Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4186/11 , Stran 1896
Ob-4186/11
Na podlagi 20. člena Statuta Commerce d.d., Mencingerjeva 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
17. skupščino družbe
Commerce d.d.,
ki bo v ponedeljek, 29. 8. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe, Ljubljana, Mencingerjeva 7. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, predstavitev notarja ter izvolitev predsednika in preštevalk glasov. Direktor družbe otvori skupščino. Skupščini bo prisostvoval notar Bojan Podgoršek. Na predlog uprave se sprejme naslednji sklep: Za predsednika skupščine se izvoli predsednik nadzornega sveta Miro Medvešek. Za preštevalko glasov se izvoli: ga. Urša Medvešek 2. Seznanitev z letnim poročilom, uporabo bilančnega dobička (pokritje izgube) za leto 2010, prejemki uprave in nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: Skupščina se seznani z letnim poročilom ter prejemki uprave in nadzornega sveta, sprejme direktorjev predlog za pokrivanje bilančne izgube za leto 2010 (družba je v letu 2010 realizirala 54.081 € bilančne izgube, ki ostane nepokrita) in podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovanje v letu 2010. Gradivo Popolno gradivo za skupščino, ki vsebuje letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in utemeljene predloge sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od sklica skupščine dalje, vsak delovni dan, od 12. do 14. ure. Prijava udeležbe na skupščini in glasovalna pravica Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 25. 8. 2011. Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe tako, da uprava družbe prejme prijave in pooblastila najkasneje do petka, 26. 8. 2011. Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj bi skupščina odločala ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in, da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Prostor namenjen skupščini bo v ta namen odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Prijavljeni delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa z izpisom iz sodnega registra ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo ustrezno gradivo.
Commerce d.d. direktor Izidor Baus

AAA Zlata odličnost