Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 4780-630/2009-34 Ob-4161/11 , Stran 1844
Št. 4780-630/2009-34 Ob-4161/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet javne dražbe je nepremičnina parc. št. 1759/270 – travnik, v izmeri 1.808 m2, k.o. Dobrova, ki je po izkazanem zemljiškoknjižnem izpisku last Mestne občine Ljubljana in v naravi predstavlja travnik, med Tržaško cesto in Gorjupovo ulico v Ljubljani. Nepremičnina je obremenjeno s stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d. Izklicna cena: 542.400,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 1.000,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 4.2 Predmetna nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina skupaj z overjeno prodajno pogodbo izročila v last in posest; 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 20% davek na dodano vrednost, strošek notarske overitve podpisa na pogodbi in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-43200, v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarske overitve podpisa na pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala dne 18. 8. 2011 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v dvorani Klub 15, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, in sicer tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba ali samostojni podjetnik; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba; – predloži potrdilo o državljanstvu Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno fotokopijo listine. 7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-43200, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za parc. št. 1759/270, k.o. Dobrova«. 8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-37, elektronski naslov: radmila.gajic@ljubljana.si, kontaktna oseba je Anja Erpič. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.2 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.3 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.4 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 10.5 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana. http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost