Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 8593.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 179. člena in 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in spr.), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 27/98), 218., 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09) ter 16. in 94. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 21. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
Na koncu 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 60/98, 102/01, 82/04 in 106/05, v nadaljevanju: Odlok) se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Nadomestilo se ne plačuje za objekte na stavbnih zemljiščih, ki so znotraj območja gospodarskih con, in sicer za čas 5 let od sklenitve kupoprodajne pogodbe za nakup zemljišč z občino.«
2. člen
18. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na obrazloženo zahtevo zavezanca se lahko oprosti plačila nadomestila v naslednjih primerih:
– če zavezanec prejema socialno pomoč (pisno mnenje Centra za socialno delo) ali varstveni dodatek, za čas trajanja takšnega socialnega stanja;
– zaradi prizadetosti z elementarnimi nesrečami, do odprave posledic, ki so s tem dogodkom nastale in vplivajo na zavezančevo zmožnost plačila nadomestila.
(2) Plačevanje nadomestila v višini 50 % se na vlogo zavezanca in za dobo 5 let oprosti zavezanca, ki je fizična oseba in kupi stanovanje v novozgrajenem večstanovanjskem objektu kot posamezen del stavbe ali zgradi družinsko stanovanjsko hišo, če je ob ceni stanovanja oziroma v dokazljivem delu v ceni stanovanja ali za gradnjo družinske stanovanjske hiše Občini Gorenja vas - Poljane neposredno plačal stroške za opremljanje stavbnega zemljišča (odločba občine o odmeri komunalnega prispevka). Doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči z dnem, ko organ prejme popolno vlogo.
(3) Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila iz drugega odstavka tega člena začne teči od dneva vselitve v novozgrajeno stanovanje ali stanovanjsko hišo. Zavezanec je oproščen plačevanja nadomestila od dneva, ko organ prejme popolno vlogo, do izteka 5 let od dneva vselitve (pričetek uporabe objekta za bivanje).«
3. člen
19. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»O oprostitvi plačevanja nadomestila na vlogo zavezanca odloči Občina Gorenja vas - Poljane.«
4. člen
20. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec za plačilo nadomestila, ki je fizična oseba, se kaznuje za prekršek z globo v višini 250,00 evrov:
– če ne posreduje podatkov iz drugega odstavka 15. in 16. člena tega odloka,
– če daje napačne podatke, ki vplivajo na višino nadomestila.
Pravna oseba se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo v višini 1.200,00 evrov.
Za posledice iz alinee prvega odstavka se zavezancu višina nadomestila poračuna skupaj z odmerjenimi zamudnimi obrestmi.«
5. člen
21. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec se kaznuje za prekršek z globo v višini 100,00 evrov, če v roku trideset dni od dneva spremembe, glede katere se oprostitev plačila nadomestila iz 18. člena tega odloka ne more več upoštevati, le-te ne sporoči Občini Gorenja vas - Poljane.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-005/2011-001
Gorenja vas, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.