Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4100/11 , Stran 1863
Ob-4100/11
Uprava družbe ob soglasju nadzornega sveta delniške družbe TEM Čatež d.d. sklicuje
skupščino delniške družbe,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 14.30, na sedežu družbe na Čatežu, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine. 2. Letno poročilo družbe za leto 2010 – informacija o poslovanju družbe. Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2010. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 247.793,51 EUR, ostane nerazporejen. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba DINAMIC d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo mesto. Gradivo za skupščino družbe je vsem delničarjem na razpolago v tajništvu družbe v prostorih družbe na Čatežu, vsak delovni dan v tednu, med 9. in 14. uro. Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje je, da delničarji najmanj tri dni pred sejo skupščine (to je do vključno 27. 8. 2011), pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu predloženo družbi. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 15. uri na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež d.d. uprava družbe Bajuk Andrej

AAA Zlata odličnost