Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2788. Odlok o spremembah Odloka o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik, stran 8574.

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo in 80/10 – ZUPUDPP) v zvezi s 63. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah Odloka o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik
1. člen
V Odloku o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik v Občini Solčava (Uradni list RS, št. 92/03 in 85/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Priprava lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt) se začne na podlagi pobude pooblaščenega investitorja države za gradnjo objektov državne vodnogospodarske infrastrukture, Direktorata za javne službe in investicije, ter pooblaščenega investitorja za objekte državne prometne infrastrukture, Direkcije Republike Slovenije za ceste.
(2) Pobuda je dokumentirana s strokovnimi podlagami za pripravo odloka o programu priprave lokacijskega načrta za plazove večjega obsega za vplivno območje plazu Macesnik nad Solčavo, ki jih je izdelal Inženiring za vode, d. o. o., Ljubljana.
(3) Priloga tega odloka je grafični del, iz katerega je razvidno območje lokacijskega načrta.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(območje lokacijskega načrta)
(1) Območje lokacijskega načrta obsega:
– vplivno območje plazu,
– objekte in naprave, potrebne za sanacijo plazu,
– prometne ureditve,
– infrastrukturne objekte in naprave,
– krajinske ureditve.
(2) Območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele ali dele parcel:
– na območju k. o. Logarska dolina (909):
1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 3, 6, 7, 9, 10, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 17, 18/2, 21, 24/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 718;
– na območju k. o. Solčava (910):
202, 203, 204, 208, 209, 214, 215, 259, 896, *218, *220, *221, *250, *274, *295, *47, *48/1, *48/2, *48/3, *48/4, *50/2, *51, *53, *63, *64, 186/2, 198/2, 198/3, 199/1, 199/10, 199/11, 199/13, 199/2, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/8, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 207/1, 207/3, 207/4, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 212/1, 212/10, 212/11, 212/12, 212/13, 212/14, 212/15, 212/16, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 212/8, 212/9, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 238/2, 238/3, 238/4, 256/2, 256/4, 257/3, 257/6, 257/7, 258/1, 258/10, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 258/7, 258/8, 258/9, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 260/9, 261/1, 261/2, 261/3, 261/4, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 266/1, 266/2, 266/4, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 271/10, 271/11, 271/12, 271/13, 271/14, 271/15, 271/16, 271/17, 271/18, 271/5, 271/6, 271/7, 271/8, 271/9, 272/2.
(3) Na parcelah iz prejšnjega odstavka, ki so označene z zvezdico, stojijo objekti.«.
3. člen
V 3. členu se črta prva alineja.
4. člen
Črta se 4. člen.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(strokovne podlage)
Pred izdelavo osnutka lokacijskega načrta se izdelajo oziroma pridobijo naslednje strokovne podlage:
1. idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev, ki vključuje tudi:
– idejno zasnovo objektov, naprav in ureditev za sanacijo plazu,
– idejno zasnovo vodnogospodarskih ureditev,
– idejno zasnovo novih prometnih ureditev,
– idejno zasnovo novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejno zasnovo zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejno zasnovo rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov,
– idejno zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
2. geodetski načrt, izdelan v skladu s pravilnikom, ki ureja geodetski načrt;
3. strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje;
4. morebitne druge strokovne podlage, ki izhajajo iz smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora iz 7. člena tega odloka.«.
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt se izdela v skladu s predpisi, ki urejajo vsebino in obliko državnih prostorskih načrtov.«.
7. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(pridobitev smernic in mnenj)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki pred začetkom priprave osnutka lokacijskega načrta predložijo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev in mnenja k predlogu lokacijskega načrta, so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
3. Veterinarska uprava Republike Slovenije;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne spremembe;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, osrednja enota;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode;
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo;
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo;
9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
10. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje;
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
13. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste;
14. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice;
15. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo;
16. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo;
17. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo;
18. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava;
19. Občina Solčava in njene gospodarske javne službe.
(2) Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo na njihovo delovno področje.«.
8. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(organizacija dela)
(1) Postopek priprave in sprejetja lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za prostor (v nadaljnjem besedilu: koordinator).
(2) Investitor posega v prostor je Republika Slovenija. Naloge pooblaščenega investitorja države opravljata Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za javne službe in investicije (v nadaljnjem besedilu: DJSI) in Ministrstvo za promet – Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: DRSC).
(3) Naročnika izdelave strokovnih podlag in lokacijskega načrta sta DJSI in DRSC.«.
9. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(postopki in roki)
Postopek priprave lokacijskega načrta poteka na naslednji način:
– k idejni rešitvi sanacije plazu pridobi koordinator smernice nosilcev urejanja prostora iz 7. člena tega odloka. Gradivo za pridobitev smernic zagotovita naročnika. Rok za izdajo smernic je 15 dni;
– naročnika zagotovita analizo smernic z usmeritvami za izdelavo strokovnih podlag. Analizo in usmeritve potrdi koordinator;
– ob upoštevanju pridobljenih smernic, analize smernic in usmeritev za izdelavo strokovnih podlag pridobita naročnika strokovne podlage iz 5. člena tega odloka;
– izdelovalec lokacijskega načrta izdela osnutek lokacijskega načrta v 30 dneh po predaji vseh strokovnih podlag;
– koordinator zagotovi strokovni pregled osnutka lokacijskega načrta;
– koordinator z javnim naznanilom na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način obvesti javnost najmanj sedem dni pred začetkom javne razgrnitve o kraju in času javne razgrnitve in o spletnem naslovu, kjer so gradiva elektronsko dostopna, kraju in času javne obravnave in načinu dajanja pripomb in predlogov javnosti ter posreduje osnutek lokacijskega načrta Občini Solčava;
– osnutek lokacijskega načrta se javno razgrne na Ministrstvu za okolje in prostor ter v Občini Solčava. Javna razgrnitev traja 15 dni;
– koordinator v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta;
– v času javne razgrnitve in javnih obravnav občina evidentira pisne in ustne pripombe javnosti in jih najkasneje do konca javne razgrnitve posreduje koordinatorju. Občina Solčava hkrati posreduje tudi mnenje o upoštevanju smernic z vidika izvajanja njenih lokalnih javnih služb;
– koordinator v sodelovanju z naročnikoma in izdelovalcem načrta prouči pripombe in predloge z javne razgrnitve, oblikuje predlog stališč glede upoštevanja oziroma neupoštevanja posameznih pripomb in predlogov z obrazložitvijo razlogov ter z njimi seznani občino;
– na podlagi predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve zagotovita naročnika izdelavo potrebnih sprememb in dopolnitev strokovnih podlag;
– izdelovalec načrta izdela predlog lokacijskega načrta potem, ko so izdelane vse morebitne spremembe in dopolnitve strokovnih podlag;
– k predlogu lokacijskega načrta pridobi koordinator mnenja državnih nosilcev urejanja prostora iz 7. člena tega odloka in Občine Solčava. Gradivo za pridobivanje mnenj zagotovita naročnika. Rok za izdajo mnenja je 15 dni oziroma 21 dni, če naloge in pristojnosti nosilca urejanja prostora ne opravlja ministrstvo, temveč organ v njegovi sestavi, javni zavod ali drug organ;
– minister za okolje in prostor v soglasju z naročnikoma posreduje usklajen predlog lokacijskega načrta skupaj s predlogom stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve Vladi Republike Slovenije v sprejetje.«.
10. člen
V 10. členu se besedilo »Ministrstvo za okolje, prostor in energijo« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za okolje in prostor«, kratica »ARSO« pa s kratico »DJSI«.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-30/2011
Ljubljana, dne 20. julija 2011
EVA 2011-2511-0071
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister