Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 70823/11 Ob-4136/11 , Stran 1835
Št. 70823/11 Ob-4136/11
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (OJ L 379/2006) z vsemi spremembami, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 03/10, 31/10 in 79/10, v nadaljevanju: Uredba), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (potrjenega s strani Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS); Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08 – ZArbit in 83/09 Odl. US: U-I-284/06-26), Kolektivne pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 40/97, 56/98, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 77/07, 60/08 in 75/08), Pravilnika o pripravništvu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 128/04), Resolucije o nacionalnem programu za področje socialnega varstva za obdobje 2006–2010 (Uradni list RS, št. 39/06), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 106/10), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm), Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07-OZ – uradno prečiščeni besedilo), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04 in 22/07), Priglašene sheme pomoči po pravilu »de minimis« po shemi »Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg dela«, št. priglasitve: M003-5022860-2010 z dne 5. 1. 2011, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06), Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 – SKL. US, 43/11), Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo, št. 303-17/2010-33, z dne 1. 6. 2010 in Odločbe št. OP RČV/4/1/04-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za program »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki« s strani Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja z dne 16. 3. 2010 z vsemi spremembami Socialna zbornica Slovenije, Koseška 8, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na področju socialnega varstva, ki iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje veljavni Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) za pripravnika na področju socialnega varstva. Namen javnega razpisa je: – večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v ZSV; – krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov. Cilj javnega razpisa je izbrati projekte prijaviteljev, ki bodo izvedli do 150 zaposlitev pripravnikov na področju socialnega varstva, skladno z veljavno zakonodajo v socialnem varstvu, in sicer za obdobje trajanja pripravništva, z namenom pridobivanja in krepitev njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, s ciljem, da opravijo pripravništvo in strokovni izpit, ki omogoča neposredno zaposlitev na področju socialnega varstva. Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas pripravništva z delodajalcem v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, praviloma za polni delovni čas. Ciljna skupina javnega razpisa so iskalci prve zaposlitve na področju socialnega varstva, ki iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje ZSV za pripravnika na področju socialnega varstva. Do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki: – so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi razpisa, – so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa. V okviru javnega razpisa so do financiranja upravičene naslednje aktivnosti prijavitelja pri izbranem projektu zaposlitve in usposabljanja pripravnikov: – zdravniški pregled in zaposlitev pripravnika; – priprava in izvedba programa pripravniškega usposabljanja za pripravnika (notranje in zunanje usposabljanje); – izvedba mentorstva pripravniku; – usposabljanje mentorjev (notranje usposabljanje); – priprava in pristop pripravnika na strokovni izpit s področja socialnega varstva. 2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 2.1. Upravičeni prijavitelji Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – so pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva v Republiki Sloveniji, ki: a) opravljajo dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo; SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve; SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij ali ima SKD 94.94 – dejavnost verskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 66/07 in 17/08) ali b) so pridobili dovoljenje za delo ali koncesijo izdano s strani ministrstva in so vpisani v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve ali c) so pridobili status humanitarne organizacije, status invalidske organizacije ali status v javnem interesu s strani ministrstva ali d) opravljajo dejavnost SKD 94.99 in socialnovarstveno dejavnost; – imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolagajo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta; – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku ali niso prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne; – imajo poravnane vse davke in druge dajatve v