Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4176/11 , Stran 1892
Ob-4176/11
Na podlagi zahteve Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije skladno z določilom četrtega odstavka 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., uprava in nadzorni svet sklicujeta
53. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju, Kapitalska družba, d. d.),
ki bo v ponedeljek, dne 29. 8. 2011, ob 13. uri, v prostorih Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana. Dnevni red. 1. Otvoritev skupščine. a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik. b) imenovanje predsednika skupščine. Predlog sklepov: a) Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljena notarka Nada Kumar. b) Za predsednika skupščine se imenuje Barbara Rotar. 2. Seznanitev z letnim poročilom Kapitalske družbe, d. d. za poslovno leto 2010 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Predlog sklepa: skupščina Kapitalske družbe, d. d. se je seznanila z letnim poročilom Kapitalske družbe, d. d. za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 3. Seznanitev s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Kapitalska družba za leto 2010 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila. Predlog sklepa: skupščina Kapitalske družbe, d. d. se je seznanila s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Kapitalska družba za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina Kapitalske družbe, d. d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2010. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina Kapitalske družbe, d. d. imenuje za revizorja za poslovno leto 2011 družbo Ernst & Young d.o.o. iz Ljubljane. 6. Sprejem sklepa o soglasju za delitev Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. Predlog sklepa: skupščina podaja soglasje k delitvi Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z delitvenim načrtom, ki ga je dne 31. 3. 2011 sestavila uprava Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. Skupščina potrdi delitveni načrt prenosne družbe Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. s prilogami, kot je predložen skupščini. Delitveni načrt je priloga notarskega zapisnika. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je na presečni dan, 10. 7. 2011). Delničar Republika Slovenija skladno s 40. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) izvršuje svoja upravičenja preko Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije pa prejme gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo tudi po pošti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Uprava Borut Jamnik, predsednik uprave Nadzorni svet Roman Dobnikar, predsednik nadzornega sveta

AAA Zlata odličnost