Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2816. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Tišina društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Tišina, stran 8635.

Na podlagi 21. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo)/ZLS-UPB2/(Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 7. redni seji dne 8. 7. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Tišina društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Tišina
1. člen
Predmet pravilnika
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Tišina in so zagotovljena v občinskem proračunu na PP 402013 – DOTACIJE HUMANITARNIM IN PODOBNIM DRUŠTVOM, PP 401807 – OSTALA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE ter na PP 400404 – POKROVITELJSTVO OBČINE PRI PRIREDITVAH (društva in organizacije – prireditve).
2. člen
Nameni sofinanciranja
V posameznih proračunskih postavkah Občine Tišina se lahko zagotavljajo sredstva za naslednje namene:
– sofinanciranje prireditev, dogodkov, aktivnosti katerih organizator ali soorganizator je fizična ali pravna oseba na različnih nivojih (nivo društva oziroma druge organizacije, občinski nivo, medobčinski nivo, državni nivo, mednarodni nivo);
– sofinanciranje dejavnosti društev.
V nadaljevanju pravilnika se vsi našteti nameni iz prvega odstavka tega člena označujejo z besedo »prireditve«.
3. člen
Predmet tega pravilnika niso tradicionalne občinske prireditve (vaške igre, vlečenje vrvi itd.). Te prireditve se sofinancirajo direktno iz proračuna občine na podlagi zagotovljenih sredstev.
4. člen
Višina sredstev
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva največ do:
– 150 EUR za sofinanciranje manjših prireditev;
– 200 EUR za sofinanciranje večjih prireditev;
– 600 EUR za sofinanciranje večjih prireditev, ki so postala že tradicionalna in so večjega pomena;
– 500 EUR za dejavnost društva.
Pri prireditvah, kot je navedeno v prvem odstavku tega člena, se upoštevajo:
– prireditve, ki so organizirane na območju Občine Tišina in
– izjemoma prireditve, ki so organizirane drugod v Sloveniji in so po mnenju komisije pomembne tudi za Občino Tišina.
5. člen
Upravičenci
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:
1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Tišina;
2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če prireditev organizirajo na območju Občine Tišina;
3. pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani občani Občine Tišina ali pa prireditev organizirajo na območju Občine Tišina;
4. druge pravne osebe, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k promociji in prepoznavnosti Občine Tišina.
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku ni upravičena tista fizična ali pravna oseba, ki so ji bila za isti namen že odobrena sredstva iz drugih razpisov Občine Tišina v tekočem proračunskem letu.
6. člen
Javni razpis
Sredstva iz 1. člena tega pravilnika se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– višino finančnih sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– rok za prijavo.
Javni razpis po tem pravilniku občinska uprava objavi na spletni strani Občine Tišina in na krajevno običajen način.
7. člen
Komisija
Zbrane vloge obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tem pravilniku. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči direktor občinske uprave s sklepom.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Prijavitelja nepopolne vloge komisija v roku treh dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana na naslov Občine Tišina v roku osem dni od prejema sklepa. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju izbrani upravičenci sklenejo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti društva, ki jo podpiše župan.
8. člen
Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva se lahko uporabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za ta namen, občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi obrestmi.
9. člen
Veljavnost pravilnika
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0038/2011-1
Tišina, dne 11. julija 2011
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.