Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2807. Odlok o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Metlika, stran 8613.

Na podlagi 43., 99. in 100.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 6. redni seji dne 7. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč.
2. člen
S tem odlokom se ureja organizacija, način in oblika izvajanja javne službe socialne oskrbe na domu, upravičence do socialne oskrbe, obseg storitev, izvajalce storitev, cene storitev in način plačila storitve.
3. člen
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
4. člen
Socialna oskrba na domu se zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna dejavnost.
Javna služba na območju Občine Metlika se lahko izvaja na naslednje načine:
– s sklenitvijo neposredne pogodbe o izvajanju javne službe z javnim socialno varstvenim zavodom, ki izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje socialne oskrbe na domu,
– z ustanovitvijo javnega zavoda, ki bo izvajal storitev socialne oskrbe na domu,
– s podelitvijo koncesije pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in na podlagi zakona izdanih izvršilnih predpisih, na javnem razpisu.
Postopek podelitve koncesije se izvede na podlagi občinskega koncesijskega akta v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11).
Koncesijo za opravljanje javne službe socialne oskrbe na domu po izvedenem javnem razpisu podeli na podlagi mnenja socialne zbornice ali strokovnega sveta za socialno varstvo občinski organ, pristojen za socialno varstvo.
II. VRSTA IN OBSEG STORITEV
5. člen
Socialna oskrba na domu se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.
III. UPRAVIČENCI
6. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe s stalnim prebivališčem v Občini Metlika, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so ti upravičenci naslednji:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti in pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za popolnoma samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
IV. POSTOPEK UVELJAVITVE PRAVICE DO SOCIALNE OSKRBE
7. člen
Postopek za uveljavitev pravice do socialne oskrbe na domu se prične izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela:
– prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve in sklenitev pisnega dogovora o medsebojnih obveznostih, o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje pri zagotavljanju pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med izvajalcem in upravičencem ali družino,
– drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Normativi storitev so določeni v Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve pa lahko predlagajo ali izvajalec storitve ali upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik.
V. IZVAJALCI STORITEV IN DOKUMENTACIJA
8. člen
Na območju Občine Metlika organizirajo in izvajajo socialno oskrbo na domu kot javno službo pod enakimi pogoji socialno varstveni zavodi, javni zavodi, ki jih občina ustanovi za ta namen, ali druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu.
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Metlika in izvajalcem se dogovorijo s pogodbo.
9. člen
Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci, strokovni sodelavci ter laični delavci.
Prvi del storitve vodi strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu.
Vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev, opravlja strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ali strokovni sodelavec, ki izpolnjuje pogoje iz 70. člena Zakona o socialnem varstvu z najmanj višješolsko izobrazbo.
Drugi del storitve oziroma neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca opravljajo strokovni sodelavci, ki izpolnjujejo pogoje iz 70. člena Zakona o socialnem varstvu, ki so končali najmanj srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki usposablja za socialno oskrbo ali zdravstveno nego, lahko pa tudi delavci, ki imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za izvajanje socialne oskrbe na domu.
Posamezna opravila iz druge in tretje alinee drugega odstavka 6. člena lahko pod vodstvom strokovnega delavca izvajajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi tudi laični delavci in drugi delavci.
10. člen
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan voditi evidence o osebnih podatkih upravičenca, vzpostavljene in vodene v skladu z navodili 115. člena Zakona o socialnem varstvu, evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev, v katerega se vpisujejo podatki o upravičencu, datumu obiska, opisu storitev izvajanja, o vsebini pomoči, tedenskem obsegu (pravilnost v dnevniku s podpisom potrdi upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik) ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve.
Izvajalec s splošnim aktom določi postopek evidentiranja prispelih prošenj, način upoštevanja vrstnega reda prispelih prošenj, postopek vključitve uporabnika v izvajanje storitve ter prenehanje izvajanja storitve, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.
Izvajalec vodi tudi evidenco o opravljenih poteh, ki se navezujejo na opravljanje storitev.
Izvajalec mora vso osnovno dokumentacijo hraniti v skladu z veljavno zakonodajo iz pristojnega področja.
11. člen
Izvajalec mora na zahtevo pristojnega občinskega organa posredovati podatke za potrebe spremljanja in načrtovanja stanja izvajanja javne službe socialne oskrbe na domu, neodvisno od tega pa mora sam izdelati in posredovati Občini Metlika tudi končno letno poročilo, ki obsega opis in finančno poročilo o opravljenem delu ter vsebinski in finančni načrt za naslednje proračunsko leto.
VI. CENA IN PLAČILO STORITEV
12. člen
Cena prvega dela storitve socialne oskrbe na domu oziroma t. i. cena vodenja storitve pomoči na domu in cena drugega dela storitve oziroma cena efektivne ure neposredne storitve oskrbe na domu se oblikujeta na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, predlaga pa ju Občinskemu svetu Občine Metlika v potrditev organ upravljanja izvajalca socialne oskrbe na domu enkrat letno, praviloma meseca februarja.
Med letom se cene storitve socialne oskrbe na domu lahko spremenijo samo v primeru, da izračunana uskladitev po elementih preseže 3-odstotno rast glede na zadnjo uskladitev cen.
Sredstva za kritje stroškov prvega dela storitve socialne oskrbe na domu je na podlagi 20. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04) in v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu dolžna v celoti zagotavljati občina iz proračunskih sredstev.
Sredstva za kritje stroškov drugega dela storitve pa se zagotavljajo:
– iz subvencije občine, ki znaša najmanj toliko kot določa zakonodaja,
– plačil storitev upravičencev oziroma drugih oseb, ki jih do upravičencev vežejo preživninske obveznosti, katere izhajajo iz zakona ali pogodbenega razmerja ali sklenjenega medsebojnega dogovora o preživljanju, v višini, ki jih v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev v odločbi določi pristojni Center za socialno delo,
– iz doplačila občine kot razliko med ceno efektivne ure, določene s Sklepom o cenah socialno varstvenih storitev v Občini Metlika, ki jih enkrat letno sprejme Občinski svet Občine Metlika na predlog izvajalca storitev socialne oskrbe na domu, in subvencijo občine in države ter plačili upravičencev oziroma drugih zavezancev za plačilo stroškov storitve.
Upravičenec oziroma njegov zavezanec in občina kot doplačnik storitve so storitev dolžni začeti plačevati z dnem začetka izvajanja storitve.
VII. OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
13. člen
Oprostitve plačil storitev se določajo na način in po postopku kot ga opredeljujeta Zakon o socialnem varstvu in Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
14. člen
Občina na podlagi 100.a člena Zakona o socialnem varstvu lahko za upravičence do socialne oskrbe na domu sprejme dodatne oprostitve pri plačilu stroškov storitve. O dodatnih oprostitvah se občina odloča vsako leto na podlagi sprejetega proračuna občine predvidoma pri obravnavi cen storitev socialne oskrbe na domu.
15. člen
Upravičenec do storitve pomoči na domu, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dodatka dodatno prispevati za plačilo storitve. Dodatni prispevek upravičenca znaša en odstotek dodatka za pomoč in postrežbo za vsako uro opravljene storitve, vendar skupno lahko doseže največ polovico celotnega zneska prejetega dodatka.
16. člen
V primeru, da je upravičenec oproščen plačila storitve, je znesek v višini oprostitve, dolžan plačati zavezanec.
17. člen
Zavezanec, ki je fizična oseba, tudi lahko uveljavlja oprostitev zase, če ni plačilno sposoben ali če njegova plačilna sposobnost ne dosega višine zneska, za katerega je bil oproščen upravičenec.
Zavezanec, ki je pravna oseba, ni upravičen do oprostitev.
Zavezanec, ki v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih poskrbi za upravičenca tako, da ga vzame k sebi v preživljanje, je v celoti oproščen plačila storitve socialne oskrbe na domu, dokler ima upravičenca pri sebi v preživljanju. Določitev oprostitve iz tega razloga ne vpliva na prispevke drugih zavezancev.
18. člen
Če je upravičenec lastnik nepremičnine, na kateri nima prijavljenega stalnega prebivališča, lahko uveljavlja celotno ali delno oprostitev plačila stroškov socialne oskrbe na domu le pod pogojem, če dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Občine Metlika.
O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine odloči pristojni Center za socialno delo v izreku odločbe o oprostitvi plačila storitve socialne oskrbe na domu.
Prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka.
19. člen
Center za socialno delo lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca za določeno obdobje, vendar največ za 1 leto, določi oprostitev v višjem znesku, kot bi šla upravičencu oziroma zavezancu po merilih Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, če za to pridobi predhodno soglasje plačnika storitve to je Občine Metlika.
20. člen
Center za socialno delo lahko upravičencu oziroma zavezancu, brez predhodnega soglasja Občine Metlika, določi višjo oprostitev, kot bi jo določil po merilih Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, če upravičenec storitev nujno potrebuje in bi prišlo do ogrožanja njegovega zdravja ali življenja, če mu storitev ne bi bila omogočena, ali če to narekujejo posebne socialne razmere ali iz drugih pomembnih razlogov v korist upravičenca oziroma zavezanca. Razloge, na podlagi katerih je utemeljil odločitev, mora Center za socialno delo natančno opredeliti v obrazložitvi odločbe.
21. člen
Upravičenec ali zavezanec, ki je deloma ali v celoti oproščen plačila storitve ter izvajalec storitve, je dolžan takoj ali najpozneje v roku petnajstih dni po nastanku razlogov, sporočiti pristojnemu Centru za socialno delo vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve, razen rednih uskladitev periodičnih dohodkov.
Če Center za socialno delo ugotovi, da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali višino oprostitve, izda odločbo, s katero na novo določi višino oprostitve s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.
22. člen
Če upravičenec ali zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko vplivala na višino oprostitve, ali je ne sporoči v prejšnjem členu določenem roku, je dolžan povrniti plačniku storitve razliko, ki je nastala zaradi spremenjenih okoliščin, skupaj z zakonsko zamudnimi obrestmi, od nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan povrniti plačniku storitve, to je Občini Metlika vse stroške, ki so nastale v zvezi z priznanjem oprostitve, skupaj z zakonsko zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neopravičeno priznana.
23. člen
Center za socialno delo enkrat letno meseca marca po uradni dolžnosti preveri, ali upravičenci oziroma zavezanci, ki jim je bila priznana oprostitev, še izpolnjujejo pogoje po določilih Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, in na novo odloči o višini oprostitve na podlagi ugotovitve dejanskega stanja po postopku in na način, kot velja za odločanje o oprostitvi.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
24. člen
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan seznaniti z določili tega odloka vsakega upravičenca do storitev javne službe socialne oskrbe na domu in po potrebi z njim skleniti nove dogovore o izvajanju storitve ter izdati ustrezne upravne odločbe.
25. člen
Ostale pravice in obveznosti upravičencev oziroma njihovih zavezancev, ki niso opredeljene v tem odloku, se določijo v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev oziroma drugimi zakonskimi predpisi s tega področja.
26. člen
Izvajalec storitev socialne oskrbe na domu je dolžan izvajati javno službo strokovno in racionalno v skladu z veljavno zakonodajo ter veljavnimi standardi in normativi ter najmanj enkrat letno o svojem delu poročati Občinskemu svetu Občine Metlika, na zahtevo župana/nje pa tudi večkrat letno.
IX. KONČNA DOLOČBA
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organiziranju in izvajanju storitev socialne oskrbe na domu v Občini Metlika in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 35/01).
Št. 007-5/2011
Metlika, dne 7. julija 2011
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.