Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 136/2011 Ob-4142/11 , Stran 1882
Št. 136/2011 Ob-4142/11
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7, 3000 Celje ter določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1), uprava družbe Ingrad Gramat d.d. sklicuje
zasedanje skupščine
delniške družbe Ingrad Gramat, d.d.,
ki bo v sredo, 31. 8. 2011, ob 18. uri, na sedežu družbe, Medlog 7, 3000 Celje. Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov, ki jih delničarjem predlagata uprava in nadzorni svet: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednico skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in za preštevalki glasov Tanja Lah in Anica Vekuš. Seji prisostvuje vabljen notar. 2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa št. 2.1: Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 ter revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2010, s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010. Predlog sklepa št. 2.2: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico. 3. Predčasno prenehanje mandata članov nadzornega sveta družbe na podlagi podanih odstopnih izjav in predlog sklepa za imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: Na podlagi podane odstopne izjave z dnem izvedbe vpisa povečanja osnovnega kapitala družbe Ingrad Gramat, d.d. v postopku prisilne poravnave predčasno preneha mandat članoma nadzornega sveta Zapušek Mojci in Škoberne Janezu. Z dnem predčasnega prenehanja mandata zgoraj navedenih članov nadzornega sveta se za nova člana nadzornega sveta imenujeta Robert Kladnik in Katja Tušek. Mandat novoimenovanih članov nadzornega sveta je 4 leta od dneva nastopa mandata. 4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska hiša Renoma, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana. Gradivo Gradivo za skupščino, ki vsebuje sklic skupščine z obrazloženimi predlogi sklepov, revidirano letno poročilo družbe, revidirane računovodske izkaze družbe in konsolidirane računovodske izkaze družbe, informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora družbe v poslovnem letu 2010 ter poročilo nadzornega sveta o spremljanju poslovanja družbe v poslovnem letu 2010, je delničarjem na vpogled v informativni pisarni – tajništvu uprave družbe Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7, 3000 Celje, vsak delavnik od 10. do 12. ure po dnevu objave sklica skupščine, vključno do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani družbe, http://sl.ingrad-gramat.si/. Pravice in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Ingrad Gramat, d.d., Uprava- skupščina, Medlog 7, 3000 Celje ali po faksu na številko 03/42-63-803. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu objavljenih sklepov in, da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnih predlogov delničarjev v skladu z določili 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo na naslov ali po faksu, kot je navedeno v prejšnjem odstavku te točke. Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani najkasneje v 7 dneh po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Prijava udeležbe na skupščini in glasovanje na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo pisno prijavili na skupščino tako, da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je 27. avgusta 2011 in, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Centralno klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (KDD) konec četrtega dne pred skupščino, to je 27. avgusta 2011. Glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred skupščino na naslov družbe, Ingrad Gramat, d.d., Uprava družbe- za skupščino, Medlog 7, 3000 Celje, priporočeno pošljejo svojo pisno prijavo. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo sklicatelja izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz poslovno sodnega registra. Pravico udeležbe na skupščini imajo tudi člani nadzornega sveta družbe Ingrad Gramat, d.d. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Ponovno zasedanje Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% delnic z glasovalno pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna v skladu z določili statuta, uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Ingrad Gramat, d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost