Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 3520-23/2011 Ob-4086/11 , Stran 1848
Št. 3520-23/2011 Ob-4086/11
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, ki jo zastopa župan Franc Jerič, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 37/98 in 1/99), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo Kulturnega doma Mengeš v najem
I. Predmet oddaje v najem Predmet oddaje v najem na podlagi javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor: Kulturni dom Mengeš. Poslovni prostor, ki se oddaja v najem skupaj s pohištvom, opremo, napravami in inventarjem, v naravi obsega 725,39 m2, in sicer: dvorana, v izmeri 322,00 m2, preddverje s sanitarijami, v izmeri 202,06 m2, garderobo za nastopajoče s sanitarijami (JZ stran) in stopnišče, v izmeri 41,54 m2, garderobo za nastopajoče (SZ), v izmeri 48,24 m2 in pododerje, v izmeri 111,55 m2. Ta poslovni prostor se nahaja v poslovni stavbi na naslovu Slovenska cesta 32, Mengeš, ki stoji na parc. št. 210/8, poslovna stavba, v izmeri 1257 m2 in dvorišče, v izmeri 810 m2, ki je pripisana k vložku št. 571, k.o. 1938 Mengeš. Poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas, in sicer za pet let. II. Pogoji prijave 1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: 1. izpolnjen obrazec Prijava; 2. pravne osebe priložijo fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe ter navedbo davčne številke, samostojni podjetniki obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe ter navedbo davčne številke; društva priložijo izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe, fizične osebe pa predložijo fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS; 3. potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; 4. izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev; 5. izjava o poravnanih obveznostih do Občine Mengeš, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Mengeš ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče; 6. izjavo, da prijavitelj že najmanj 5 let, šteto od datuma prijave, izvaja kulturne prireditve (predstave, koncerte) v lastni produkciji; 7. dokazilo o vplačani varščini; 8. opis programa oziroma dejavnosti, ki se bo odvijal v Kulturnem domu Mengeš; 9. podpisan vzorec pogodbe, vsaka stran mora biti parafirana; 10. dokazilo o finančni sposobnosti: – za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2010; – za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2010. 2. Ponudnik mora izpolniti vse pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. III. Pogoji najema Najemnina za najem poslovnega prostora vključuje najem le-tega, skupaj s pohištvom, opremo, napravami in inventarjem, ki se nahajajo v njem. 1. Izhodiščna najemnina v razpisnem postopku v višini 2.900,00 EUR je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan. Ponudnik mora ponuditi višino najemnine, ki je enaka ali višja od izhodiščne cene, v nasprotnem primeru se ponudba zavrne. 2. Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini treh ponujenih mesečnih najemnin na račun Občine Mengeš, št: 01100-0100001698, s pripisom »vplačilo varščine«. Najemodajalec bo izbranemu ponudniku to varščino brez obresti vrnil po prenehanju najemnega razmerja, če iz nje ne bo potrebno kriti neplačanih najemnin ali stroškov, ki jih je v zvezi z najetimi prostori dolžan plačevati najemnik ali stroškov odprave škode na najetem poslovnem prostoru, opremi in napravah, za katere v skladu s to pogodbo ali veljavnimi predpisi odgovarja najemnik, ostalim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik v določenem roku od vročitve sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika ne sklene najemne pogodbe, se šteje, da je od najema odstopil, varščina pa se mu ne vrne in zapade v korist Občine Mengeš. 3. Izbrani najemnik mora v Kulturnem domu Mengeš (kateri je opredeljen kot javna infrastruktura na področju kulture) zagotoviti izvajanje kulturno-umetniškega programa (predstave, koncerti, razstave) namenjenega širši javnosti, in sicer najmanj 60 kulturno-umetniških prireditev na leto, od katerih jih mora biti najmanj 30 v lastni produkciji. 4. Izbrani najemnik mora najemodajalcu dati v uporabo oziroma koriščenje poslovni prostor brez plačila najemnine in brez zaračunavanja stroškov elektrike, čiščenja, ogrevanja in ozvočenja, ki je last najemodajalca (nekomercialni najem), in sicer kadar je organizator prireditev najemodajalec, Osnovna šola Mengeš, Vrtec Mengeš, društvo ali zveza društev, ki imajo sedež v Občini Mengeš in delujejo na področju Občine Mengeš, Rdeči križ in Karitas Mengeš. Najemodajalec ima pravico do nekomercialnega najema za potrebe občinskih prireditev in sicer: Kulturni praznik – 8. februar, Trdinov dan – 29. maj, Dan državnosti – 25. junij, Dan reformacije – 30. oktober in Dan samostojnosti – 26. December. Vsi ostali našteti uporabniki imajo pravico do nekomercialnega najema za čas do 6 ur. Navedeni uporabniki imajo pravico do 22 terminov nekomercialnega najema na leto, in sicer v terminih katere mora sporočiti najemodajalec najemniku najmanj 60 dni pred najemom, v soglasju z najemnikom in upoštevajoč zasedenost poslovnega prostora, pa je ta rok lahko tudi krajši. Vsi eventualni drugi stroški, se zaračunavajo po veljavnem ceniku, prav tako tudi eventualne časovne prekoračitve. 5. Vsi stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški, odvoz smeti, stroški ogrevanja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja in drugi stroški) so breme najemnika. IV. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena neto mesečna najemnina za najem prostora, ki je predmet tega razpisa. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi enako višino najemnine, se bodo z njimi opravila pogajanja. V. Navodila za pripravo prijave Pisna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki, dokazili in prilogami ter parafiranim in podpisanim vzorcem pogodbe. Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Mengeš neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 60 dni od dneva zaključka razpisnega roka. VI. Rok in način predložitve prijav Rok za prijavo je 23. 8. 2011, do 10. ure. Prijavitelji morajo prijavo poslati na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis – Ne odpiraj«, na hrbtni strani pa mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je prejeta na vložišču Občine Mengeš do 23. 8. 2011 do 10. ure, oziroma oddana na pošto kot priporočena pošiljka do 23. 8. 2011 do 10. ure (upošteva se datum in ura navedena na poštnem žigu). Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju. VII. Datum odpiranja in vsebina prijav Odpiranje prijav bo javno. Prispele prijave bo obravnavala Komisija za oddajo poslovnih prostorov v najem, imenovana s sklepom župana št. 3520-13/2011 z dne 25. 3. 2011. Javno odpiranje bo dne 24. 8. 2011 ob 16.30, v sejni sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš. Prijave se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju prijav bo komisija ugotavljala pravočasnost in popolnost le-teh glede na zahtevana dokazila in priloge. Nepravočasnih in nepopolnih prijav komisija ne bo upoštevala. VIII. Izid razpisa Komisija za oddajo poslovnih prostorov v najem, pripravi predlog izbora najugodnejšega ponudnika in ga posreduje občinski upravi, ki izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma o oddaji poslovnega prostora v najem. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 8 dni po pravnomočnem sklepu o izboru. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer za določen čas pet let. Stroške notarskega zapisa plača najemnik. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku niti v morebitnem podaljšanem roku, bo Občina Mengeš lahko sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. IX. Drugi pogoji javnega razpisa Občina Mengeš si pridržuje pravico, 1. da ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in varščina brez obresti; 2. kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta popravljen in/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega; 3. da po prejemu ponudb lahko izvede dodatna pogajanja. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih ponudb. X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Mengeš, www.menges.si, pod rubriko Objave – Razpisi. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 01/712-70-81 (Urban Kolar).
Občina Mengeš

AAA Zlata odličnost