Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2809. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug, stran 8616.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 34/10) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 8. redni seji dne 22. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za sprejem)
(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem, za obdobje 1986–2000, dopolnitve 1998, 2004, 2008 (Uradni list RS, št. 63/00, 81/04, 99/08) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko zazidavo Čečovje – Jug – v nadaljevanju: OPPN.
(2) OPPN je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s.p., Ravne na Koroškem, pod št. projekta 01/10-OPPN z datumom marec 2011.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o OPPN iz prejšnjega člena določa: ureditveno območje podrobnega načrta, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije, etapnost izvedbe prostorske ureditve, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi območji, dopustnost odstopanja od načrtovanih rešitev in druge pogoje za izvajanje tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in grafično prikazane v OPPN, ki obsega tekstualni in grafični del. Grafični del vsebuje:
1. Pregledna situacija       M 1:5000
 
2. Izsek iz grafičnega načrta 
  kartografskega dela 
  občinskega prostorskega 
  plana              M 1:5000
 
3. Območje podrobnega načrta z 
  obstoječim parcelnim stanjem  M 1:1000
 
4. Prikaz vplivov in povezav s
  sosednjimi območji       M 1:5000
 
5. Zazidalna situacija       M 1:1000
 
6. Prikaz ureditev glede poteka 
  omrežij in priključevanja 
  objektov na gospodarsko 
  javno infrastrukturo ter 
  grajeno javno dobro       M 1:1000
 
7. Prikaz ureditev potrebnih za 
  varovanje okolja, naravnih 
  virov in ohranjanje narave, 
  varstvo pred naravnimi in 
  drugimi nesrečami vključno z 
  varstvom pred požarom      M 1:1000
 
8. Načrt parcelacije        M 1:1000
 
9. Količbeni načrt         M 1:1000.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(opis prostorske ureditve)
(1) Območje OPPN je namenjeno za gradnjo enostanovanjskih stavb (CC.SI-11100) – gradnja nizke gostote, ki vključuje samostojne enostanovanjske stavbe vključno s pripadajočo komunalno infrastrukturo.
(2) Urbanistična zasnova je določena ob upoštevanju poteka obstoječe javne infrastrukture vključno z varovalnimi koridorji ter možnosti dostopa do stavbnih zemljišč.
(3) Na območju je predvidena ureditev prometnih površin, javnih površin (zelenice, zasaditve) in druge gospodarske javne infrastrukture.
III. OBMOČJE PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(območje OPPN)
(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja na skrajnjem južnem delu naselja Ravne na Koroškem in obsega zemljišča parc. št. 36/7, 36/9, 36/10, 36/15, 36/16, 85/2, 94/10, 94/11, 412/4, 412/5, vse k.o. Navrški vrh in parc. št. 1157/1,1167/1 in 1235, vse k.o. Ravne, v skupni izmeri cca 3,06 ha.
(2) Vplivno območje OPPN obsega vsa zemljišča znotraj območja OPPN.
(3) Meja območja obdelave in vplivnega območja je razvidna iz grafičnih prilog (zazidalna situacija v M 1:1000).
(4) Posegi izven območja urejanja se nanašajo na priključevanje predvidene komunalne opreme na obstoječo javno gospodarsko infrastrukturo in se izvajajo na zemljiščih parc. št.:
– 1203/1, 1219/1, 1163/1, 1162, 1229/2, 1164/2, 1164/3, 1229/1, 1167/2, 1212/6, 719/1, 1219/1, 1161/1, 781/1, 1124/2, 1155/1, 1156/2, 1156/3, 1156/4, 1156/12, 1167/1, 1213, vse k.o. Ravne:
– 35/9, 36/11, 58/1, 413/1, vse k.o. Navrški vrh.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(urbanistična zasnova območja)
(1) Stanovanjski objekti bodo razporejeni vzdolž predvidenih internih dovoznih cest, ki bodo obojestransko napajale predvidene objekte. Manjše število objektov (štirje) se bo zaradi racionalnejše izrabe prostora direktno napajalo tudi z rekonstruirane lokalne ceste Ravne–Navrški vrh.
