Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4127/11 , Stran 1875
Ob-4127/11
Poslovodja družbe ATC Kanin, Bovec d.o.o., Dvor 43, 5230 Bovec (v nadaljevanju: »družba«), Klaut Simon na podlagi določb družbene pogodbe družbe in Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami) sklicuje
13. redno sejo skupščine
družbe ATC Kanin, Bovec d.o.o.,
ki bo dne 30. 8. 2011, ob 10. uri, na sedežu družbe. Dnevni red: 1.  Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovni leti 2009 in 2010 in pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovni leti 2009 in 2010 in podelitev razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovni leti 2009 in 2010. Letno poročilo in bilanca stanja za poslovno leto 2010, ki se je končalo 31. 12. 2010, se pregledata in sprejmeta. Izguba družbe za poslovno leto 2010 znaša: 726.880,00 EUR, prenesena izguba iz tekočega in prejšnji let znaša 5.076.279,56 EUR EUR. 3. Odločanje o povečanju osnovnega kapitala, z vplačili stvarnega vložka in izključitev prednostne pravice družbenikov do prevzema novih vložkov. Predlog sklepa: Skladno s pismom o nameri, ki so ga dne 28. 11. 2009 sklenili trije največji družbeniki družbe, tako Euroinvest d.o.o., Občina Bovec in pa HIT d.d. Nova Gorica, se poveča osnovni kapital družbe iz dosedanjih 5.076.279,56 EUR za skupno 2.200.000,00 EUR tako da po povečanju znaša osnovni kapital 7.276.279,56 EUR, pri čemer se izključi prednostna pravica preostalih družbenikov do prevzema novih vložkov. Povečanje osnovnega kapitala z vplačilom stvarnega vložka se izvede tako, da družbenik družba Euroinvest d.o.o. Nova Gorica, Industrijska cesta 5, Kromberk, vloži nov stvarni vložek, v skupni višini 1.100.000,00 EUR. Stvarni vložek oceni pooblaščeni revizor. Poročilo revizorja je sestavni del poročila o stvarnih vložkih, ki se sestavi in podpiše pred prijavo za vpis v sodni register. Povečanje osnovnega kapitala z vplačilom stvarnega vložka se izvede tako, da družbenik družba Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, vloži nov stvarni vložek, v skupno višini 1.100.000,00 EUR. Stvarni vložek oceni pooblaščeni revizor. Poročilo revizorja je sestavni del poročila o stvarnih vložkih, ki se sestavi in podpiše pred prijavo za vpis v sodni register. 4. Uskladitev družbene pogodbe družbe in sprejem čistopisa. Predlog sklepa: zaradi obravnavanih sprememb sprejmejo družbeniki novo družbeno pogodbo, v kateri se upoštevajo vse opisane spremembe. Sprejme se čistopis družbene pogodbe. 5. Razrešitev in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: razrešita se dosedanja člana nadzornega sveta Trampuž Robert in Srebot Rozalija. Za novega člana nadzornega sveta se za dobo štirih let imenuje Kavs Goran, rojen 13. 10. 1975, stanujoč Dvor 41c, 5230 Bovec, po poklicu strojni tehnik, zaposlen pri Soča Rafting d.o.o., Trg golobarskih žrtev 14, 5230 Bovec Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu objavi v prostorih družbe. Predlogi sklepov in pojasnila, poročilo poslovodstva o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne pravice in ocene revizorja ter ostale listine so dostopni tudi na sedežu družbe, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja. Skupščina veljavno odloča, če so prisotni družbeniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki predstavljajo več kot polovico glasov. Pooblaščenec družbenika mora najkasneje do začetka seje skupščine predložiti poslovodstvu pisno pooblastilo. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine ob 12. uri. V tem primeru skupščina veljavno odloča ne glede na število navzočih družbenikov.
ATC Kanin, Bovec d.o.o. Klaut Simon

AAA Zlata odličnost