Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4132/11 , Stran 1876
Ob-4132/11
Na podlagi 23. člena Statuta družbe In.life, d.d., uprava družbe In.life, d.d., s sedežem Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, sklicuje
12. skupščino delničarjev,
ki bo 29. 8. 2011, ob 12. uri v, na sedežu družbe. Dnevni red in predlogi sklepov. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Miro Bregar. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju za poslovno leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani s revidiranim letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. 3. Odločanje o delitvi in uporabi bilančnega dobička v višini 193.943,00 EUR in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. 3.1. Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini 193.943,00 EUR ostane nerazporejen. 3.2. Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovanje v poslovnem letu 2010. 4. Imenovanje revizijske hiše. Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja v letu 2011 se imenuje revizijska hiša Realinea d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje. 5. Sprememba firme družbe. Predlog sklepa: firma in skrajšana firma se spremenijo tako, da se sedaj glasijo: Firma družbe: Detel, družba za telekomunikacije d.d. Skrajšana firma družbe: Detel, d.d. 6. Obravnava in sprejem predloga uprave o izdaji novih delnic (dokapitalizaciji) podjetja In.life d.d. ter podelitvi pooblastila za spremembo statuta družbe. Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe In.life d.d., ki znaša 625.500,00 EUR in je razdeljen na 150.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico (v nadaljevanju: kosovne delnice), se poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini 125.100,00 EUR, tako da po povečanju znaša 750.600,00 EUR. Povečanje se izvede z izdajo 30.000 novih kosovnih delnic, tako da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 180.000 kosovnih delnic, pri čemer vsaki posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 4,17 EUR. Emisijska vrednost ene nove kosovne delnice je enaka 30,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih kosovnih delnic znaša 900.000,00 EUR, od tega se vplača v osnovni kapital družbe 125.100,00 EUR, v kapitalske rezerve pa se vplača znesek v višini 774.900,00EUR. Vse novo izdane kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda: pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividende), pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Obstoječi delničarji imajo prednostno pravico do vpisa delnic nove emisije v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu. Rok za uveljavitev te pravice je 14 dni od objave poziva. Vpis novih delnic bo potekal na sedežu družbe od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2011. Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo v rokih, ki so določeni s tem sklepom vpisane in vplačane vse delnice nove emisije. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic na podlagi tega sklepa neobvezujoč, vplačila pa se brezobrestno vrnejo na transakcijski račun vplačnikov in sicer v 5 delovnih dneh po objavi rezultata vpisa in vplačila delnic. Skupščina pooblašča upravo, da uskladi Statut družbe z veljavnim načinom in obliko povečanja osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki in posledično s stanjem po dejansko izvedenem vpisu in vplačilu delnic. Gradivo za skupščino Popolna besedila gradiva za skupščino, ki obsega ta sklic, to je, predloge vseh sklepov z obrazložitvami in navedbami kateri organ družbe je dal posamezen sklep, obrazložitve posameznih točk dnevnega reda, letno poročilo za leto 2010 ter poročilo nadzornega sveta, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Pot za Brdom 102, Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure, od dneva objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje do vključno sklica skupščine. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine – ki bodo razumno utemeljeni – za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje Pravico do udeležbe in glasovanja imajo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev ali njihovih pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje pet dni pred skupščino, to je do vključno 23. 8. 2011, do 16.ure. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa.
In.life d.d. Nebojša Jovanović direktor

AAA Zlata odličnost