(2) Na območju urejanja je predvidena kombinacija večjih in manjših zemljiških parcel od cca 483–930 m2 s skupno 33 enostanovanjskimi stavbami.
(3) Celotno območje se navezuje na lokalno občinsko cesto LC 350080 Ravne–Navrški vrh, ki poteka na severni in zahodni strani območja.
(4) Objekti bodo priključeni na infrastrukturne vode in naprave, ki so oziroma bodo zgrajeni na tem območju.
6. člen
(lega in oblikovna zasnova objektov)
(1) Tlorisna velikost objektov:
– tlorisna velikost enostanovanjskih stavb: podolgovat tloris okvirne velikosti 12,00 m x 9,00 m, minimalna širina objekta je 7,5 m, razmerje med širino in dolžino znaša minimalno 1:1,20 do največ 1:2,0 ob upoštevanju, da najbolj izpostavljena točka objekta zagotavlja minimalne odmike med objekti, odmiki so določeni v 8. členu tega odloka.
(2) Etažnost objektov: (K) + P + M (dvokapne strehe), oziroma (K) +P + 1 (enokapne strehe), izvedba kleti je opcijska, odvisna od terenskih razmer, možna je izvedba objektov tudi v medetažni obliki.
(3) Oblikovanje streh:
a. stavbe z oznako A5-A11, B5-B11, C1-C5, D1-D6:
– dvokapnice, naklona strešin 37°–42°, izvedba šopov ni dovoljena, rizaliti in vogalni zaključki so lahko tudi ravne strehe oziroma enokapnice naklona do 15°;
– smer slemena dvokapnih streh: vzporedna z daljšo fasado objekta in praviloma vzporedna z osjo dovozne ceste, kot je razvidno iz grafičnih prilog, smeri slemena rizalitov in vogalnih zaključkov so praviloma pravokotni na osnovno slemenitev, razen če je to v nasprotju s kompozicijsko zasnovo objekta in se ne sklada s celovito podobo objekta;
– pri izvedbi strešnih oken so dovoljene le frčade tradicionalne oblike (krite z dvokapno strešico);
– širina napuščev je dovoljena maksimalno 1,0 m;
b. stavbe z oznako A1-A4, B1-B4:
– enokapnice oziroma ravne strehe, naklon strešin do 15°, širina napuščev je dovoljena maksimalno 1,0 m, razen na južni strani stavb, kjer je dovoljena širina maksimalno 2,0 m.
7. člen
(višinske kote)
(1) Nivelete tal pritličja posameznih objektov so določene z višino dovoznih cest do le-teh ter z niveleto zunanjega terena.
(2) Kota kleti oziroma pritličja objektov je določena z niveleto dovozne ceste in je lahko ± 1,0 m glede na niveleto ceste ob hišnem priključku;
(3) Dovoljene višine objektov: pri dvokapnih strehah največ 9,0 m nad niveleto tal pritličja, pri enokapnih strehah največ 8,0 m nad niveleto tal pritličja.
(4) Podzidava kapnih leg dvokapnih streh je dovoljena do maksimalne višine 1,20 m nad koto tal mansarde, v primeru izvedbe rizalitov z enokapnimi oziroma ravnimi strehami se dovoli podzidava le-teh največ 2,20 m nad koto tal mansarde, streha rizalita pa ne sme presegati višino slemena osnovnega objekta.
(5) Pri enokapnih strehah je v nadstropni etaži dovoljena podzidava nižjega dela strehe največ 2,5 m.
8. člen
(regulacijske črte, odmiki)
(1) Regulacijska linija, ki ločuje predvidene grajene javne površine od površin v privatni lasti, je razvidna iz grafičnih prilog.
(2) Gradbena meja (črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati) je določena v grafičnih prilogah z odmikom od predvidene dovozne ceste in znaša 5,0 m. Izven gradbene meje so dovoljeni le napušči strehe, ki pa ne smejo presegati širino 1,0 m.