Republiki Sloveniji; – niso kršili določil o namenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev; – niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna. Ne glede na zgoraj naštete upravičene prijavitelje, do sredstev po tem razpisu, skladno s pravili o dodelitvi pomoči po pravilu »de minimis«, niso upravičeni prijavitelji iz dejavnosti, objavljenih v 1. členu Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ L 379/2005). To so prijavitelji iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama navedenega v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah ter podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ki bi sredstva pomoči namenila za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje, in sicer da: – ima najmanj 2 redno zaposlena, od tega 1 strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za mentorja, skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva; – v projekt vključuje pripravnika skladno z določili tega razpisa ter delovnopravno zakonodajo, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva; – zagotavlja mentorstvo pripravniku, skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva; – ima sprejet program pripravništva ter pripravniškega usposabljanja za posameznega pripravnika, skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva. Prijavitelj, ki ima redno zaposleni najmanj 2 osebi, od tega 1 strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za mentorja, skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva, lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli le 1 pripravnika. Prijavitelj, ki ima redno zaposlenih več kot 10 oseb, od tega najmanj 2 strokovna delavca, ki izpolnjujeta pogoje za mentorja, skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva, lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli največ 3 (tri) pripravnike. Prijavitelj, ki ima redno zaposlenih več kot 50 oseb, od tega najmanj 3 strokovne delavce, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja, skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva, lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli največ 5 pripravnikov. V primeru dvoma glede upravičenosti prijavitelja oziroma izpolnjevanja razpisnih pogojev lahko SZS od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. SZS lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi dokazila glede izpolnjevanja razpisnih pogojev iz uradnih evidenc, ki odražajo stanje na dan oddaje vloge prijavitelja. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj v prejšnjem odstavku navedena dokazila priloži tudi sam. 2.2. Mentorstvo Vsak mentor lahko ob izpolnjevanju kadrovskih pogojev iz prejšnje točke, istočasno usposablja največ 3 pripravnike. Mentor mora skladno s točko 2.1. izpolnjevati pogoje za mentorstvo in mora biti na dan oddaje vloge na javni razpis zaposlen pri prijavitelju. Kljub temu mentor mora imeti znanja andragoško-pedagoških vsebine ter poznati didaktične pristope in metode dela s pripravniki, komunikacijske sposobnosti ter evalvacijski pristop do dela pri usposabljanju na delovnem mestu, katere predstavljajo nepogrešljivo znanje za kvalitetno izvedbo mentorstva in pripravništva. Zato imajo mentorji v okviru programa možnost enkratne udeležbe na enodnevnem seminarju, ki vključuje eno ali več zgoraj navedenih vsebin. 2.3. Izbira kandidata Izbrani prijavitelj je dolžan izpeljati postopek zaposlovanja pripravnika skladno z delovnopravno zakonodajo. Delodajalec mora opraviti prijavo in javno objavo prostega delovnega mesta in izbirni postopek skladno z delovno pravno zakonodajo pred oddajo vloge na razpis (v dokumentacijo pa lahko vnese razvezni pogoj, da se zaposlitev izvede le v primeru, da je izvajalec na razpisu izbran), pri čemer se pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom na podlagi in v okviru tega razpisa in projekta sklene šele po prejemu sklepa o izbiri delodajalca na predmetnem javnem razpisu ter uspešno opravljenem zdravniškem pregledu kandidata. 2.4. Trajanje programa zaposlitve iskalca prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravnik Prijavitelj je dolžan pripravnika zaposliti najmanj za obdobje trajanja pripravništva. Pripravništvo traja praviloma 12 mesecev in se skladno z določili Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije pripravniku podaljša za čas porodniškega dopusta, daljše bolniške odsotnosti ter opravičene odsotnosti, ki skupno presega 20 delovnih dni, medtem ko se pripravniška doba ne podaljša za čas letnega dopusta in za čas krajših opravičenih odsotnosti. Pripravništvo se skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih in Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije lahko tudi skrajša. Pripravnik je dolžan opraviti pripravništvo v skladu s programom pripravniškega usposabljanja ter se udeležiti izobraževanja iz izbirnega področja dela, priprave na strokovni izpit, po opravljenem pripravništvu pa opraviti strokovni izpit s področja socialnega varstva. Za izvajanje seminarja "Priprava na strokovni izpit" in opravljanje strokovnega izpita s področja socialnega varstva je pooblaščena SZS, zato ti stroški ne predstavljajo breme za delodajalca, pod pogojem, da se pripravnik udeleži seminarja in uspešno opravi strokovni izpit. V nasprotnem primeru stroški niso upravičeni in jih mora delodajalec povrniti SZS. 2.5. Kroženje pripravnikov zunaj organizacije Prijavitelj je dolžan omogočiti pripravniku v okviru pripravništva, da opravi kroženje v trajanju 10-ih delovnih dni pri drugem delodajalcu, kar pomeni, da se bo pripravnik v tem obdobju usposabljal pri drugem mentorju in drugem delodajalcu, izbranem na istem javnem razpisu. Kroženje bo potekalo za vse pripravnike v istem časovnem obdobju, predvidoma jeseni in bo določeno s pogodbo o zaposlitvi, razen v primeru opravičene odsotnosti. Seznam izbranih prijaviteljev bo SZS objavila na spletni strani SZS, najkasneje 45 dni pred začetkom kroženja pripravnika zunaj organizacije. Mentor je upravičen do mentorskega dodatka tako za pripravnika, ki je zaposlen pri istem delodajalcu kot mentor, kot tudi za pripravnika, ki je zaposlen pri drugem delodajalcu, v času njegovega kroženja. Mentorski dodatek je upravičen na podlagi dveh sklepov delodajalca, in sicer sklepa, ki predvideva mentorstvo za pripravnika, ki je zaposlen pri istem delodajalcu kot mentor, in ločenega sklepa, ki predvideva mentorstvo za pripravnika, ki kroži. Zgoraj navedeni čas kroženja pripravnika je potrebno določiti v pogodbi o zaposlitvi med delodajalcem in pripravnikom. 3. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis 3.1. Skupna razpoložljiva višina sredstev Skupna okvirna razpoložljiva višina sredstev javnega razpisa je 2.844.721,95 EUR. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1 »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«. Namenska sredstva EU predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. 3.2. Državna pomoč Za prijavitelje bodo stroški plač pripravnikov, stroški izobraževanja in usposabljanja in stroški zdravniškega pregleda predstavljali pomoč po pravilu »de minimis«, na podlagi sheme »Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg dela«, št. priglasitve: M003-5022860-2010 z dne 5. 1. 2011. Posamezni prijavitelj, ki je prejemnik pomoči, lahko v obdobju treh let pridobi največ 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR v cestnoprometnem sektorju. Ne glede na zgoraj naštete upravičene prijavitelje, pa do sredstev po tem razpisu, skladno s pravili za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«, niso upravičeni prijavitelji iz dejavnosti, objavljenih v 1. členu Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ L 379/2005). To so prijavitelji iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama navedenega v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah ter podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ki bi sredstva pomoči namenila za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. 3.3. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2012, 2013, 2014 in 2015. Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali od datuma podpisa pogodbe o izvedbi projekta do vključno 90 dni po zaključku pripravništva. V nobenem primeru SZS ne sofinancira stroškov, nastalih po 31. 3. 2015. 3.4. Upravičeni stroški in dokazila Stroški, upravičeni do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa (v nadaljevanju: upravičeni stroški) so stroški, povezani z usposabljanjem in zaposlovanjem pripravnikov, skladno z določili veljavne delovno pravne zakonodaje oziroma na tej podlagi sprejetih podzakonskih predpisov. Upravičeni so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta, in sicer: – strošek plač pripravnikov oziroma strošek plač (bruto) (to je skupni strošek delodajalcev, in sicer za plačo pripravnikov z vsemi pripadajočimi davki in prispevki, povračilo stroškov za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres – vendar se krije kot skupni strošek delodajalca za pripravnika največ v višini največ 1.500,00 EUR na pripravnika na mesec), – stroški izobraževanja in usposabljanja, in sicer: – stroški zunanjega usposabljanja (seminar za mentorje, seminar za pripravnike – vsebine s področja socialnega varstva – izbirne vsebine), – stroški notranjega usposabljanja (dodatek za mentorstvo). – strošek na enoto, in sicer: – strošek seminarja – priprava na strokovni izpit (strošek na enoto A), – strošek opravljanja strokovnega izpita s področja socialnega varstva (strošek na enoto B), – stroški zdravniškega pregleda za pripravnike. Upravičeni stroški in dokazila o njihovem nastanku so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. DDV ne sodi med upravičene stroške. Neupravičene stroške krije prejemnik sredstev sam. 4. Pravice in obveznosti prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem razpisu Prijavitelji, izbrani na tem javnem razpisu, bodo imeli naslednje pravice in obveznosti: – izbrati zunanje izvajalce v skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju in pri tem dosledno spoštovati protikorupcijsko klavzulo v 14. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije; – voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu; – hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj 10 let po zaključku projekta; – zagotavljati SZS, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve kot posredniškemu telesu (v nadaljevanju: posredniško telo), Službi Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot organu upravljanja (v nadaljevanju: organ upravljanja), Ministrstvu za finance kot organu za potrjevanje (v nadaljevanju: organ za potrjevanje), Uradu za nadzor proračuna kot revizijskemu organu (v nadaljevanju: revizijski organ) ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov; – zagotavljati SZS, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta; – zagotavljati SZS, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dostopnost dokumentacije o projektu; – zagotavljati in spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi 23 Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (z vsemi spremembami); – zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili organa upravljanja, posredniškega telesa in 9. členom Uredbe Komisije št. 1828/2006/ES z dne 8. 12. 2006; – obveščati SZS o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe Sveta št. 1083/2006/ES z dne 11. 7. 2006; – v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega financiranja projekta s strani drugih javnih virov vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi obrestmi. Po sklenitvi pogodbe o izvedbi projekta bo izbrani prijavitelj, skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja, sklenil pogodbo za zaposlitev pripravnika za 12 mesecev, praviloma za polni delovni čas. Rok in način prijave na javni razpis Rok za oddajo prijav je 45 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je do vključno 12. 9. 2011. Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji pošljejo prijave priporočeno po pošti najkasneje do 12. 9. 2011 do 24. ure ali pa jih oddajo osebno v vložišče Socialne zbornice Slovenije, Jurčkova cesta 233, 1000 Ljubljana, do 12. 9. 2011 do 12. ure. Vloge morajo biti posredovane v zaprti kuverti, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki«. Vloge se naslovijo ali osebno vložijo na naslovu: Socialna zbornice Slovenije, Jurčkova cesta 233, 1000 Ljubljana. Vloge morajo imeti na pisemski kuverti prilepljeno izpolnjeno tabelo iz Obrazca 1 razpisne dokumentacije oziroma morajo biti na kuverti izpolnjeni vsi elementi, ki so navedeni v tabeli iz Obrazca 1 razpisne dokumentacije. Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane vloge bodo izločene ter vrnjene prijaviteljem. Pravilno opremljene vloge so vloge, opremljene skladno s prejšnjim odstavkom. Za pravočasno vlogo se šteje vloga, ki bo zbornici osebno predložena do datuma in ure, določene v tem razpisu, ali zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Prijavitelji v okviru javnega razpisa lahko oddajo eno ali več vlog za zaposlitev pripravnikov v skladu s pogoji, navedenimi v točki 2.1. Za vsakega pripravnika je potrebno oddati ločeno vlogo. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji javnega razpisa in merili za ocenjevanje. 6. Odpiranje vlog Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila razpisna komisija, imenovana s strani SZS. Komisija je najmanj tričlanska. Odpiranje vlog bo potekalo drugi delovni dan po roku, določenem za predložitev vlog, in sicer ob 9. uri, v prostorih Socialne zbornice Slovenije, Jurčkova cesta 233, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo praviloma javno. V primeru velikega števila predloženih vlog, razpisna komisija lahko odloči, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani SZS: http://www. soczbor-sl.si/. Po preteku roka za oddajo vlog bo razpisna komisija na odpiranju vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V primeru formalno nepopolnih vlog bo razpisna komisija najkasneje v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo prijaviteljem posredovan po pošti, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom iz prejšnjega odstavka, bodo zavržene, razen, če se bo nepopolnost vloge nanašala na dopolnitev vloge s podatki o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila. Vloga prijavitelja je popolna, ko razpisna komisija SZS po uradni dolžnosti pridobi dokazila. Prijavitelj lahko iz razloga ekonomičnosti postopka dokazila priloži tudi sam. Razpisna komisija bo ocenjevala le pravilno označene, pravočasno oddane in formalno popolne vloge, in sicer na podlagi meril, določenih v točki 8. razpisa. 7. Administrativno in kakovostno ocenjevanje vlog Razpisna komisija bo ocenjevala le formalno popolne vloge. V prvi fazi ocenjevanja bo razpisna komisija preverila upravičenost prijaviteljev in izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, ki so določeni v točki 2 predmetnega javnega razpisa. Kolikor iz predloženih dokumentov ne bo razvidno izpolnjevanje pogojev, bo strokovna komisija prijavitelja pozvala, da vlogo v roku osmih dni dopolni. Poziv za dopolnitev vloge bo prijavitelju posredovan po pošti, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Če bo ugotovljeno, da prijavitelj ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavržena. V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril za izbor se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu. 8. Merila za izbor projektov Razpisna komisija bo formalno popolne vloge ter vloge, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje razpisa, ocenila na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji. V predlog za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 45 točk. Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog prejemnikov sredstev do 150 vlog, ki bodo dosegle najvišje število točk. V primeru, da več prijaviteljev oziroma vlog doseže enako število točk in bi bilo z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev preseženo skupno možno število izbranih vlog, bodo imele prednost oziroma bodo izbrane vloge, ki bodo pri merilu »regijska razvitost po statističnih regijah Republike Slovenije« prejele večje število točk. Če bo število točk enako tudi po tem merilu, bodo prednost imele vloge z višjim številom točk pri merilu »umeščenost v mrežo izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti«. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema (prednost bodo imele tiste, ki bodo prej oddane osebno oziroma priporočeno na pošto). V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, ki pa vseeno ne sme zbrati manj kot 45 točk. O izboru prijaviteljev in dodelitvi sredstev bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil predstojnik SZS ali oseba, ki jo ta pooblasti za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev. SZS bo prijavitelje o izidu javnega razpisa obvestila najkasneje v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh: http://www. soczbor-sl.si/, www.mddsz.gov.si in www.eu-skladi.si. Izbranim prijaviteljem SZS posreduje sklepe o izboru in jih hkrati pozove na podpis pogodb o izvedbi projekta. V primeru, da se izbrani prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Prijavitelji, katerih formalno popolne vloge ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, bodo zavržene, vloge, ki ne bodo dosegle zadostnega števila točk na podlagi razpisnih meril za izbor, pa bodo zavrnjene. Zoper sklep oziroma obvestilo, izdano v okviru predmetnega razpisa, lahko prijavitelj vloži pritožbo pri SZS, in sicer v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi zoper sklep bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 9. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko SZS, ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize. Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja programa, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah in 37. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006. Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis strinjajo z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, tudi na spletni strani SZS. Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 10. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani SZS, www.soczbor-sl.si ali jo naročijo pri Heleni Kocjančič na tel. 01/58-19-311, vsak delavnik med 9. in 12. uro ali na e-naslovu: helena.kocjancic@soczbor-sl.si. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.soczbor-sl.si. SZS bo organizirala informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo predmetni razpis podrobneje predstavljen. Delavnica za oddajo vloge na javni razpis bo potekala dne 30. 8. 2011. Kraj izvedbe in program poteka informativne delavnice bo objavljen na spletni strani: http://www. soczbor-sl.si/, najkasneje dne 18. 8. 2011. Na javnem razpisu izbrani prijavitelji (vodje projektov ter njihovi ožji sodelavci) bodo povabljeni na delavnico, kjer bodo seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih. Datum delavnice bo SZS objavila po izdaji sklepov o dodelitvi sredstev. Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje: 1. Podatki o javnem razpisu. 2. Natančnejša opredelitev pogojev za kandidiranje na javnem razpisu. 3. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. 4. Upravičeni stroški in dokazila. 5. Pravice in obveznosti prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem razpisu. 6. Navodila za oddajo vloge. 7. Merila za izbor. 8. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti. 9. Navodila za izpolnjevanje obrazcev. 10. Dodatne informacije. 11. Priloge.
Socialna zbornica Slovenije

AAA Zlata odličnost