Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4114/11 , Stran 1852
Ob-4114/11
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so: a) Stanovanje št. 13, na naslovu Rovte 89 A, v velikosti 63,50 m2, številka stavbe 576, stoječe na parceli št. 3/3 stavbišče 298 m2 in parc. št. 2/14 stavbišče 36 m2, obe k.o. Rovte. Izklicna cena za stanovanje je 55.493,00 EUR. Davek na promet nepremičnin in strošek overitve pogodbe pri notarju plača prodajalka, vpis spremembe lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo plača kupec. b) Nezazidana stavbna zemljišča na začetku naselja v Grčarevcu: – parc. št. 151/21 travnik, v izmeri 741 m2, – parc. št. 151/23 pašnik, v izmeri 576 m2 in travnik, v izmeri 283 m2, – parc. št. 151/24 travnik, v izmeri 270 m2 in pašnik, v izmeri 520 m2, – parc. št. 151/25 travnik, v izmeri 378 m2 in pašnik, v izmeri 601 m2, – parc. št. 151/26 travnik, v izmeri 819 m2, – parc. št. 151/27 travnik, v izmeri 772 m2, – parc. št. 151/28 travnik, v izmeri 798 m2, – parc. št. 151/29 travnik, v izmeri 777 m2, – parc. št. 151/30 travnik, v izmeri 808 m2, – parc. št. 151/31 travnik, v izmeri 968 m2, vse k.o. Grčarevec. Namenska raba zemljišč je v veljavnih prostorskih aktih trenutno opredeljena kot površine za objekte za začasno bivanje. Občina Logatec je v zadnji fazi sprejema novega prostorskega akta, v katerem pa so predmetna zemljišča opredeljena kot površine za stanovanja – površine podeželskega naselja. Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalna oprema bo zagotovljena v roku enega leta od podpisa pogodbe pri notarju. Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 60,00 EUR za m2 oziroma 72,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV. Strošek overitve pogodbe pri notarju plača prodajalka, vpis spremembe lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo plača kupec. c) Gozdna zemljišča: – parc. št. 600 gozd, v izmeri 20110 m2, k.o. Blekova vas, – parc. št. 417 gozd, v izmeri 626 m2, k.o. Hrušica, – parc. št. 418 gozd, v izmeri 3692 m2, k.o. Hrušica. Izklicna cena za gozdno zemljišče je 1,00 EUR za m2. Davek na promet nepremičnin in strošek overitve pogodbe pri notarju plača prodajalka, vpis spremembe lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo plača kupec. Postopek prodaje gozdnega zemljišča: Po odpiranju ponudb prispelih na to javno ponudbo bodo za zemljišča znane najvišje ponujene cene. V skladu z 20. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih bodo kmetijska zemljišča po najvišji ponujeni ceni ponujena v prodajo z oklicem na oglasni deski oziroma spletnem portalu Upravne enote Logatec. Vsi ponudniki, ki ste s svojo ponudbo sodelovali na tem javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin, morate sodelovati tudi kot ponudnik v postopku prodaje kmetijskega zemljišča po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, ki sledi tej javni ponudbi. Svoj interes po nakupu izkažete s pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo priporočeno pošljete s povratnico ali jo neposredno vložite v sprejemni pisarni prodajalke Občine Logatec in Upravne enote Logatec. Med interesenti za nakup zemljišča, ki bodo sprejeli ponudbo za prodajo zemljišča pri Upravni enoti Logatec, bo izbran predkupni upravičenec glede na vrstni red, določen v 23. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih. 2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu ogledano-kupljeno, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali; b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v petnajstih dneh po končani izbiri, v primeru da se izbrani ponudnik v petnajstih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist prodajalke; c) rok plačila kupnine je 30 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe; d) ponudba vseh ponudnikov je veljavna 90 dni od odpiranja ponudb; e) v primeru prejetih več najugodnejših ponudnikov bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki opravljeno dodatno pogajanje z namenom doseči večjo ponujeno ceno; f) prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in drugih obveznosti kupca; g) ta razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi; h) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime oziroma firmo kupca, točen naslov in opis njegove dejavnosti; – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – način in rok plačila ter način zavarovanja plačila; – dokazilo o plačani varščini. 3. Pogoji za sodelovanje in postopek prodaje na javnem razpisu Na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 17. 8. 2011 do 10. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«. Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 2011 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, ali na tel. 01/759-06-18.
Občina Logatec

AAA Zlata odličnost