Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4174/11 , Stran 1891
Ob-4174/11
V skladu z določili Statuta družbe Iskra Telekom Holding d.d., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, uprava sklicuje
11. redno skupščino
družbe Iskra Telekom Holding d.d.
Skupščina bo dne 30. 8. 2011, ob 9. uri, v prostorih Iskratel d.o.o., Ljubljanska 24a, Kranj, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja. Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Viktorija Vehovec. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marija Murnik. 2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe: Predlog sklepov: 2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 znaša 9.414.494 EUR in ostane nerazporejen. 2.2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2010. 2.3. »Skupščina pooblašča direktorico, da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek (delež) ne sme presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji ceni, ki predstavlja najmanj 33% knjigovodske vrednosti do največ knjigovodske vrednosti posamezne delnice po stanju na dan 31. 12. 2010. 2.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet da sprejme vse potrebne sklepe in izvede vse potrebne postopke v zvezi z umikom lastnih delnic. 3. Opustitev izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov. Predlog sklepa: Družba Iskra Telekom Holding d.d., Kranj, skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ne bo sestavljala skupinskih računovodskih izkazov. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana. Vpogled gradiva Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega reda je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe PIT d.o.o., Špruha 19, Trzin, vsak delovni dan, od dneva objave dalje med 9. in 10. uro. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti pisna pooblastila. Skupščine se lahko udeležijo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini s pisnimi pooblastili sporočiti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Glasovanje na skupščini k vsaki točki dnevnega reda bo javno z dvigom rok. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k predlaganim sklepom podajo svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Iskra Telekom Holding d.d., direktorica družbe Viktorija Vehovec

AAA Zlata odličnost