Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2774. Zakon o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB)
2775. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1G)
2776. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1B)
2777. Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2F)
2778. Zakon o spremembah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-2011 (ZIJZ-D)
2779. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL-A)
2780. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-E)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2781. Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi letne kvote
2782. Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
2783. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011
2784. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100-letnici osvojitve prve olimpijske medalje
2785. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob Evropski prestolnici kulture – Maribor 2012
2786. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
2787. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi
2818. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Odloki

2788. Odlok o spremembah Odloka o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik

MINISTRSTVA

2789. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje konjske kuge
2790. Odločba o soglasju k Spremembam Akta o ustanovitvi ustanove Regionalni sklad dela Podravje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, ki postane Akt o ustanovitvi ustanove Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
2819. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja

USTAVNO SODIŠČE

2791. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2011 do 20. 12. 2011

BANKA SLOVENIJE

2792. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2793. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2011

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2794. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)

OBČINE

Brežice

2795. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobova – sever

Dobje

2796. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2011

Dobrna

2797. Odlok o občinskih taksah Občine Dobrna
2798. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Dobrna
2799. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

2800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane
2801. Pravilnik o pokopališkem redu

Grad

2802. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta

Ivančna Gorica

2803. Statut Občine Ivančna Gorica

Kranj

2804. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 110/1, k.o. Zgornja Besnica
2805. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1115/4, k.o. Babni vrt
2806. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Metlika

2807. Odlok o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Metlika
2808. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika

Ravne na Koroškem

2809. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug

Sodražica

2810. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2011
2811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica

Škocjan

2812. Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan

Šmarješke Toplice

2813. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Občine Šmarješke Toplice
2814. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Šmarješke Toplice

Tišina

2815. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Tišina
2816. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Tišina društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Tišina

Vitanje

2817. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Vitanje

Razglasni del

Javne dražbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti