Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4097/11 , Stran 1861
Ob-4097/11
Na podlagi 36. člena Statuta delniške družbe ELMA TT d.d. Ljubljana, sklicuje uprava družbe
15. redno sejo skupščine
delniške družbe ELMA TT d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 15. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave: Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se izvoli Anton Pušar, za preštevalca glasov pa Marjeta Petek. Na seji bo navzoča vabljena notarka Nada Kumar. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010, z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev s poročilom nadzornega sveta ter njegovo potrditvijo letnega poročila, seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, poročilom nadzornega sveta ter potrditvijo letnega poročila. 2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2010. 2.3. Bilančni dobiček za leto 2010 v znesku 2.896.856,85 EUR se delno nameni za razdelitev delničarjem v višini 0,18 EUR na delnico oziroma 51.089,40 EUR, preostali del bilančnega dobička v skupnem znesku 2.845.767,45 EUR pa se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih. Dividende se izplačajo do 31. 12. 2011. 2.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2010, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2010. 3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: V skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1, skupščina podeljuje upravi pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic s tem, da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe, oziroma 28.383 delnic. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. Pri pridobivanju lastnih delnic, nakupna cena ne sme biti nižja od 2 EUR in ne sme biti višja od 6 EUR. 4. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja računovodskih izkazov družbe za leto 2011 se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana. 5. Vprašanja in pobude delničarjev. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 26. 8. 2011. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda in nasprotni predlogi Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZFD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Ponovno zasedanje Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot 15% glasov. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo družbe za leto 2010 z mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilo nadzornega sveta ter druge listine in predlogi iz 297.a člena ZGD-1, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Cesta 24. junija 23, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Vsakemu delničarju bomo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dali prepis gradiva za skupščino. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletnih straneh družbe, www.elmatt.si. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
ELMA TT d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost