Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2814. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Šmarješke Toplice, stran 8632.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 8. redni seji dne 5. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Šmarješke Toplice
1. člen
V Odloku o turistični taksi v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 61/07) se tretji odstavek 3. člena v celoti zamenja in se doda nov četrti odstavek, kakor sledi:
»Za lastnike in druge osebe iz drugega odstavka 2. člena tega odloka se določi turistična taksa v letnem pavšalnem znesku, ki je določena glede na površino počitniškega stanovanja oziroma hiše:
– do 30 m2 stanovanjske površine objekta 500 točk,
– od 30 do 60 m2 stanovanjske površine objekta 900 točk,
– nad 60 m2 stanovanjske površine objekta 1100 točk.
V primeru, da obveznost plačevanja pavšalne turistične takse nastopi med letom, se število točk za letno obveznost deli z 12 meseci in pomnoži s številom mesecev, začenši z mesecem, v katerem je obveznost nastala.«
Naslednja dva odstavka se ustrezno preštevilčita.
2. člen
Drugi in tretji odstavek 4. člena se v celoti zamenjata, kakor sledi:
»Občina Šmarješke Toplice dodatno oprosti plačila:
– osebe na začasnem delu, ki bivajo v katerikoli nastanitveni kapaciteti na območju Občine Šmarješke Toplice; ponudnik nastanitve mora občini posredovati seznam začasno nastanjenih delavcev ter potrdilo delodajalca o zaposlovanju teh delavcev, pri čemer morata biti v potrdilu navedena oblika in obdobje začasne zaposlitve. Na podlagi teh podatkov župan pisno odobri oprostitev,
– posameznike in organizacije, če in v obdobju, ko nudijo brezplačno pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, odpravljanju zaraščanja kmetijskih površin ter v drugih izjemnih primerih po predhodni odobritvi župana,
– plačila pavšalne turistične takse so oproščeni lastniki vinskih kleti in zidanic, ki se uporabljajo izključno za vinogradniško dejavnost in so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina.
Kolikor se zidanica ne uporablja izključno za vinogradniško dejavnost, v skladu s tretjo alinejo prejšnjega odstavka, je lastnik zavezan plačilu turistične takse kot to določa 2. člen odloka. V tem primeru so plačila turistične takse oproščene le osebe, ki imajo na območju Občine Šmarješke Toplice stalno prebivališče.«
3. člen
V 6. členu se doda nov peti odstavek, ki glasi:
»Lastniki počitniških hiš oziroma stanovanj so pavšalno turistično takso dolžni plačati na osnovi odločbe občinske uprave najkasneje do 31. marca za preteklo leto.«
4. člen
Doda se nov 10.a člen:
»Občina Šmarješke Toplice vzpostavi evidenco lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Lastniki počitniških hiš in stanovanj so dolžni na poziv občine posredovati podatke o svoji počitniški hiši oziroma počitniškem stanovanju.«
5. člen
Doda se nov 10.b člen:
»Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če:
– ne pobira turistične takse v skladu z določili tega odloka,
– ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določili tega odloka,
– ne vodi evidence v skladu z določili tega odloka,
– ne predloži mesečnega poročila o obračunani in plačani turistični taksi na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.
Z globo 500 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek lastnik počitniške hiše oziroma počitniškega stanovanja, ki na poziv Občine Šmarješke Toplice v predpisanem roku, ne posreduje podatkov za vzpostavitev potrebne evidence in ne plačuje turistične takse na podlagi določil tega odloka.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0006/2011
Šmarjeta, dne 5. julija 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.