(3) Minimalni odmiki stanovanjskih objektov (brez napuščev) od mej sosednjih zemljišč morajo znašati 4,0 m.
(4) Odmiki objektov od obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in naprav morajo biti usklajeni z veljavnimi tehničnimi predpisi.
9. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Skupni pogoji za oblikovanje in konstrukcijo objektov
– objekti so lahko grajeni s klasičnimi oziroma sodobnimi gradbenimi materiali v masivni konstrukciji oziroma v montažni izvedbi;
– fasade objektov morajo biti svetlih barv v spektru sivih in različnih zemeljskih barv, dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih do 25 % fasadne površine, fasade so lahko obdelane tudi z naravnim nebarvanim lesom;
– uporabljajo se lahko elementi tradicionalne arhitekture (kamen, les, omet) kot tudi sodobni materiali;
– okenske in vratne odprtine morajo biti razporejene v skladu s kompozicijsko zasnovo objekta ali osno;
– strešna kritina osnovne strehe mora biti opečna ali betonska (sive do grafitno sive, rjave ali opečne barve);
– strehe enokapnic in rizalitov pri manjših naklonih se izvedejo tudi v pločevini (valovita pločevina ni dovoljena), barve kritine naj bodo sive do grafitno sive ali rjave in ne smejo biti bleščeče;
– dovoljena je izvedba rizalitov v obliki črk L ali T tako, da le-ti ne presegajo ene tretjine dolžine oziroma širine objektov, pri izvedbi v obliki črke U pa skupna dolžina obeh krakov ne sme presegati ene polovice dolžine osnovnega objekta.
10. člen
(faktor izrabe in zazidanosti parcel)
(1) Faktor izrabe parcele objekta (razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino parcele namenjene gradnji) je dovoljen do največ 0,70.
(2) Faktor zazidanosti parcele objekta (razmerje med zazidano površino objekta vključno z enostavnimi in nezahtevnimi objekti in celotno površino parcele, namenjene gradnji) je dovoljen v razmerju od 0,10 do največ 0,35.
11. člen
(pogoji za ureditev okolice objektov)
(1) Glavni dovozi do parcel in glavni vhodi v objekte so predvideni v pritlični oziroma kletni etaži na nivoju dovozne ceste.
(2) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjim zemljiščem, oporni zidovi maks. višine 1,5 m so dovoljeni le v primeru, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin v skladu z mnenjem geomehanika ter na podlagi ustrezne projektne dokumentacije. Višinska razlika, ki je večja od 1,5 m, se lahko izvaja le s kaskadno zgrajenimi opornimi zidovi višine do 1,5 m, tlorisna razdalja med le temi mora biti najmanj 1,0 m, vmesni prostor pa mora biti ozelenjen.
(3) Oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni.
(4) Parcele stanovanjskih objektov je dovoljeno ograditi z živo mejo ali ograjo iz lesa, kamna, betona ali kovine do maks. višine 1,5 m, kateri morata biti odmaknjeni od roba cestnega telesa min. 0,50 m in postavljeni tako, da ne ovirata preglednosti.
(5) Najmanj 50 % zemljiške parcele mora biti ozelenjeno.
(6) Po končanih delih je potrebno vse odkopne in nasipne brežine humusirati in zatraviti oziroma hortikulturno urediti.
12. člen
(pogoji in merila za parcelacijo)
(1) Parcele grajenega javnega dobra so razvidne iz grafičnih prilog.
(2) Zemljiške parcele posameznih objektov bodo velikosti od 483 m2 do 930 m2.
(3) Velikost posameznih parcel je razvidna iz grafičnih prilog.
13. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Na območju OPPN je dovoljeno graditi enostavne in nezahtevne objekte v skladu z določili veljavnih predpisov, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost. Dovoljena je gradnja objektov za lastne potrebe, postavitev ograj ter pomožnih objektov gospodarske javne infrastrukture, ki bo zgrajena na območju OPPN.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti smiselno locirani na parceli ob upoštevanju urbanistične zasnove osnovnega objekta, pogojev predpisov iz prejšnjega odstavka tega člena, minimalnega odmika od sosednjih zemljišč, ki znaša 1,5 m oziroma 5,0 m od cestnega telesa ter izven območja varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo, h kateri pripadajo. Strehe objektov so praviloma ravne, dovoljene so tudi strehe v obliki, ki je predpisana za osnovne objekte.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA JAVNO GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO DOBRO
14. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Celotno območje se navezuje na rekonstruirano občinsko lokalno cesto LC 350080 Ravne–Navrški vrh Žerjavlje–Žagarjev mlin.
(2) Tehnični elementi za izvedbo prometne infrastrukture:
– rekonstruirana navedena občinska lokalna cesta LC 350080, vključno s priključkom na lokalno cesto LK 350010 – Dovozna krožna cesta za naselje Čečovje, se izvede s širino cestišča 5 m in skupno širino cestnega telesa cca 10,0 m, ob cesti se izvede peš hodnik širine min. 1,2 m;
– interni dovozni cesti A in B se izvedeta s širino cestišča 4,5–5 m ter z enostranskim peš hodnikom širine minimalno 1,2 m, skupna širina cestnega telesa znaša cca 7,0 m;
– interna cesta A se lahko na južni strani naveže na obstoječe prometno omrežje naselja Čečovje (II faza izgradnje);
– na zaključkih internih dovoznih cest se izvedejo obračališča;
– parkirni prostori za osebna vozila stanovalcev se morajo urediti znotraj zemljiške parcele posameznega objekta;
– prometne površine morajo biti obrobljene z betonskimi robniki, peš površine ob objektih se tlakujejo;
– dostopi za invalide morajo biti omogočeni z izvedbo pogreznjenih robnikov.
(3) Predvidena je ureditev peš povezave v koridorju komunalnih vodov, ki prečka območje urejanja.
15. člen
(oskrba s pitno in požarno vodo)
(1) Oskrba območja s pitno vodo bo izvedena z navezavo na obstoječe vodovodno omrežje, ki je zgrajeno na tem območju. Predvideni vodovod bo zagotavljal ustrezno količino pitne in požarne vode za potrebe predvidenih objektov – premera DN110. Minimalni premer cevovoda do nadzemnega hidranta mora biti najmanj DN 80.
(2) Zaradi zagotavljanja zadostnega pritiska v vodovodnem sistemu je predvidena tudi gradnja hidroforne postaje za južni del naselja oziroma na območju, kjer je to potrebno.
(3) Števec porabe pitne vode mora biti vgrajen za vsak stanovanjski objekt v toplotni termični jašek izven objekta in izven voznih površin na lokaciji, ki je dostopna upravljavcu vodovoda.
(4) Odmik vodovoda od ostalih vodov gospodarske javne infrastrukture mora znašati min. 1,0 m pri vzporednem poteku oziroma 0,5 m pri križanjih.
(5) Obstoječi vodovod, ki prečka območje urejanja, bo prestavljen v koridor komunalnih vodov oziroma v cestno telo dovoznih cest v skladu s projektom zamenjave salonitnih cevi v Mežiški dolini in Občini Ravne na Koroškem, št. P7-07 z dne januar 2008.
(6) Priključitev objektov na javno vodovodno omrežje mora biti izvedena v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 12/11).
16. člen
(odvajanje odpadnih voda)
(1) Na območju OPPN se mora izvesti ločen sistem odvajanja odpadnih voda.
(2) Padavinske odpadne vode s strešnih površin se morajo preko peskolovov speljati v sistem padavinske kanalizacije z izpustom v obstoječo padavinsko kanalizacijo naselja Čečovje (padavinski kanal pri TP Čečovje oziroma pri rokometnem igrišču).
(3) Padavinske odpadne vode z utrjenih površin, kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati in mineralnimi olji (dovozna cesta), se morajo predhodno očistiti v ustrezno načrtovanih in dimenzioniranih koalescenčnih lovilcih olj po standardu EN 858-2 in speljati v sistem padavinske kanalizacije ob zagotavljanju razpršenega odvajanja, če je to tehnično izvedljivo, oziroma z izpustom v padavinsko kanalizacijo.
(4) Komunalne odpadne vode se morajo speljati po ločenem sistemu vodotesne fekalne kanalizacije v predvideni kolektor komunalnih odpadnih voda naselja Čečovje.
(5) Načrt odvajanje odpadnih voda mora upoštevati pogoje idejne zasnove št. 6K 10163, ki jo je izdelal IEI, d.o.o. Maribor, maj 2010.
(6) Odmik kanalizacije padavinskih in odpadnih voda od ostalih vodov gospodarske javne infrastrukture mora znašati min. 1,0 m pri vzporednem poteku oziroma 0,5 m pri križanjih.
17. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Predvideni objekti bodo priključeni na elektro omrežje preko novega napajalnega NN kablovoda, ki bo zgrajen v koridorju obstoječih rekonstruiranih in predvidenih prometnih površin v skladu s pogoji upravljavca. Priklop na elektro omrežje za potrebe napajanja načrtovanih objektov je možen v TP Čečovje 6, ki se nahaja na vzhodni strani območja urejanja na oddaljenosti cca 100 m.
(2) Na območju urejanja bo zgrajeno novo elektro omrežje, ki bo potekalo vzdolž dovoznih cest v koridorju komunalnih vodov, NN razvod do priključnih elektro omaric bo izveden z zemeljskimi kabli.
(3) Obstoječi zračni NN vod na severovzhodni strani območja bo prestavljen in kabliran. Obstoječi SN 20 kV daljnovod se v prvi fazi ne prestavlja in se gradnja objektov prilagaja trasi le tega (objekt z oznako D3 se do prestavitve daljnovoda ne izvede). V drugi fazi pa je predvidena prestavitev daljnovoda na širšem območju, katera pa bo obdelana v posebnem projektu.
(4) Izvedba NN električnih priključkov mora biti obdelana v projektni dokumentaciji.
18. člen
(javna razsvetljava)
(1) Ureditveno območje bo opremljeno z javno razsvetljavo, ki bo speljana ob dovoznih cestah, svetilke se morajo postaviti min. 1,0 m od roba voznih površin.
(2) Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo več kot 60 m.
(3) Svetila javne razsvetljave ne smejo sevati UV svetlobe in morajo biti oblikovana tako, da ne osvetljujejo neba.
19. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Predvideni objekti bodo priključeni na plinovodno omrežje.
(2) Plinovodno omrežje bo potekalo vzdolž dovoznih cest v koridorju komunalnih vodov.
(3) Območje OPPN bo priključeno na obstoječe plinovodno omrežje 4 bar, ki poteka vzdolž lokalne ceste LC 350080 Ravne–Navrški vrh. Mesto priključitve na plinovodno omrežje je načrtovano na območju predvidenih križiščih novih dovoznih cest.
(4) Pri projektiranju komunalne opreme in predvidenih objektov je potrebno upoštevati določila Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02).
20. člen
(ogrevanje objektov)
Vsi objekti morajo urediti lastne kurilnice na zemeljski plin oziroma za ogrevanje objektov uporabiti obnovljive energetske vire (biomasa, sončna energija, toplotna črpalka idr).
21. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Ureditveno območje bo navezano na TK in KTV omrežje v skladu s pogoji upravljavca.
(2) Znotraj območja urejanja bo izveden nov zemeljski TK in KTV razvod v kabelski kanalizaciji, ki bo potekal vzdolž dovoznih cest v koridorju komunalnih vodov.
(3) Pri gradnji objektov na območju OPPN je potrebno upoštevati trase obstoječega TK in KTV omrežja ter na podlagi projektne dokumentacije predvideti zaščito, prestavitev in razširitev telekomunikacijskega in KTV omrežja.
(4) Za potrebe izvedbe telekomunikacijskega omrežja se na območju urejanja vgradijo kanalizacijske cevi za telekomunikacijske vode (2 x fi 110 v cestišču z instalacijski jaški velikosti 1,2 m x 1,2 m x 1,2 m).
22. člen
(obveznost priključitve na omrežja in objekte javne gospodarske infrastrukture)
(1) Vsi predvideni objekti se morajo obvezno priključiti na prometno omrežje, vodovodno omrežje, omrežje komunalnih in padavinskih voda, elektro in plinovodno omrežje.
(2) Izjemoma priključitev na plinovodno omrežje ni obvezna, če se za uporabo in ogrevanje objekta uporabljajo obnovljivi viri energije v obsegu, kot so določeni s predpisi glede obnovljivih virov energije.
23. člen
(hortikulturna ureditev)
Vse neutrjene površine se morajo humusirati in zatraviti.
24. člen
(nasipavanje zemljišč)
(1) Na območju OPPN je dovoljeno zasipati in odkopavati zemljišča zaradi ureditve platojev za potrebe graditve objektov.
(2) Vse nastale brežine se morajo izvesti z naravnim naklonom in se navezovati na zunanje površine sosednjih parcel.
(3) V primeru, da višinska razlika ne omogoča naravnega naklona terena, se višinska razlika izjemoma premosti z opornimi zidovi, ki morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni ob upoštevanju določil 2. točke 11. člena tega odloka.
25. člen
(sanacija temeljnih tal)
(1) Zaradi zamočvirjenosti površinskih slojev zemljišč je predvidena izvedba drenažnega sistema za odvajanje drenažnih voda na celotnem območju urejanja (ob dovoznih cestah ter ob objektih).
(2) Drenažni sistem se mora navezati na sistem padavinske kanalizacije.
26. člen
(krčitev gozda)
Na delu območja OPPN v skupni površini cca 2,07 ha, ki je v naravi gozd, je potrebno pred pričetkom del izvesti krčitev gozda v skladu s pogoji Zavoda za gozdove Slovenije.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
27. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni evidentiranih območij oziroma objektov, ki imajo status kulturne dediščine.
(2) V primeru, da bi se arheološke ostaline odkrile ob samih posegih v prostor, je potrebno izvesti arheološko raziskavo, v času gradnje pa zagotoviti arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli.
(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine OE Maribor, skladno s 55. členom ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11), omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča, investitor oziroma odgovorni vodja o dinamiki gradbenih del mora pisno obvestiti pristojni zavod vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
28. člen
(varstvo zraka)
V predvidenih objektih je dovoljena izvedba kurišč na zemeljski plin in biomaso oziroma uporaba obnovljivih virov energije ob upoštevanju Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11), Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09) oziroma veljavnih predpisov, ki določajo emisije snovi v zrak za male kurilne naprave in emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
29. člen
(varstvo podtalnice)
(1) Prostor, ki je predmet OPPN, se nahaja izven območij, ki so v skladu s prostorskimi sestavinami družbenega plana Občine Ravne na Koroškem in Odloka o zaščiti zajetih vodnih virov Kozarnica, Podpečnik, Mlin – Rudnik Kotlje in Stražišče nad Prevaljami v Občini Ravne - Prevalje (Uradni list RS, št. 71/97) določena kot vodozbirna območja vodnih virov.
(2) Pri gradnji objektov in izvedbi zunanje ureditve je potrebno upoštevati ukrepe za zaščito podtalnice in podzemnih voda. Kolikor tehnične možnosti to dopuščajo, se pri izdelavi projekta komunalne infrastrukture upošteva možnost ohranitve obstoječega vodnega vira določenega s koordinatami GKX 154854, GKY 497593 ter predvidijo ukrepi za varovanje le-tega.
30. člen
(varstvo voda)
Pri projektnih rešitvah odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda je potrebno upoštevati naslednje podzakonske akte:
Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 12/11).
31. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Komunalne odpadke je potrebno ločeno zbirati v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju Občine Ravne - Prevalje (Uradni list RS, št. 70/95).
(2) Posode za odpadke morajo biti nameščene na primernih lokacijah, kjer je možen dostop s smetarskim vozilom.
(3) Na območju urejanja je predvidena ureditev ekološkega otoka za ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov.
32. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) opredeljeno z II stopnjo varstva pred hrupom (čisto stanovanjsko območje).
(2) Objekti, zgrajeni na tem območju, morajo glede hrupa upoštevati določila veljavnih predpisov s področja zaščite pred hrupom.
33. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Pri gradnji novega in rekonstrukciji obstoječega elektro omrežja je potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
34. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju OPPN ni evidentiranih varovanih območij na podlagi Zakona o ohranjanju narave.
(2) Do pričetka gradnje se z obstoječim gozdom gospodari v skladu s pogoji Zavoda za gozdove RS.
35. člen
(varstvo plodne zemlje)
S površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi, je potrebno odstraniti ter začasno deponirati prst tako, da se ohrani njena plodnost in količina ter jo uporabiti pri ureditvi javnih zelenih površin in zemljiških parcel enostanovanjskih stavb na območju urejanja.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
36. člen
(raba prostora za obrambo in zaščito)
(1) Na območju urejanja ni evidentiranih oziroma predvidenih objektov in naprav za potrebe zaščite in obrambe.
(2) Na podlagi Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) na območju urejanja ni potrebno graditi zaklonišč osnovne zaščite.
37. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo posameznih objektov kot celotnega območja OPPN mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varnostnimi predpisi.
(2) Za potrebe zagotavljanja požarne vode je potrebno na vodovodnem sistemu znotraj območja urejanja zgraditi omrežje nadzemnih hidrantov, ki bodo locirani ob dovoznih cestah in bodo pokrivali celotno območje urejanja.
(3) Predvidene dovozne ceste, morajo zagotavljati zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila.
(4) Odmiki med objekti morajo zagotavljati zadostno oddaljenost, ki onemogoča preskok ognja (upošteva se tehnična smernica TSG-1-001:2010, požarna varnost v stavbah).
(5) Projektna dokumentacija za gradnjo objektov in komunalnih naprav mora biti izdelana v skladu z določili 23. člena Zakona o varstvu pred požarom (UPB-1, Uradni list RS, št. 3/07, 9/11).
38. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati projektni pospešek tal 0,1 g za tla vrste A v skladu z Eurocode 8.
(2) Pri gradnji komunalne opreme in objektov je potrebno upoštevati pogoje geološko geomehanskega poročila št. P715/10-740-2, ZAG, Ljubljana z dne 9. 7. 2010 in P905/10-740-2, ZAG Ljubljana, z dne 10. 9. 2010. Glede na zahtevnost predvidenih geomehanskih ukrepov je obvezna sestavina projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja tudi dodatno geomehansko poročilo, ki mora upoštevati mikrolokacijo posega ter predvideti vse potrebne ukrepe, ki zagotavljajo stabilnost terena in načrtovanih objektov.
