Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4141/11 , Stran 1881
Ob-4141/11
Na podlagi 8.3 točke Statuta Železar Štore D.P., delniška družba pooblaščenka d.d., ter v skladu z določili 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje uprava družbe
10. redno skupščino
delniške družbe Železar Štore D.P. d.d.,
ki bo v torek, dne 30. 8. 2011, ob 12. uri, v prostorih male telovadnice Osnovne Šole Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, Štore (Lipa), z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov: 1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava predlaga skupščini naslednji sklep: Za predsednika skupščine se izvoli Igor Pirc, za preštevalki glasov pa Mojca Havliček in Vlasta Verhovšek. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila notarja Aleksandra Mraza iz Celja. 2. Predstavitev Letnega poročila 2010 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah-1. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: 3.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 v višini 139.266,11 EUR ostane nerazporejen. 3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 4. Spremembe statuta družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: Spremeni se statut družbe kot glasi: 1) 6. Uprava. Točki 6.3. se doda novi drugi odstavek, ki sedaj glasi: »V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima lahko direktor v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo. Direktor nima pravice do odpravnine, če je ta pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo.« 2) 7. Nadzorni svet. Točka 7.11 se spremeni tako, da sedaj glasi: »Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.« 3) 7. Nadzorni svet. Točki 7.11 se doda nov drugi odstavek, ki glasi: »Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi dodatno plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.« 4) 8. Skupščina. Točka 8.3, prvi odstavek se spremeni tako, da se sedaj glasi: »Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 5) 8. Skupščina. Točka 8.3, drugi odstavek se spremeni tako, da se sedaj glasi: »Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica. 6) 8. Skupščina. Točka 8.3, Doda se nov četrti odstavek, ki glasi: »Ne glede na drugi odstavek te točke se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.« Dosedanji tretji odstavek postane peti. 7) 8. Skupščina. Točka 8.4 se spremeni tako, da se sedaj glasi: »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. V primeru, da delničar uresničuje svoje pravice preko pooblaščenca, mora biti dano pooblastilo za zastopanje v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji se lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti ali pa po pošti pred zasedanjem skupščine. Poslovodstvo podrobneje uredi postopek udeležbe in glasovanja iz prejšnjega odstavka. Na enak način in v obliki, kot je določena v drugem odstavku te točke, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Utemeljitev: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09 – v nadaljevanju: novela ZGD-1C) je prinesel novosti oziroma spremembe v zvezi s skupščino in prejemki članov uprav ter nadzornih svetov. Družbe so dolžne svoje statute uskladiti z novelo zakona do 1. 9. 2010. Določbe novele glede sklica in izvedbe skupščine pa se že uporabljajo od 1. 9. 2009 dalje. Predlagamo uskladitev statuta družbe v skladu z novelo ZGD-1C. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar. 5. Volitve nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga skupščini naslednji sklep: »Skupščina izvoli nadzorni svet v sestavi: Ladislav Kaluža,ekonomski tehnik, Gorazd Korošec, univ. dipl. ekon., Marjan Mačkošek, univ. dipl. inž. str., Alfred Šarlah, univ.dipl.ekon., Ivan Štrlekar, univ. dipl. ekon. Mandat članov nadzornega sveta je 4 leta. Mandat nastopijo 1. 9. 2011. Utemeljitev: Sedanjemu nadzornemu svetu poteče mandat. V skladu s statutom in ZGD-1 skupščina izvoli nadzorni svet za dobo 4 let. Pri izbiri članov nadzornega sveta je nadzorni svet upošteval dosedanje izkušnje članov pri delu v nadzornih svetih, njihovo strokovno usposobljenost in zastopanost glede na kapitalsko strukturo družbe. Predlagani kandidati izpolnjujejo vse pogoje in je razvidno, kot sledi: Ladislav Kaluža, po izobrazbi ekon. tehnik, tri mandate je bil član NS delniške družbe Železar Štore D.P., d.d., trenutno zaposlen v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije, kot sekretar, Gorazd Korošec, po izobrazbi univ. dipl. ekon., dva mandata član NS delniške družbe Železar Štore D.P., d.d., trenutno zaposlen kot predsednik uprave družbe Unior, Kovaška industrija Zreče, Marjan Mačkošek, po izobrazbi univ. dipl. inž. str., tri mandate član NS delniške družbe Železar Štore D.P.,d.d., bil predsednik NS družbe Pivovarna Laško d.d., Laško, trenutno zaposlen kot generalni direktor družbe Štore Stell d.o.o., Štore, Alfred Šarlah, po izobrazbi univ. dipl. ekon., tri mandate član in en mandat kot predsednik NS družbe Železar Štore D.P., d.d., trenutno zaposlen kot vodja financ v družbi Štore Stell d.o.o., Štore, Ivan Štrlekar, po izobrazbi univ. dipl. ekon., dva mandata član NS delniške družbe Železar Štore D.P.,.d.d., trenutno zaposlen kot direktor družbe Valji, Proizvodnja valjev in ulitkov, d.o.o., Štore. Gradiva Popolno gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim redom skupščine je delničarjem na voljo in na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Pogoji udeležbe Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Centralno klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 26. 8. 2011 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 26. 8. 2011. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD. Pravica do obveščenosti Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu: Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer da podpišejo in pošljejo pooblastilo, ki ga prejmejo skupaj z vabilom na skupščino. Čas sklica Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 12. uri. Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob prihodu na skupščino pred vstopom v sejno sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost. Prostor, v katerem bo potekala skupščina bo zaradi administrativnih opravil odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje 30 minut kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Železar Štore D.P. d.d. uprava – direktor Anton Franulič

AAA Zlata odličnost