Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 430-24/2011-1 Ob-4091/11 , Stran 1851
Št. 430-24/2011-1 Ob-4091/11
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, objavlja na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev služnostne pravice za postavitev sončne elektrarne na Podružnični šoli v Dobrniču
I. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: Občina). II. Predmet služnostne pravice Predmet ustanovitve služnostne pravice so strešne površine – ravna streha novozgrajenega prizidka Podružnične šole Dobrnič zaradi izgradnje in vzpostavitve obratovanja male fotonapetostne elektrarne v nazivni moči 43,60 kW p in deli nepremičnin, katerih uporaba je potrebna izključno samo za postavitev in obratovanje male fotonapetostne elektrarne (v nadaljevanju MFE); lokacija: objekt na naslovu Dobrnič 2, 8211 Dobrnič, na parc.št. 974/2 in 980/5, k.o. 1431 – Dobrnič. Služnost se ustanavlja za dobo 25 let. III. Nadomestilo za ustanovljeno služnost (v nadaljevanju nadomestilo) Občina zaračuna nadomestilo v enkratnem znesku po podpisu pogodbe. Nadomestilo za celotno obdobje 25 let mora izbrani ponudnik plačati v roku 30 dni od dneva izstavitve računa, v nasprotnem primeru lahko občina enostransko odstopi od pogodbe in izbere drugega služnostnega upravičenca. V nadomestilo niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja in stroški obratovanja MFE, ti so izključno stvar in breme služnostnega upravičenca. Plačilo nadomestila v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis služnosti v zemljiško knjigo služnostni zavezanec izroči po prejemu celotnega plačila nadomestila. IV. Osnovni pogoji služnostnega razmerja Služnost se ustanavlja na strešnih površinah novozgrajenega prizidka Podružnične šole Dobrnič in tistih delih nepremičnin, ki so potrebne za postavitev in nemoteno obratovanje MFE. Služnostni upravičenec mora izvesti postavitev sončne elektrarne v skladu z že izdelano projektno dokumentacijo Načrta električnih instalacij in električne opreme, izgradnja male fotonapetostne elektrarne OŠ Dobrnič. Načrt izgradnje male fotonapetostne elektrarne, izdelovalca Studio razvoj d.o.o., Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto, št. EC-GFE-01/10, marec 2010, in načrt priklopa male fotonapetostne elektrarne, Studio Razvoj d.o.o., Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto, št. EC-PFE-02/10, marec 2010, sta sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in dozidavo Podružnične šole Dobrnič in s tem sestavni del gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in dozidavo šole št. 351-308/2010-14 z dne 10. 8. 2010. Služnostni upravičenec v času veljavnosti pogodbe prevzema vso finančno odgovornost za vodotesnost strešnih površin, na katerih je namestil MFE in odpravo posledic, če pride do zamakanja strehe. Služnostni upravičenec mora v času veljavnosti pogodbe o služnosti MFE in strešne površine, ki so predmet služnosti, zavarovati pred naravnimi in drugimi nesrečami. Služnostni upravičenec v času trajanja pogodbe ne sme izvajati nobenih posegov na strešnih površinah brez pisnega soglasja občine. Služnostni upravičenec ima ob vsakem času pravico dostopa do MFE, da zagotovi nujna dela za njeno nemoteno obratovanje v polnem obsegu. Druga vzdrževalna in obratovalna dela bo služnostni upravičenec izvedel tako, da ne bo motil dela ostalih uporabnikov objekta. Občina se zavezuje omogočiti služnostnemu upravičencu neoviran dostop in rabo strehe in delov nepremičnine, ki jih mora uporabljati izključno za nemoteno obratovanje MFE. S podpisom pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti bo občina dala služnostnemu upravičencu soglasje za namestitev naprav za krmiljenje MFE. Služnost se ustanavlja za dobo 25 let. Po izteku služnosti preide MFE v funkcionalnem stanju v last in posest občine. V. Pogoji sodelovanja Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s kopijo osebnega dokumenta. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES. Na razpisu lahko sodelujejo samo ponudniki, ki so registrirani za proizvodnjo električne energije, za kar morajo predložiti ustrezno dokazilo (fizične osebe potrdilo o vpisu v Poslovni register, pravne osebe izpis iz AJPES). Ponudbi je treba priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 2.000,00 €, ki se plača na transakcijski račun Občine Trebnje, št. 01330-6000000490, s sklicem: »javno zbiranje ponudb MFE Dobrnič«. Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). – Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta. – Pravne osebe: overjen izpisek iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 10 dni. – Dokazilo, da je ponudnik registriran za proizvodnjo električne energije. – Izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev postopka zbiranja ponudb (priloga št. 2). – Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (priloga št. 3). – Izpolnjen obrazec Ponudba z izjavo, da je ponudnik pregledal in da sprejema obstoječe stanje strehe glede primernosti postavitev MFE (priloga št. 4). – Reference; navedite tudi število zgrajenih MFE, vsaj 3 MFE moči enake ali večje od razpisane. Ponudniki, ki ne izpolnjujejo pogoja referenc, se izločijo iz nadaljnje obravnave (priloga št. 5). – Izpolnjene obrazce oziroma Izjave naročnikov o sodelovanju s ponudnikom (priloga št. 6). – Potrdilo o vplačani varščini v višini 2.000,00 €. Rok za oddajo ponudbe: ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 24. 8. 2011, do 9. ure, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za ustanovitev služnosti za postavitev MFE Dobrnič«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe občina ne bo upoštevala. VI. Merilo za ocenjevanje ponudb Merila za izbiro najugodnejše ponudbe bo: – Ponujena višina 25 letnega nadomestila. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, dne 24. 8. 2011, ob 10. uri. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb predložiti pooblaščeni osebi pisna pooblastila. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih. Občina si na podlagi zbiranja ponudb pridržuje pravico do izvedbe dodatnih pogajanj s ponudniki. Ob več najugodnejših ponudbah se bo nadaljeval postopek na način, da se bo pozvalo vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v tem roku, se lahko rok podaljša, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa se zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, občina zadrži njegovo varščino. Občina na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezana k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez navedbe razlogov in brez odškodninske odgovornosti. VIII. Informacije: ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije na naslovu Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje; kontaktna oseba je Darja Gorenc, na tel. 07/348-11-08 in Rado Javornik, na tel. 07/348-11-02. IX. Drugo Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi gradbeno dovoljenje št. 351-308/2010-14 z dne 10. 8. 2010; 4/4 načrt izgradnje male fotonapetostne elektrarne, Studio Razvoj d.o.o., Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto, št. EC-GFE-01/10, marec 2010; pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje št. 583695 z dne 17. 5. 2011. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na internetnem naslovu: http://www.trebnje.si. Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si.
Občina Trebnje

AAA Zlata odličnost