Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2853. Sklep o zadržanju izvrševanja 47. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur, kolikor v določbah pod naslovom »Konkretne določbe« na območju naselja Planinska vas (PI2) načrtuje legalizacijo asfaltne baze, stran 8746.

Številka: U-I-130/11-10
Datum: 6. 7. 2011
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 6. julija 2011
s k l e n i l o:
Izvrševanje 47. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03 in 72/10), kolikor v določbah pod naslovom »Konkretne določbe« na območju naselja Planinska vas (PI2) načrtuje legalizacijo asfaltne baze, se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Vlada je vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 72/10). Izpodbijane določbe naj bi bile v neskladju z 18. ter 57. do 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – ZPNačrt) in s 153. členom Ustave. Občina Šentjur (v nadaljevanju Občina) izpodbijanega predpisa po navedbah predlagateljice ni sprejela v predpisanem postopku za pripravo in sprejetje prostorskih aktov. Predlagateljica še posebej poudarja, da Občina ni izvedla javne razgrnitve in javne obravnave osnutka prostorskega akta in tako v postopku ni omogočila sodelovanja zainteresirane javnosti. Predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijani predpis odpravi. Hkrati predlaga, da do končne odločitve zadrži njegovo izvrševanje. Predlog za zadržanje izvrševanja utemeljuje z zatrjevanjem, da bi lahko v primeru izdaje gradbenega dovoljenja na območju, ki ga ureja izpodbijani predpis, prišlo do težko popravljivih posledic.
2. Izpodbijani predpis spreminja del 47. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03), zato je Ustavno sodišče štelo, da je izpodbijan 47. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03 in 72/10 – v nadaljevanju Odlok), kolikor v določbah pod naslovom »Konkretne določbe« na območju naselja Planinska vas (PI2) načrtuje legalizacijo asfaltne baze.
3. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale.
4. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki nastajajo z izvrševanjem izpodbijanih določb, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb Odloka. Izpodbijane določbe Odloka so namreč pravna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja za legalizacijo asfaltne baze v Planinski vasi. Legalizacija asfaltne baze lahko povzroči nadaljnje vplive na okolje, ki bi jih bilo v primeru morebitne odprave izpodbijanih določb Odloka zaradi njihove protiustavnosti oziroma nezakonitosti težko popraviti. Po drugi strani pa začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb Odloka nima drugih posledic, kot je ta, da se postopek legalizacije do končne odločitve Ustavnega sodišča ne more začeti. Ta postopek bo lahko izveden kasneje, če bo ugotovljeno, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo ali zakonom.
5. Ustavno sodišče je odločilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 39. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
zanj
 
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost