Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4138/11 , Stran 1878
Ob-4138/11
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93, in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah upravni odbor družbe sklicuje
15. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93,
ki bo 31. 8. 2011, ob 14. uri, na sedežu družbe, na Vodovodni cesti 93, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: 1.1 Za organe skupščine se izvolijo: – predsednik odvetnik Dušan Kecman, – preštevalka glasov Irena Hlebš. 1.2. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Darko Jerše iz Postojne, Tržaška c. 1. 2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za l. 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravnemu odboru. Predlog sklepa: 2.1. Na predlog upravnega odbora se ugotovljeni bilančni dobiček v višini 36.286.124,80 EUR v skladu z določbami 230., 282. in 293. člena ZGD uporabi za: – preneseni dobiček iz preteklih let v znesku 32.461.480,54 EUR (leto 2002 v znesku 224.061,77 EUR, leto 2003 v znesku 5.028.804,47 EUR, leto 2004 v znesku 4.047.044,32 EUR, leto 2005 v znesku 4.571.502,44 EUR, leto 2006 v znesku 5.413.797,13 EUR, leto 2007 v znesku 5.019.155,60 EUR, leto 2008 v znesku 4.527.485,59 in leto 2009 v znesku 3.629.629,22 EUR) ostane nerazporejen; – prenos iz presežka iz prevrednotenja v znesku 16.179,00 EUR ostane nerazporejen; – čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 3.084.917,76 EUR ostane nerazporejen; – del bilančnega dobička v višini 723.547,50 EUR oziroma 32,50 EUR bruto na delnico se nameni za izplačilo dividend. Dividende se izplačajo iz prenesenega čistega dobička za leto 2002 v znesku 723.547,50 EUR. Knjiženje se opravi na dan 1. 1. 2011. 2.2. Dividende se izplačajo v roku šestih mesecev od dne skupščine brezobrestno. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so bili v delniško knjigo vpisani na presečni dan. 2.3. Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 se na predlog upravnega odbora imenuje družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana. Pogoji udeležbe na skupščini – presečni dan Presečni dan pred zasedanjem skupščine je 27. 8. 2011. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec tega dne in do konca tega dne pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo. Rok za dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Rok za sporočitev predloga delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Dostopnost obrazložitve sklepov Obrazložitve predlogov sklepov za vsako točko dnevnega reda so delničarjem dostopne v prostorih družbe Vodovodna cesta 93, Ljubljana, vsak delovni dan, od prvega naslednjega delovnega dne, od dne objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure. Pridobitev popolnih besedil listin in predlogov Delničarji lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena zakona in si jih brezplačno ogledajo v prostorih družbe Vodovodna cesta 93, Ljubljana, vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena zakona. Postopek uresničevanja glasovalne pravice Družba postopka za uresničevanje glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi v skladu s četrtim odstavkom 297. člena zakona in postopka uresničevanja glasovalne pravice po pošti v skladu z devetim odstavkom 308. člena zakona ne omogoča. Objava sklica skupščine na spletu Sklic skupščine družbe je objavljen na internetni strani družbe: www.a-1.si.
A1, investicijsko upravljanje, d.d. upravni odbor

AAA Zlata odličnost