39. člen
(posegi izven ureditvenega območja)
Posegi izven ureditvenega območja, ki so potrebni za realizacijo OPPN, obsegajo:
– rekonstrukcijo lokalne ceste LC 350080 Ravne–Navrški vrh ter njenega priključka na lokalno cesto LK 350010 na zemljiščih parc. št. 1203/1, 781/1, 1124/2, 1163/1, 1162, 1229/2, k.o. Ravne ter 35/9 in 36/11, k.o. Navrški vrh;
– povezavo ceste A z dovozno cesto do objekta »Videtič« na zemljiščih parc. št. 1155/1, 1156/2, 1156/12, 1156/3, 1156/4, k.o. Ravne ter 58/1 in 413/1, k.o. Navrški vrh;
– izvedbo padavinske kanalizacije do obstoječih padavinskih kanalov pri TP Čečovje oziroma rokometnem igrišču na zemljiščih parc. št. 1203/1, 1219/1, 1163/1, 1162, 1229/2, 1164/2, 1164/3, 1229/1, 1167/2, 1212/6, 719/1, k.o. Ravne;
– izvedbo fekalne kanalizacije do obstoječega fekalnega kanala pri garažah na Čečovju na zemljiščih parc. št. 1162 in 1163/1, k.o. Ravne;
– prestavitev glavnega vodovoda na zemljiščih parc. št. 1161/1 in 1219/1, k.o. Ravne ter 36/11, k.o. Navrški vrh;
– izvedbo priključka na telekomunikacijsko omrežje na zemljiščih parc. št. 1229/2, 1163/1, 1162, 1203/1, 1213, k.o. Ravne;
– izvedbo povezovalnega NN kablovoda od obstoječe TP Čečovje 6 do območja zazidave na zemljiščih parc. št. 1129/1, 1219/1 in 1161/1, k.o. Ravne.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI
40. člen
(etapnost izvedbe, začasna namembnost zemljišč)
(1) Prva etapa posega predstavlja prestavitev obstoječe komunalne opreme, izgradnjo dovoznih cest in novega infrastrukturnega omrežja ter zgraditev posameznih objektov, ureditev okolice objektov in njihovih priključkov na infrastrukturno omrežje.
(2) Druga etapa posega predstavlja izvedba povezave ceste A z dovozno cesto do objekta »Videtič« vključno s preureditvijo stojnih mest obstoječega SN daljnovoda.
(3) V obdobju do realizacije posameznega objekta se zemljišča lahko uporabljajo za enak namen kot so se uporabljala pred sprejetjem OPPN.
41. člen
(obveznosti investitorja oziroma pobudnika in izvajalcev)
(1) Pobudnik oziroma investitor načrtovane prostorske ureditve mora v celoti financirati in opremiti območje s potrebno komunalno infrastrukturo v skladu z določili podrobnega načrta.
(2) Investitor oziroma izvajalec mora v času izvajanja del zagotoviti nemoteno funkcioniranje obstoječega infrastrukturnega omrežja, ki se nahaja na območju urejanja.
(3) Pred pričetkom del morajo izvajalci del obvestiti upravljavce energetskih in komunalnih naprav zaradi zakoličbe in zaščite le-teh v času gradnje.
(4) Pri načrtovanju, izvedbi in uporabi objektov morajo izvajalci in investitorji upoštevati vse pridobljene pogoje nosilcev urejanja prostora, ki so obvezna priloga OPPN (smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora).
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
42. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna manjša odstopanja od horizontalnih gabaritov in zakoličbenih elementov predvidenih objektov (v okviru parcel, zajetih v tem odloku), ter načrtovanih tras komunalnih vodov, če se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in drugih pogojev ugotovijo ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve, ki ne vplivajo na osnovno mikrourbanistično zasnovo območja in ne spreminjajo s tem odlokom določenih pogojev za zagotovitev požarne varnosti in varstva okolja.
(2) Tolerance glede tlorisnih in vertikalnih gabaritov objektov so določene v 6., 7. in 8. členu tega odloka.
XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
43. člen
(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN se bo območje urejalo na podlagi občinskega prostorskega načrta oziroma drugega veljavnega prostorskega akta ob obveznem upoštevanju določil opisanih v 4. in 5. poglavju tega odloka.
XII. KONČNE DOLOČBE
44. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju OPPN prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, (MUV št. 20/86, 9/93, Uradni list RS, št. 64/04) – PUP št. 8 in 13 za matični okoliš Ravne - Prevalje, ki se na podlagi 3. člena statutarnega sklepa Občine Ravne - Prevalje (Uradni list RS, št. 2/95) uporablja kot veljavni občinski prostorski predpis.
45. člen
(vpogled)
OPPN se hrani in je dostopen javnosti v prostorih Občine Ravne na Koroškem, na Uradu za razvoj in investicije, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
46. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
47. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0-0001/2009
Ravne na Koroškem, dne 22. junija 2011
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.