Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2815. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Tišina, stran 8633.

Na podlagi 2., 19., prvega odstavka 20. in 21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 7. redni seji dne 8. 7. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je določitev pogojev, merila in kriterijev za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje društev ter njihovih programov, ki delujejo na področju turizma v Občini Tišina.
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine Tišina za tekoče leto.
2. člen
Društva, ki delujejo na področju turizma po tem pravilniku, so združenja, ustanovljena po Zakonu o društvih, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost ali društva, ki izvajajo s tem pravilnikom skladen turistični program in to so:
– turistična društva,
– društva za ohranjanje ljudskih običajev,
– hortikulturna društva,
– okoljevarstvena društva,
– dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
– društva, ki izvajajo s tem pravilnikom skladen turistični program,
(v nadaljevanju besedila: upravičenci).
3. člen
Upravičenci za sofinanciranje programov so zgoraj navedena društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu o Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Tišina,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje načrtovanih dejavnosti, na področju turizma,
– da delujejo najmanj eno leto, pred objavo razpisa,
– da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
Izjemoma lahko pridobijo sredstva sofinanciranja za dejavnosti po tem pravilniku tudi javni zavodi s sedežem na območju Občine Tišina, kakor tudi krožki, ki delujejo na območju Občine Tišina in imajo vsaj 70 % članov, ki so občani Občine Tišina, ki izven svoje redne dejavnosti izvajajo programe iz 4. člena tega pravilnika.
4. člen
Občina Tišina (v nadaljevanju: občina) iz občinskega proračuna sofinancira dejavnost, izvajanje javnih prireditev in programov, ki jih prirejajo društva (upravičenci) in so namenjene občanom in promociji občine ter sodelovanje pri izvedbi tovrstnih prireditev. Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
5. člen
Programi, ki se financirajo iz katere koli druge proračunske podstavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
Društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova razpisa po tem pravilniku, ne more uveljavljat pravice za sofinanciranje aktivnosti, za katere občina razpisuje sredstva iz programa po drugih pravilnikih.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
6. člen
Višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev na območju Občine Tišina se določi v proračunu občine. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetem proračunu občine za vsako proračunsko leto posebej.
Občina izvede, v 30 dneh po veljavnosti (sprejetju) proračuna za tekoče leto, javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Tišina. Upravičenci lahko pridobijo sredstva le na osnovi kandidature na javnem razpisu, ki se objavi v lokalnem časopisu, na spletni strani občine ali na drug krajevno običajen način.
7. člen
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju turizma mora vsebovati:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– okvirno višino finančnih sredstev, ki so na voljo za predmet javnega razpisa,
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti k prijavi,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– drugo.
Društva se prijavijo na razpis na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
8. člen
Predlog izbora programov turistične dejavnosti in delitev
Postopek izbora upravičencev za sofinanciranje dejavnosti se začne s sklepom, s katerim župan imenuje, komisijo, ki jo sestavlja pet članov, in sicer:
– 2 predstavnika odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
– 2 predstavnika odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
– 1 predstavnik Občinske uprave Tišina.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika, ki vodi delo komisije.
9. člen
Po preteku razpisnega roka, komisija hkrati pregleda vse prijave, ki so pravočasno prispele na razpis. O delu komisije se vodi zapisnik.
Za vsako vlogo komisija ugotovi ali je pravočasna ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Upoštevajo in ocenjujejo se prijave društev, ki izpolnjujejo pogoje 2. in 3. člena pravilnika.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na razpisu, komisija pristopi k ocenjevanju prijavljenih programov v skladu z merili, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji in v skladu, ki jih določa ta pravilnik.
Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 5 dneh od prejema poziva. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna.
Komisija najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis pripravi predlog razdelitve namenskih sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave izda sklep o višini odobrenih posameznemu upravičencu.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa.
Nerealizirana sredstva lahko župan v sorazmernem deležu s sklepom prerazporedi drugim upravičencem.
10. člen
Z izbranim izvajalcem turističnih programov sklene župan v imenu občine letno pogodbo o Sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Tišina.
Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka naslova, zastopnik ...),
– namen, za katerega se dodelijo sredstva,
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja,
– cilji, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe,
– roki, do katerih morajo biti cilji doseženi,
– obseg, roki in način zagotavljanja sredstev iz občinskega proračuna,
– navedba skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabo dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– določilo, da mora izvajalec občini do konca meseca marca za preteklo leto podati poročilo o porabi dodeljenih sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pomembne za izvedbo sofinanciranja programa aktivnosti.
III. VSEBINSKA DOLOČILA
11. člen
Predmet sofinanciranja dejavnosti društev na območju Občine Tišina so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
– izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
IV. MERILA IN KRITERIJI
12. člen
Komisija pri izboru programov in projektov za višino sofinanciranja določi na podlagi izpolnjevanja meril in kriterijev ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Merila so v obliki točkovnega sistema. Vrednost točke se izračunava na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma komisija upošteva naslednja merila in kriterije:
1. Poročilo o delu preteklega leta 5 točk
2. Število članov društva z plačano članarino:
– do 30 članov 5 točk
– do 50 članov 10 točk
– nad 51 članov 15 točk
3. Aktivnosti društev:
– organizacija samostojne prireditve v občini 20 točk
– organiziranje javne prireditve 50 točk
– izdaja promocijskega materiala: zgibanka, razglednica brošura ipd. 20 točk
– organizacija pohoda 20 točk
– sodelovanje na turistični prireditvi v občini 20 točk
– organizacija turistične tržnice 50 točk
– sodelovanje na turistični prireditvi izven občine 35 točk
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma 20 točk
– urejanje in olepšanje okolja, ohranjanje starih šeg in navad, čistilne akcije 20 točk
– organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja članov društva (predavanja, seminarji, delavnice, ekskurzije) 20 točk
– izvajanje informativne in promocijske dejavnosti v kraju 10 točk
4. Projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev, ter drugih organizacij 15 točk.
13. člen
Komisija točkuje v skladu s tem pravilnikom programe izvedene v preteklem letu. Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni in z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.
Obvezna priloga za AJPES (bilanca stanja in podatki iz izkaza poslovnega izida).
14. člen
Če sredstva za sofinanciranje projektov društev niso porabljena, se v sorazmernem deležu glede na sofinanciranje delovanja in programov društev razdelijo med prijavljena društva.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
15. člen
Upravičenci so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in določili iz pogodbe.
Upravičenci so dolžni za izvedene projekte oddati poročilo za preteklo leto najkasneje do 31. marca tekočega leta.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka morajo upravičenci podati realizacijo proračunskih sredstev vedno, kadar to zahteva župan.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem pogodbe in porabo dodeljenih sredstev spremlja in preverja občinska uprava in nadzorni odbor Občine Tišina.
Izvajalci nadzora morajo nepravilnosti ugotoviti z zapisnikom in ga posredovati občinski upravi, ki ustrezno ukrepa.
17. člen
Če občinska uprava ugotovi, da društvo ne izvršuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši določila prvega in drugega odstavka tega člena, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
VI. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje dejavnosti društev v letu 2011.
19. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 62/04).
Št. 007-0042/2011-1
Tišina, dne 11. julija 2011
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.