Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2786. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo, stran 8567.

Na podlagi 8. in 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 65/09, 71/09 – popr. in 54/10) se v 1. členu besedilo tretje alineje nadomesti z naslednjim besedilom:
»– Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009/ES z dne 7. aprila 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 94 z dne 8. 4. 2009, str. 38), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 34/2011 z dne 18. 1. 2011 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009/ES z dne 7. aprila 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 14 z dne 19. 1. 2011, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 288/2009/ES).«.
2. člen
V tretjem odstavku 5. člena, prvem odstavku 6. člena, v drugem odstavku 13. člena, tretjem odstavku 17. člena ter prvem in drugem odstavku 18. člena se besedilo »Evropska komisija« v vseh sklonih nadomesti z besedo »Komisija« v ustreznih sklonih.
V 2. členu, prvem in drugem odstavku 13. člena, prvem odstavku 15. člena in petem odstavku 17. člena se beseda »skupnosti« nadomesti z besedo »unije«.
V tretjem odstavku 5. člena se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(odločitev o vrstnem redu izdajanja odločb o odobritvi)
(1) Če skupna vrednost zaprošene pomoči šol, ki se izračuna glede na skupno število vpisanih učencev v obdobju izvajanja sheme iz 7. člena te uredbe, presega skupno vrednost pomoči za shemo, ki se izračuna po odločbi Komisije iz tretjega odstavka prejšnjega člena, agencija odloči o odobritvi iz tretjega odstavka prejšnjega člena do razdelitve vseh razpoložljivih sredstev. Pri tem agencija upošteva vrstni red prispelih vlog naslednjih šol:
– šole, ki v predhodnem obdobju niso izvajale sheme;
– šole, ki so v zadnjem obdobju izvajanja sheme izkoristile več kakor vključno 90 odstotkov odobrenih sredstev;
– šole, ki so v zadnjem obdobju izvajanja sheme izkoristile manj kakor 90 odstotkov odobrenih sredstev, in sicer od šol z največjim izkoristkom do šol z najmanjšim.
(2) Kot dodatno merilo se v spodaj navedenih primerih upošteva tudi časovni vrstni red prispetja vlog:
– če je vlog šol iz druge alinee prejšnjega odstavka več, kakor je razpoložljivih sredstev,
– če je vlog šol iz tretje alinee prejšnjega odstavka, ki so imele v zadnjem obdobju enak izkoristek odobrenih sredstev, več, kakor je razpoložljivih sredstev.«.
4. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vrste svežega sadja in zelenjave, za katere šola dobi pomoč, so navedene v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Glede na razpoložljivost na trgu lahko da šola pri izbiri svežega sadja in zelenjave prednost sezonsko pridelanemu svežemu sadju in zelenjavi oziroma svežemu sadju in zelenjavi iz okolju prijazne pridelave (ekološka in integrirana pridelava), pri čemer se v kar največji meri upoštevata zdravstveni in okoljski vidik.«.
5. člen
V drugem odstavku 11. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Če je plačilo izvedeno prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom Uprave Republike Slovenije za javna plačila oziroma ga potrdi šola z žigom in podpisom osebe, pooblaščene za zastopanje; če pa je plačilo izvedeno prek banke, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom banke.«.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(spremljevalne aktivnosti)
(1) Šola mora v obdobju izvajanja sheme izvajati spremljevalne izobraževalne ali promocijske aktivnosti v skladu s strategijo.
(2) Spremljevalne izobraževalne oziroma promocijske aktivnosti poleg šole izvajajo območni zavodi za zdravstveno varstvo, službe, ki izvajajo naloge javnih služb na področju kmetijstva, ter druge organizacije v skladu s strategijo. Vsaka od teh organizacij, razen šol, o izvedenih spremljevalnih izobraževalnih oziroma promocijskih aktivnostih pripravi krajše poročilo, ki ga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na njegovo zahtevo predloži kot dokazilo za izvedbo teh aktivnosti.«.
7. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Šole morajo pri izvedbi spremljanja in vrednotenja učinkov sheme sodelovati z izvajalcem vrednotenja.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Izvajalec vrednotenja vloži zahtevek za povračilo stroškov za izvajanje vrednotenja učinkov sheme šolskega sadja (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za vrednotenje) na agencijo do 31. decembra v letu, v katerem se konča obdobje, v katerem se izvaja vrednotenje. Zahtevek za vrednotenje, ki vsebuje tudi podpisane izjave vlagatelja skladno s 7. členom Uredbe 288/2009/ES, je treba poslati na agencijo priporočeno po pošti ali oddati na vložišču agencije na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe in je objavljen na spletni strani agencije. K zahtevku za vrednotenje je treba priložiti poročilo o rezultatih vrednotenja, ki ga s podpisom potrdi minister, pristojen za zdravje, in finančno poročilo s specifikacijo stroškov za izvedbo nalog iz tretjega odstavka tega člena. Izvajalec vrednotenja mora hraniti dokazila o stroških za izvedbo nalog iz tretjega odstavka tega člena še najmanj pet let po dnevu pridobitve sredstev.«.
8. člen
Priloge 1, 2 in 3 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2 in 3, ki so kot del priloge sestavni del te uredbe.
Doda se Priloga 4, ki je kot del priloge sestavni del te uredbe.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2011.
Št. 00715-18/2011
Ljubljana, dne 20. julija 2011
EVA 2011-2311-0042
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost