Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4143/11 , Stran 1883
Ob-4143/11
Na podlagi 10.4. točke Statuta družbe Daimond, Trgovina in zastopanje d.d., Žnidarčičeva 19, Šempeter pri Gorici, upravni odbor družbe sklicuje
13. skupščino družbe
Daimond, Trgovina in zastopanje d.d.,
ki bo v Šempetru pri Gorici, dne 30. 8. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe, Žnidarčičeva 19, Šempeter pri Gorici. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in predstavitev notarja. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Srdan Tovornik. Za preštevalca glasov se izvolita Tamara Semolič Cijan in Pave Rajer. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Daimond d.d. za leto 2010, poročilom upravnega odbora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi, članom nadzornega sveta in upravnega odbora. Predlog sklepa: – Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Daimond d.d. za leto 2010 in poročilom upravnega odbora. – Bilančni dobiček v višini 4.880,34 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. – Upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2010. 3. Spremembe statuta družbe. Predlog sklepa: na predlog upravnega odbora se sprejme spremembe statuta družbe v predlaganem besedilu. 4. Odpoklic članov upravnega odbora. Predlog sklepa: na predlog upravnega odbora se z dnem vpisa sprememb statuta v register odpokliče člane upravnega odbora: Mirana Kraševca, Francija Strajnarja, Zdenka Podlesnika, Branka Tomažiča in Dragana Valenčiča. 5. Izvolitev članov upravnega odbora. Predlog sklepa: Na predlog upravnega odbora se z dnem vpisa sprememb statuta v register izvoli za člane upravnega odbora, za obdobje petih let: Branko Tomažič, Miran Kraševec in Zdenko Podlesnik. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so imetniki delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 26. 8. 2011. Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na skupščino prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča. Delničarji morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov (nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu z 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Na sedežu družbe so od dneva sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 11. do 12. ure dostopni in na vpogled predlogi sklepov in predlog spremembe statuta. Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Daimond, Trgovina in zastopanje d.d. Upravni odbor predsednik upravnega odbora Miran Kraševec

AAA Zlata odličnost