Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4149/11 , Stran 1885
Ob-4149/11
Uprava družbe na podlagi šestnajstega člena Statuta delniške družbe sklicuje
17. redno sejo skupščine
družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d. Nova Gorica,
ki bo dne 31. 8. 2011 ob 8.30, v prostorih sedeža družbe, na naslovu Grčna 1, Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom: I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznanitev z notarjem. Predlog sklepa: »za predsednika skupščine se izvoli Silvester Polanc, v verifikacijsko komisijo se izvolita Nadja Bevčar in Vanesa Komel. Za sestavo zapisnika skupščine se pooblasti notar Rozman Andrej iz Idrije.« II. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2010 s pisnim poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Predlog sklepa: »skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 s pisnim poročilom revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2010.« III. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: »1. Čisti dobiček poslovnega leta 2010 družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d. Nova Gorica znaša 583.401,52 EUR. Na dan 31. 12. 2010 tako znaša bilančni dobiček 2.112.507,80 EUR. 2. Dobiček se uporabi za naslednje namene: – del bilančnega dobička v višini 104.941,96 EUR bruto se uporabi za izplačilo dividend in sicer 1,64 EUR bruto na delnico. Dividende bo družba izplačala do 15. 9. 2011, po stanju delničarjev v delniški knjigi na dan izplačila; – del bilančnega dobička v višini 40.000 EUR bruto se uporabi za nagrade upravi in sicer 20.000 EUR bruto predsednici uprave in 20.000 EUR bruto članu uprave, – preostali bilančni dobiček v višini 1.967.565,84 EUR ostane nerazporejen zaradi razvojnih projektov družbe. 3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2010.« IV. Podelitev nagrade članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: »članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov izplačajo nagrade v višini 6.000,00 EUR bruto, v enakem razmerju kot sejnine.« V. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: »za revizijsko hišo, ki bo opravila revizijo v letu 2011 se imenuje revizijska hiša SN revizija d.o.o., Puhova ulica 13, 1000 Ljubljana.« Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 27. 8. 2011. (presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev k točkam dnevnega reda bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo sporočeni družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, v zakonsko predpisani obliki. Delničarji bodo na skupščini lahko uveljavljali svojo pravico do obveščenosti po prvem odstavku 305. člena ZGD-1. Udeležence skupščine družbe prosimo, da se pol ure pred začetkom seje skupščine prijavijo predstavniku družbe na kraju zasedanja skupščine. Pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini mora biti pisno in mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj, datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati pri upravi družbe v roku iz prejšnjih odstavkov. Gradivo za sejo skupščine z utemeljitvami predlaganih sklepov bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 7. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine.
Kurivo Gorica d.d. predsednica uprave mag. Polonca Črnigoj

AAA Zlata odličnost