Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4104/11 , Stran 1865
Ob-4104/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke H.C. Statuta družbe Celjske mesnine d.d. Celje, uprava sklicuje
16. redno sejo skupščine
Celjske mesnine d.d. Celje, Cesta v Trnovlje 17,
ki bo v sredo, 31. 8. 2011, ob 12 uri, na sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnovlje 17, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Ugotovi se prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Izvoli se: – Za predsednika skupščine: Danilo Dujović. – Preštevalki glasov: Tanja Merslavič, Karmen Korošec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo. 2. a) Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 614.802,98 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo Prosperus d.o.o., Na dolih 19, Ljubljana. Gradivo za skupščino Celotno skupščinsko gradivo z utemeljitvami, vključno z besedilom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter ostalo gradivo oziroma listine iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled vsak delovni dan, med 11. in 13. uro, v tajništvu, na sedežu družbe, Cesta v Trnovlje 17, Celje, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so štiri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana (vpisani vključno do 27. 8. 2011 – presečni dan) in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo. Prijava je možna tudi prek pošte ali faksa, kateremu pa mora slediti priporočena pošta. Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno, po svojem pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti pisno. Informacije o pravicah delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1, po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev k točkam dnevnega reda bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo sporočeni družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, v zakonsko predpisani obliki. Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani najkasneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini (peti odstavek 300. člena ZGD-1). Delničarji bodo na skupščini lahko uveljavljali svojo pravico do obveščenosti po prvem odstavku 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom. Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Celjske mesnine d.d. Celje direktor družbe Izidor Krivec, dr. vet. med.

AAA Zlata odličnost