Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4090/11 , Stran 1843
Ob-4090/11
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leti 2011 in 2012
javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks 02/748-29-44. Postopek javne dražbe vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ptuj (pristojna komisija). 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja po metodi javne dražbe. 3. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo, 24. 8. 2011, ob 10. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Vsi kandidati se bodo morali najmanj 1 uro pred pričetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 5. točke te objave. 4. Predmet prodaje in izklicna cena: Nepremičnina z naslovom Belšakova 3, Ptuj na parcelni številki 805/3, k.o. Brstje (ID 137668), ki zajema dvorišče 213,00 m2, garažo 17,00 m2, stanovanjsko stavbo 218,42 in travnik 248,00 m2. Nepremičnina na parc. št. 805/4, k.o. Brstje (ID 1952254), ki zajema travnik, v izmeri 131,00 m2. Nepremičnina na parc. št. 805/19, k.o. Brstje (ID 3806462), ki zajema travnik, v izmeri 202,00 m2 in dvorišče, v izmeri 18,00 m2. Nepremičnina na parc. št. 805/20, k.o. Brstje (ID111796), ki zajema travnik, v izmeri 15,00 m2. Nepremičnine se nahajajo v območju poselitve, in sicer v območju proizvodnih dejavnosti mesta Ptuj P11-P1/2 Industrijska cona – sever, ki je namenjeno industriji. Izklicna cena nepremičnin je 180.000,00 EUR. 5. Pogoji in pravila javne dražbe: Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno – kupljeno. Nepremičnine se prodajajo kot celota. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. Najnižji znesek višanja je 5.000,00 €. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodbo v roku 15 dni po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik rok za sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Plačilo kupnine se opravi v roku 30 dni od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo prodajalec izroči po prejemu celotne kupnine. V izklicni ceni niso vključene davščine, prispevki, stroške notarske overitve in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je dolžan plačati kupec. Nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če je dražitelj samo eden, so nepremičnine prodane za izklicno ceno. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. Javna dražba je končana, ko voditelj javne dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna in fizična oseba. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe pristojni komisiji predložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR za primer vračila varščine, – davčno številko in EMŠO (fizične osebe) oziroma ID številko za DDV in matično številko (pravne osebe) dražitelja, – izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 30 dni, – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), ne starejši od 30 dni, – predloži pooblastilo v izvirniku, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, – osebno izkaznico (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci). Organizator pred začetkom javne dražbe preveri in potrdi pravilne in pravočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Vse listine (razen dokazila o plačani varščini) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjene kopije listin. 7. Varščina Ponudnik je dolžan do začetka javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj, pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538, z navedbo: »plačilo varščine za prodajo nepremičnin v k.o. Brstje«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni po končani javni dražbi. Plačilo varščine šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. 8. Ustavitev postopka Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ponujeno ceno, je izključena. Mestna občina Ptuj lahko kadarkoli, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom varščina brezobrestno vrne. 9. Dodatne informacije: vsa dodatna pojasnila o javni dražbi dobijo interesenti pri Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št. 26, tel. 02/748-29-66 – kontaktni osebi: Asja Stropnik in Robert Novak.
Mestna občina Ptuj

AAA Zlata odličnost