V postopek nadaljnje obravnave se uvrstijo samo popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje. Vloge se točkujejo in razvrstijo v skladu z merili iz poglavja VII. tega razpisa. Da se vloga uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora doseči najmanj 47 točk. Vloge, ki ne dosežejo 47 točk, se zavrnejo. Ostale vloge, ki dosežejo 47 točk, se razvrstijo glede na doseženo število točk in odobravajo do porabe sredstev, in sicer po vrstnem redu glede na doseženo število točk. V primeru, če bi zmanjkalo sredstev in če dve ali več popolnih vlog doseže enako število točk, se do porabe sredstev javnega razpisa odobrijo tiste vloge, ki so bile oddane prej. 7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma vseh vlog, se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. 8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje in je dosegla 47 točk pri ocenjevanju, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se s tem ne strinja. 9. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali odda na vložišču ARSKTRP. 10. Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali del ne opravlja v skladu z obveznostmi ali določbami Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, tega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ali je sredstva pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v proračun RS skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. 11. Če ministrstvo ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Davčne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih z Uredbo o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, se vloga zavrne. 12. Če upravičenec svojih obveznosti, ki izhajajo iz odločbe ARSKTRP, ni izpolnil v roku, določenem v odločbi, ni upravičen do sredstev. V primeru, da upravičenec iz objektivnih razlogov ni mogel izpolniti svojih obveznosti, ki izhajajo iz odločbe, mora o tem obvestiti ARSKTRP. Če ARSKTRP ugotovi, da upravičenec svojih obveznosti ni mogel izpolniti iz navedenih objektivnih razlogov, mu lahko podaljša rok za izpolnitev teh obveznosti. 13. Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na ARSKTRP. Število zahtevkov in roki se določijo v odločbi o odobritvi sredstev. Na naložbo se lahko izdajo največ 4 zahtevki za izplačilo. V primeru naložb, katerih priznana vrednost je manjša od 50.000 EUR, pa se lahko vloži le 1 zahtevek za izplačilo. 14. ARSKTRP sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 67. člena Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, tega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost