Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2795. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobova – sever, stran 8585.

Na podlagi 57. člena v povezavi s sedmim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1b, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobova – sever
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet izdelave prostorskega akta so spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Dobova – sever, ki je sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu za Dobovo – sever (Uradni list SRS, št. 14/79, 17/80, Uradni list RS, št. 57/96, 66/00 – Odločba US), v nadaljevanju: »SdZN«.
Veljavni prostorski akt je star že 32 let. V tem času so se spremenile družbenogospodarske razmere v prostoru, prav tako se je področje prave in prostorske zakonodaje bistveno spremenilo. Občina bo v postopku OPN sicer ugotavljala ustreznost obstoječih prostorskih aktov, vendar je želja lastnikov, da bi se nekatera določila spremenila že prej. Ker bo občina v fazi ugotavljanja ustreznosti tega zazidalnega načrta v postopku priprave OPN le tega razveljavila, se naredijo samo najnujnejše spremembe. Veljavni prostorski akt opredeljuje le novogradnje, ne pa tudi meril in pogojev za vzdrževanje, rekonstrukcijo, dograditev obstoječih objektov. Prav tako ne dovoljuje postavitve dvoriščnih objektov, zato postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov po sedaj veljavnem ZN ni mogoča.
SdZN se nanašajo na:
– merila in pogoje za obstoječe objekte,
– določitev možnosti gradnje nezahtevnih/enostavnih objektov (vrste, oblikovna merila),
in smiselno vključujejo tudi spremembe, ki so bile narejene v letu 1987 in nikoli objavljene v Uradnem listu RS.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave SdZN)
SdZN se nanašajo na celotno območje veljavnega zazidalnega načrta.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Izdelava posebnih strokovnih podlag ni potrebna. Pripravljavec na tem območju nima izdelanih strokovnih podlag, ki bi vplivali na vsebino SdZN. Upoštevajo se smernice in mnenja za načrtovanje nosilcev urejanja prostora in uskladi s KS Dobova.
Spremembe se nanašajo le na spremembe odloka (pravilnika) in ne na tekstualni del in ne na grafični del, zato geodetski posnetek ni potreben.
4. člen
(roki za pripravo SdZN in njegovih posameznih faz)
Priprava SdZN bo potekala po naslednjih fazah:
+-------------------------------+--------+
|                | Roki |
|      Faznost      | (dni |
|                | max) |
+----------------------------------------+
|Uvedba v delo              |
+-------------------------------+--------+
|1. faza – sklep o začetku   |    |
|postopka            |  10  |
+-------------------------------+--------+
|2. faza – izdelava osnutka   |  30  |
+-------------------------------+--------+
|3. faza – pridobivanje smernic |    |
|in odločbe CPVO ter      |  40  |
|usklajevanje smernic      |    |
+-------------------------------+--------+
|4. faza – izdelava       |    |
|dopolnjenega osnutka      |    |
|in priprava gradiva za javno  |  30  |
|razgrnitev           |    |
+-------------------------------+--------+
|5. faza – javna razgrnitev in |    |
|javna obravnava        |  40  |
+-------------------------------+--------+
|6. faza – priprava stališč do |    |
|pripomb,            |  30  |
|1. obravnava na OS       |    |
+-------------------------------+--------+
|7. faza – izdelava predloga  |  30  |
+-------------------------------+--------+
|8. faza – posredovanje in   |    |
|pridobivanje mnenj       |  40  |
+-------------------------------+--------+
|9. faza – priprava usklajenega |    |
|predloga            |    |
|in gradiva za OS, predstavitev |  30  |
|na OS             |    |
+-------------------------------+--------+
|10. faza – priprava končnega  |    |
|akta              |  14  |
+-------------------------------+--------+
|11. faza – objava v uradnem  |    |
|glasilu            |    |
+-------------------------------+--------+
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO, kolikor bi pristojno ministrstvo z odločbo odločilo, da je potrebno izvesti postopek CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo SdZN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave SdZN.
Predviden rok za sprejem akta je 10 mesecev po podpisu pogodbe in je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi SdZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SdZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana, (varstvo okolja)
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto, (varstvo voda)
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova10, 1000 Ljubljana;
V vednost:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto, (varstvo kulturne dediščine), Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
5. Slovenske železnice d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska 11, Ljubljana (železnice),
6. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
7. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje),
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena ter urejanja lokalnega cestnega omrežja)
9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, (telekomunikacije)
11. Krajevna skupnost Dobova, Ulica bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN: Občina Brežice
Naročnik OPPN: Občina Brežice
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-6/2011
Brežice, dne 13. julija 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost