Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2783. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011, stran 8564.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi skladno s Sklepom Sveta 2011/273/SZVP z dne 9. maja 2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L št. 121 z dne 10. 5. 2011, str. 11, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2011/273/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011 z dne 9. maja 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL L št. 121 z dne 10. 5. 2011, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 442/2011/EU).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano v Sirijo neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi in sestavnimi deli za navedeno, ne glede na to, če je tako blago po poreklu iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih največja skupna velikost, vključno z verigo, je pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju od 240 mm do 280 mm;
d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
k) biče;
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah od i do k, ali z njo.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj se prepreči osebam, navedenim v prilogi k Sklepu 2011/273/SZVP.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
a) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
b) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skličejo ZN ali katere pokrovitelj so ZN,
c) na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete, ali
d) kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
(3) O vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
(4) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno z:
a) nujnimi človekoljubnimi potrebami ali
b) udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja EU ali država članica EU, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo demokracija, človekove pravice in pravna država v Siriji.
(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet Evropske unije. Šteje se, da je bila predlagana izjema dovoljena, če proti njej noben član Sveta EU ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila.
(6) O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s tretjim in petim odstavkom tega člena obvešča Svet EU. Z odobritvijo izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, seznani tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(7) Kadar se na podlagi tega člena osebam dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) Skladno z Uredbo 442/2011/EU so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v zvezi s tretjim odstavkom 2. člena in drugim odstavkom 3. člena Uredbe 442/2011/EU, če gre za orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, ali ministrstvo, pristojno za obrambo, če gre za vojaško orožje in vojaško opremo,
– ministrstvo, pristojno za finance, v zvezi s 6., 7. in 9. členom Uredbe 442/2011/EU,
– Banka Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 442/2011/EU in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v zvezi z 11. členom Uredbe 442/2011/EU.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi III k Uredbi 442/2011/EU.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v Sirijo neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi in sestavnimi deli za navedeno, ne glede na to, če je tako blago po poreklu iz EU (prvi odstavek 2. člena te uredbe);
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 evrov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Siriji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno prenese ali izvozi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo in je navedena v prilogi I k Uredbi 442/2011/EU (točka a prvega odstavka 2. člena Uredbe 442/2011/EU);
(b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Siriji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama vojaške opreme EU (UL C št. 69 z dne 18. 3. 2010, str. 19, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: skupni seznam) ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga, navedenega na skupnem seznamu, ali v zvezi z opremo iz priloge I k Uredbi 442 /2011/EU (točki a in b prvega odstavka 3. člena Uredbe 442/2011/EU);
(c) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Siriji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama ali priloge I k Uredbi 442/2011/EU ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči (točka c prvega odstavka 3. člena Uredbe 442/2011/EU);
(d) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je obiti prepovedi iz točke a prvega odstavka 2. člena ter točk od a do c prvega odstavka 3. člena Uredbe 442/2011/EU (točka b prvega odstavka 2. člena in točka d prvega odstavka 3. člena Uredbe 442/2011/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 evrov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo osebam, subjektom ali organom iz priloge II k Uredbi 442/2011/EU, ki so v njihovi lasti ali s katerimi razpolagajo (prvi odstavek 4. člena Uredbe 442/2011/EU);
(b) osebam, subjektom ali organom iz priloge II k Uredbi 442/2011/EU neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na voljo sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 4. člena Uredbe 442/2011/EU);
(c) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 4. člena Uredbe 442/2011/EU (tretji odstavek 4. člena Uredbe 442/2011/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 evrov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(4) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
(a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi prispevali k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 442/2011/EU, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s 4. členom Uredbe 442/2011/EU, pristojnim organom, navedenim na spletnih straneh iz priloge III k Uredbi 442/2011/EU, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Komisiji EU (točka a prvega odstavka 11. člena Uredbe 442/2011/EU);
(b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge III k Uredbi 442/2011/EU, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 11. člena Uredbe 442/2011/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
9. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 442/2011/EU v skladu s svojimi pooblastili iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija ter pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, nadzor iz prejšnjega stavka opravljajo Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in carinski organi, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in carinski organi.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi z njim.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 442/2011/EU organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-37/2011
Ljubljana, dne 14. julija 2011
EVA 2011-1811-0090
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost