Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2826. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park, stran 8664.

Na podlagi 36. in v zvezi z 68. členom Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Republika Slovenija uskladi delovanje javnega zavoda Triglavski narodni park (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10; v nadaljnjem besedilu: zakon), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja o organizaciji, delovanju in financiranju zavoda.
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
2. člen
Zavod je pravni naslednik državnega Zavoda za gojitev divjadi Triglav – Triglavski narodni park, ki je bil ustanovljen z odločbo IS SRS št. 01-1021/11-60 z dne 30. 12. 1960 in v skladu z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/81, 18/81 – popr., 42/86 in Uradni list RS, št. 35/01 in 110/02 – ZGO-1) pooblaščen z Odlokom o pooblastitvi delovne organizacije Triglavski narodni park – Zavod za gojitev divjadi Triglav, Bled, p. o., za opravljanje dejavnosti in nalog v zvezi z varstvom Triglavskega narodnega parka (Uradni list SRS, št. 33/81) za upravljanje Triglavskega narodnega parka, pri čemer je le-ta postal javni zavod s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 630-06/93-1/2-8 z dne 9. 4. 1993 o soglasju k Statutarnemu sklepu o preoblikovanju delovne organizacije Triglavski narodni park v javni zavod, ki ga je sprejel svet javnega zavoda Triglavski narodni park na svoji seji 26. 2. 1993.
3. člen
(1) Ime zavoda je Javni zavod Triglavski narodni park.
(2) Skrajšano ime zavoda je Triglavski narodni park.
(3) Kratica zavoda je TNP.
(4) Sedež zavoda je na Bledu.
(5) Poslovni naslov zavoda je Ljubljanska cesta 27.
(6) Zavod pri svojem poslovanju uporablja štampiljko, katere oblika in uporaba sta podrobneje določena s statutom zavoda.
(7) Zavod je pravna oseba javnega prava.
4. člen
(1) Zavod ima svoj znak, ki je določen v statutu.
(2) Zavod lahko dovoli uporabo svojega znaka tudi drugim osebam za izdelke in storitve, ki so povezani z narodnim parkom.
(3) Uporaba znaka zavoda se podrobneje določi v statutu zavoda.
(4) Zavod lahko pri svojem poslovanju uporablja znak in ime narodnega parka ter njegove izpeljanke in prevode. Uporaba imena narodnega parka, njegovih izpeljank in prevodov ter znaka narodnega parka za namene poslovanja zavoda se podrobneje določi s statutom zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
(1) Zavod opravlja v okviru javne službe upravljanja narodnega parka te naloge:
1. pripravlja predlog načrta upravljanja narodnega parka (v nadaljnjem besedilu: načrt upravljanja) in predlog dolgoročnega programa upravljanja državne lastnine za območje narodnega parka;
2. sprejema letne programe dela na podlagi načrta upravljanja in opravlja v njem določene naravovarstvene naloge oziroma skrbi za njihovo opravljanje;
3. sodeluje z lokalnimi skupnostmi na območju narodnega parka (v nadaljnjem besedilu: parkovne lokalne skupnosti) pri doseganju ciljev narodnega parka;
4. spremlja in analizira stanje narave, sestavin biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti ter naravnih in krajinskih vrednot;
5. sodeluje s strokovno organizacijo, pristojno za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: strokovna organizacija), pri pripravi naravovarstvenih smernic, naravovarstvenega mnenja in drugih mnenj, soglasij ter strokovnega gradiva za del, ki se nanaša na območje narodnega parka;
6. sodeluje s strokovno organizacijo pri pripravi predloga naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja z mnenjem za del, ki se nanaša na območje narodnega parka;
7. izvaja ukrepe varstva in naravovarstvene naloge na območju narodnega parka, vključno z ukrepi pogodbenega varstva in skrbništva in ukrepi varstva ter naravovarstvenimi nalogami na delih posebnih varstvenih območij, ki segajo zunaj narodnega parka, in skrbi za izvajanje teh ukrepov in nalog;
8. usklajuje in spremlja izvajanje znanstvenoraziskovalnih nalog glede narodnega parka;
9. sodeluje pri pripravi razvojnih dokumentov parkovnih lokalnih skupnosti in države;
10. sodeluje pri določitvi in izvedbi projektov, naložb in dejavnosti, za katere se dodeljujejo spodbude oziroma se zagotavlja sofinanciranje na podlagi zakona;
11. skrbi za izvajanje razvojnih nalog, ki se neposredno nanašajo na upravljanje narodnega parka, in predlaga razvojne projekte s področja upravljanja narodnega parka in trajnostnega razvoja;
12. svetuje pri izvajanju razvojnih projektov v narodnem parku, jih izvaja in sodeluje pri njihovem izvajanju;
13. v sodelovanju s parkovnimi lokalnimi skupnostmi in lastniki nepremičnin v narodnem parku skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot na območju narodnega parka;
14. sodeluje z lastniki, najemniki zemljišč in vlagatelji, jim strokovno pomaga in svetuje;
15. načrtuje, gradi in vzdržuje parkovno infrastrukturo;
16. opravlja vodniško službo po narodnem parku;
17. razvija zavest javnosti o pomenu narodnega parka, varstvu naravnih in krajinskih vrednot, krajinskih značilnosti, kulturne dediščine, ohranjanju biotske raznovrstnosti in o varstvu okolja v narodnem parku;
18. sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v parkovnih lokalnih skupnostih;
19. izvaja mednarodne projekte in programe ter sodeluje pri njihovem izvajanju, tudi z namenom pridobivanja sredstev za delovanje narodnega parka, predstavitvah in strokovnih raziskavah parka;
20. skrbi za obisk in predstavitev narodnega parka, kar vključuje tudi obveščenost in ozaveščanje javnosti o pomenu narodnega parka,
21. zagotavlja dostop do informacij o narodnem parku in vodi informacijske centre, postaje in točke narodnega parka;
22. upravlja nepremičnine v narodnem parku, ki so v lasti države in so mu bile prenesene v upravljanje;
23. opravlja druge naloge v sklopu varstva in razvoja narodnega parka v skladu z zakonom.
(2) Upravljanje nepremičnin v narodnem parku, ki so v lasti države in jih upravlja zavod (v nadaljnjem besedilu: nepremičnine), obsega:
1. skrb za tako rabo naravnih vrednot in nepremičnin, ki zagotavlja varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter doseganje ciljev narodnega parka, določenih z zakonom;
2. sklepanje pravnih poslov v zvezi z rabo nepremičnin v narodnem parku in s stvarmi, ki jim služijo, v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave in upravljanje stvarnega premoženja države;
3. skrb za pravno in dejansko urejenost nepremičnin, njihovo investicijsko vzdrževanje, pripravo, organiziranje in vodenje naložb v vseh fazah investicijskega procesa, vključno s pridobivanjem potrebnih upravnih dovoljenj.
6. člen
Zavod opravlja v okviru javne službe varstva kulturne dediščine te naloge:
1. sodeluje z organizacijo, pristojno za varstvo kulturne dediščine, pri pripravi gradiva s področja varstva kulturne dediščine, ki se nanaša na narodni park, ter spremlja stanje kulturne dediščine v narodnem parku;
2. sodeluje z organizacijo, pristojno za varstvo kulturne dediščine, pri pripravi kulturnovarstvenih pogojev in soglasij z mnenjem za del, ki se nanaša na območje narodnega parka;
3. izvaja muzejsko dejavnost, dejavnost varstva premične kulturne dediščine, galerijsko dejavnost po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.
7. člen
Zavod opravlja naloge javne službe upravljanja lovišča s posebnim namenom Triglav po predpisih, ki urejajo divjad in lovstvo.
8. člen
Poleg nalog iz 5., 6. in 7. člena tega sklepa opravlja zavod tudi te naloge:
1. izvaja raziskovalne naloge v zvezi z upravljanjem narodnega parka;
2. sodeluje z mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave;
3. sodeluje s strokovno organizacijo, organizacijo, pristojno za varstvo kulturne dediščine, ter z upravljavci zavarovanih območij doma in v tujini;
4. sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami;
5. opravlja naloge za doseganje ciljev mednarodno priznanih oblik varstva območij narave, ki narodni park vključujejo ali se nanj nanašajo;
6. druge naloge, če z njimi soglaša ustanovitelj.
9. člen
(1) Poleg nalog iz 5. do 8. člena tega sklepa opravlja zavod v okviru javnih pooblastil še te naloge:
1. opravlja neposredni nadzor v narodnem parku, opozarja na kršitve zakona, določi rok za odpravo nepravilnosti ter uvede postopek o prekršku ter odloča v njem;
2. opravlja lovskočuvajsko službo v lovišču s posebnim namenom Triglav;
3. izvaja predkupno pravico države do nakupa nepremičnin v narodnem parku za izpolnjevanje ciljev zakona;
4. izdaja mnenja, soglasja, dovoljenja in druge upravne odločbe na podlagi zakona in drugih predpisov;
5. upravlja zbirke podatkov, ki se nanašajo na narodni park, uporablja zbirke podatkov, ki so bile oblikovane z javnimi sredstvi, in na ustrezen način zagotavlja njihovo dostopnost strokovni in drugi javnosti.
(2) Zavod ima pravico in dolžnost zastopati interese narodnega parka v vseh upravnih in sodnih postopkih, katerih predmet je narodni park, in je v teh postopkih zastopnik javne koristi.
10. člen
(1) Naloge zavoda iz 5. do 8. člena tega sklepa so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
01.700 Lovstvo            
02.100 Gojenje gozdov in druge    
    gozdarske dejavnosti      
18.200 Razmnoževanje posnetih     
    nosilcev zapisa        
47.190 Druga trgovina na drobno v   
    nespecializiranih prodajalnah 
47.782 Trgovina na drobno v      
    specializiranih prodajalnah z 
    umetniškimi izdelki      
47.810 Trgovina na drobno na     
    stojnicah in tržnicah z    
    živili, pijačami in tobačnimi 
    izdelki            
47.820 Trgovina na drobno na     
    stojnicah in tržnicah s    
    tekstilijami in obutvijo    
47.890 Trgovina na drobno na     
    stojnicah in tržnicah z drugim 
    blagom             
47.910 Trgovina na drobno po pošti  
    ali po internetu        
55.204 Planinski domovi in mladinska 
    prenočišča           
55.209 Druge nastanitve za krajši čas 
58.110 Izdajanje knjig        
58.120 Izdajanje imenikov in     
    adresarjev           
58.140 Izdajanje revij in druge    
    periodike           
58.190 Drugo založništvo       
63.1  Obdelovanje podatkov in s tem 
    povezane dejavnosti;      
    obratovanje spletnih portalov 
63.990 Drugo informiranje       
68.200 Oddajanje in obratovanje    
    lastnih ali najetih      
    nepremičnin          
68.320 Upravljanje nepremičnin za   
    plačilo ali po pogodbi     
72.190 Raziskovalna in razvojna    
    dejavnost na drugih področjih 
    naravoslovja in tehnologije  
72.200 Raziskovalna in razvojna    
    dejavnost na področju     
    družboslovja in humanistike  
73.1  Oglaševanje          
74.200 Fotografska dejavnost     
77.400 Dajanje pravic uporabe     
    intelektualne lastnine v    
    zakup, razen avtorsko     
    zaščitenih del         
79.110 Dejavnost potovalnih agencij  
79.900 Rezervacije in druge s     
    potovanji povezane dejavnosti 
81.100 Vzdrževanje objektov in    
    hišniška dejavnost       
81.300 Urejanje in vzdrževanje    
    zelenih površin in okolice   
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, 
    srečanj            
84.110 Splošna dejavnost javne uprave 
85.5  Drugo izobraževanje,      
    izpopolnjevanje in       
    usposabljanje         
90.020 Spremljajoče dejavnosti za   
    umetniško uprizarjanje     
90.030 Umetniško ustvarjanje     
90.040 Obratovanje objektov za    
    kulturne prireditve      
91.011 Dejavnost knjižnic       
91.020 Dejavnost muzejev       
91.030 Varstvo kulturne dediščine   
91.040 Dejavnost botaničnih in    
    živalskih vrtov, varstvo    
    naravnih vrednot
(2) Zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet in
– direktor.
12. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavlja 20 članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj, in sicer po enega na predlog ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo), ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, službe vlade, pristojne za regionalni razvoj, in ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– devet predstavnikov parkovnih lokalnih skupnosti, ki jih imenujejo parkovne lokalne skupnosti Bled, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora in Tolmin, in sicer vsaka po enega predstavnika, parkovna lokalna skupnost Bohinj pa imenuje dva predstavnika;
– en predstavnik delavcev, ki ga med seboj izvolijo delavci, zaposleni v zavodu;
– šest predstavnikov zainteresirane javnosti, med katerimi je en predstavnik Lovske zveze Slovenije, drugi je predstavnik Planinske zveze Slovenije, tretji je predstavnik strokovne javnosti, četrti je predstavnik zainteresiranih nevladnih organizacij, peti in šesti pa sta predstavnika lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč v narodnem parku.
(3) Predstavniki zainteresirane javnosti iz četrte alineje prejšnjega odstavka se določijo tako, da pristojno ministrstvo pozove k sodelovanju pri upravljanju narodnega parka zainteresirane nevladne in strokovne organizacije. Nevladna organizacija, ki želi sodelovati pri upravljanju narodnega parka, mora imeti pridobljen status društva ali nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva kulturne dediščine, ali izkazati aktivno delovanje na območju narodnega parka, ki je usklajeno s cilji narodnega parka. Strokovna organizacija, ki želi sodelovati pri upravljanju narodnega parka, mora izkazati, da njeno delovno področje vključuje ravnanje in znanje, pomembno za doseganje varstva in razvoja narodnega parka.
(4) Organizacija, ki želi sodelovati pri upravljanju narodnega parka, se prijavi k sodelovanju s pisno prijavo, v kateri navede dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka in predlaga imena kandidatov za člane sveta zavoda. Pristojno ministrstvo objavi imena organizacij, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, in imena predlaganih kandidatov za članstvo v svetu zavoda. Dva člana sveta zavoda izberejo organizacije, ki se prijavijo in izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, izmed predlaganih kandidatov za člane sveta zavoda.
(5) Predstavnika lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč v narodnem parku v svetu zavoda določi Kmetijsko-gozdarska zbornica, pri čemer mora v postopku izbora zagotoviti tudi sodelovanje lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov v narodnem parku, ki niso njeni člani, in agrarnih skupnosti, ki so lastnice kmetijskih zemljišč in gozdov v narodnem parku, tako da sta oba predstavnika lastnika kmetijskega zemljišča ali gozda v narodnem parku. Eden predstavlja lastnike iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin, drugi pa lastnike iz občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice in Kranjska Gora.
(6) Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja. Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Podrobnejši potek volitev se uredi v statutu zavoda.
(7) Mandat članov sveta zavoda je štiri leta. Po preteku mandata je lahko član sveta ponovno imenovan ali izvoljen. Direktor mora obvestiti ministrstva, parkovne lokalne skupnosti, Lovsko zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico o izteku mandata članov sveta zavoda najmanj 90 dni pred iztekom mandata.
13. člen
(1) Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor zavoda najpozneje v 30 dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
(2) Svet zavoda vodi predsednik sveta zavoda, če je odsoten, pa njegov namestnik.
(3) Predsednika sveta zavoda imenuje ustanovitelj izmed svojih predstavnikov, pri čemer je to praviloma predstavnik pristojnega ministrstva. Namestnika predsednika izvolijo člani sveta zavoda izmed predstavnikov parkovnih lokalnih skupnosti na svoji prvi konstitutivni seji.
(4) Članom sveta zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja.
(5) Ne glede na potek mandata opravljajo člani sveta zavoda svojo funkcijo še naprej, če se novi svet ne more konstituirati, ker ni imenovano oziroma izvoljeno dovolj veliko število članov sveta zavoda, pa je zaradi nemotenega poslovanja zavoda treba sprejeti za to potrebne določitve.
(6) Svet zavoda podrobneje uredi svoje delovanje s poslovnikom.
14. člen
(1) Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem sprejme statut, sprejema splošne akte zavoda iz svoje pristojnosti, letni program dela, poročilo o delu, določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, imenuje strokovni svet zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter druge s tem sklepom, statutom zavoda in drugimi predpisi določene naloge.
(2) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov sveta.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek so sklepi sveta zavoda, ki se nanašajo na načrt upravljanja in načrt upravljanja nepremičnin v lasti države v narodnem parku ter statut, akt o sistemizaciji, akt o notranji organizaciji in plačah, program dela, finančni načrt in letno poročilo, veljavno sprejeti samo, če z njimi soglašajo predstavniki ustanovitelja, v katerih resorno področje spada narodni park.
(4) Če se predstavnik ustanovitelja iz prejšnjega odstavka upravičeno ne more udeležiti seje sveta zavoda, na kateri se odloča o zadevah iz prejšnjega odstavka, zadošča njegovo pisno soglasje.
15. člen
(1) Strokovni svet zavoda ima devet članov. Sestavljajo ga direktor zavoda, trije strokovnjaki iz vrst delavcev zavoda ter pet zunanjih strokovnjakov.
(2) Svet zavoda imenuje strokovnjake v strokovni svet. Strokovnjake iz vrst delavcev imenuje na predlog direktorja, pri čemer morajo biti ustrezno zastopani zaposleni na področjih, kjer opravljajo dejavnost, zaradi katere je bil zavod ustanovljen. Svet zavoda imenuje po enega zunanja strokovnjaka na predlog Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Biotehniške fakultete, Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter enega strokovnjaka na področju upravljanja zavarovanih območij na predlog pristojnega ministrstva.
(3) Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta. Po preteku mandata je lahko član strokovnega sveta ponovno imenovan.
(4) Strokovni svet vodi predsednik strokovnega sveta, ki je direktor.
16. člen
Naloge strokovnega sveta so:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj;
– spremlja delovanje zavoda glede na namen, zaradi katerega je bil zavod ustanovljen;
– obravnava predlog načrta upravljanja parka, letni program dela in druge programske dokumente parka in daje v zvezi z njimi mnenje, pripombe oziroma priporočila;
– sproti spremlja izvajanje načrta upravljanja parka in pripravlja o tem poročila za svet zavoda;
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda;
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
17. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Javni razpis izpelje pristojno ministrstvo.
(4) Mandat direktorja je štiri leta. Po izteku mandata je lahko direktor ponovno imenovan.
(5) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
18. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje te pogoje:
– ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem (2. stopnja) ustrezne smeri;
– ima deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let pri vodenju zadev s področja varstva narave oziroma dejavnosti zavoda;
– je dober poznavalec terenskih, naravovarstvenih in gospodarskih razmer v narodnem parku;
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda;
– izkazuje znanje dveh tujih jezikov, od tega vsaj enega tujega jezika na višji ravni zahtevnosti.
(2) Sestavni del prijave na razpis je tudi vizija delovanja zavoda in razvoja narodnega parka med trajanjem mandata, ki vsebuje tudi finančni, organizacijski in kadrovski vidik.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
19. člen
(1) Zavod pridobiva finančna sredstva za upravljanje narodnega parka, ki vključuje naloge iz 5. do 9. člena tega sklepa:
– iz državnega proračuna;
– z vstopninami, dotacijami in donacijami;
– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin;
– s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja;
– iz različnih mednarodnih programov pomoči;
– s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so skladni z namenom ustanovitve parka, iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih organizacij;
– iz drugih virov.
(2) Finančna sredstva iz proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko zagotovijo skladno z njihovimi programi oziroma s sprejetim načrtom upravljanja.
(3) Finančna sredstva za izvajanje načrta upravljanja se lahko zagotovijo tudi iz kreditnih sredstev Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja skladno z njegovim sprejetim poslovnim in finančnim načrtom.
20. člen
(1) Finančna sredstva iz državnega proračuna se na podlagi programa dela javnega zavoda in načrta upravljanja zagotavljajo tudi za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog, pri čemer se 50 odstotkov sredstev nameni za opravljanje naravovarstvenih nalog, 50 odstotkov sredstev pa za izvajanje razvojnih nalog.
(2) Naravovarstvene naloge iz prejšnjega odstavka se nanašajo tudi na:
– nakup in zakup nepremičnin v narodnem parku;
– ukrepe varstva narave in kulturne dediščine;
– načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje parkovne infrastrukture;
– podporo aktivnostim, ki prispevajo k vzdrževanju in ohranjanju za narodni park tipične krajine.
(3) Razvojne naloge iz prvega odstavka tega člena se nanašajo tudi na:
– javni prevoz in urejanje prometa;
– družbene, kulturne in gospodarske projekte oziroma dejavnosti, ki podpirajo uresničevanje ciljev narodnega parka (npr. osnovna oskrba prebivalcev);
– ukrepe, ki zagotavljajo trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti v narodnem parku;
– druge razvojne usmeritve iz petega odstavka 10. člena zakona.
21. člen
(1) Zavod uporabi presežek prihodkov, ki ga doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno ter v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
23. člen
(1) Premoženje zavoda je lahko last zavoda ali ustanovitelja.
(2) Zavod upravlja vse premoženje. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
(3) Nepremičnega premoženja, ki je v narodnem parku, ni mogoče odtujiti, razen v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave. Nepremično premoženje se ne sme obremeniti s stvarnimi bremeni.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
24. člen
(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje javne službe in izvajanje javnih pooblastil na podlagi letne pogodbe, ki jo pristojno ministrstvo sklene z zavodom.
(2) Zavod pripravi načrt upravljanja, letno pripravlja program dela, finančni načrt, program naložb in letno poročilo zavoda.
(3) Z letnim programom dela se podrobneje določijo časovni in finančni načrt izvedbe naravovarstvenih, razvojnih in drugih nalog iz programa izvajanja načrta upravljanja, način sodelovanja s prebivalci narodnega parka in parkovnimi lokalnimi skupnostmi, načini svetovanja pri opravljanju dejavnosti, ki omogočajo trajnostni razvoj v narodnem parku, ter program odkupa, zakupa, najema ali zamenjave zemljišč, ki so v narodnem parku v zasebni lasti.
(4) Zavod mora pripraviti letni program dela in finančni načrt za naslednje leto do konca novembra tekočega leta ter ju po sprejetju na svetu zavoda poslati pristojnemu ministrstvu, ki ju predloži ustanovitelju v potrditev.
(5) Zavod mora pripraviti do konca februarja tekočega leta poročilo o uresničitvi letnega programa dela in finančnega načrta za preteklo leto na predpisan način in s pojasnili morebitnih odmikov pri uresničitvi od načrtovanega ter ga po sprejetju na svetu zavoda poslati pristojnemu ministrstvu, ki ga predloži ustanovitelju v potrditev.
(6) Ustanovitelj prevzame odgovornosti za obveznosti zavoda, ki nastanejo iz opravljanja javne službe, do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
(7) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz opravljanja drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(1) Svet zavoda se konstituira najpozneje v treh mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa. Do konstituiranja novega sveta opravlja njegove naloge obstoječi svet. Prvo sejo sveta zavoda skliče direktor.
(2) Strokovni svet se konstituira v skladu s tem sklepom najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa. Do takrat opravlja njegove naloge obstoječi svet. Prvo sejo strokovnega sveta skliče direktor.
26. člen
(1) Zavod sprejme vse potrebne akte, s katerimi uskladi svoje delovanje s tem sklepom, najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega sklepa.
(2) Do sprejetja novih aktov veljajo obstoječi akti v vseh določbah, ki niso v nasprotju s tem sklepom.
(3) Direktor poskrbi za vpis tega sklepa v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.
27. člen
Do sprejetja načrta upravljanja mora biti letni program dela pripravljen v skladu z začasnimi upravljavskimi smernicami.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok o pooblastitvi delovne organizacije Triglavski narodni park – Zavod za gojitev divjadi Triglav, Bled, p. o., za opravljanje dejavnosti in nalog v zvezi z varstvom Triglavskega narodnega parka (Uradni list SRS, št. 33/81).
29. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-41/2011
Ljubljana, dne 14. julija 2011
EVA 2011-2511-0040
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost