Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2797. Odlok o občinskih taksah Občine Dobrna, stran 8588.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 8. redni seji dne 12. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah Občine Dobrna
I. TEMELJNE DOLOČBE
Predmet odloka
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Dobrna, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
Taksni predmet
2. člen
V Občini Dobrna se plačuje občinsko takso za:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev (zabavne prireditve, zabaviščni parki, luna parki, cirkusi ipd.);
– za prirejanje prodajnih akcij, promocijskih predstavitev in podobnih prireditev;
– za postavitev začasnih stojnic, kioskov, potujočih prodajaln in podobnih predmetov, namenjenih začasni prodaji blaga ali opravljanju storitev;
– za sezonsko postavitev gostinskih vrtov;
– uporaba označenih avtotaxi postajališč na javnih površinah;
– oglaševanje na javnih mestih;
– uporabo javnega prostora za kampiranje;
– druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
Prijava taksnega predmeta
3. člen
Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta pridobiti dovoljenje – soglasje občinske uprave za vse taksne predmete, ki posegajo na javno površino ali na varovalni pas kategoriziranih občinskih in državnih cest, so postavljeni na javnih napravah ali objektih ali kakorkoli vplivajo na promet. Taksni zavezanci si morajo predhodno pridobiti še soglasje pristojnih upravljavcev v katero pristojnost bi predvidena postavitev taksnega predmeta sodila.
4. člen
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali zavezanca prijaviti občinski upravi v roku 15 dni od nastale spremembe.
Taksnih predmetov, za katere je potrebno dovoljenje iz 3. člena tega odloka, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja občinske uprave in drugih pristojnih upravljavcev.
Taksni zavezanci
5. člen
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali posameznik, ki uporablja predmete in izvaja storitve za katere so določene občinske takse. Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
Višina občinske takse
6. člen
Občinska taksa se določa v točkah.
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve ter taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
Občinski svet Občine Dobrna enkrat letno s sklepom določi vrednost točke za obračun občinskih taks iz prvega odstavka tega člena, na podlagi letnega gibanja rasti cen na drobno, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
Odmera občinskih taks
7. člen
Občinska taksa se odmeri:
– ob predhodnim soglasjem – dovoljenjem za postavitev taksnega predmeta, ki ga izda pristojni občinski upravni organ.
Obračun in plačilo občinskih taks
8. člen
Na podlagi določb 7. člena tega odloka se taksa obračuna ob nastanku taksne obveznosti.
9. člen
Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna, in podatki o velikosti taksnega predmeta in času trajanja.
Prijava taksne obveznosti
10. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti pristojnemu občinskemu oddelku v 15 dneh pred njegovim nastankom, če ni v taksni tarifi drugače določeno oziroma 10 dni pred prireditvijo.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.) ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine občinske takse.
Taksni zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu organu prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse.
Nastanek in prenehanje taksne obveznosti
11. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve predmeta oziroma pričetka uporabe storitev, preneha s pretekom meseca, v katerem je taksni zavezanec obvestil občinski organ o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju uporabe.
Okoliščina, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, plačujejo občinske takse taksni zavezanci vnaprej, v enkratnem znesku, pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov. Dnevni znesek se zaračuna taksnemu zavezancu ne glede na število ur namestitve taksnega predmeta.
V primeru večdnevne namestitve se dnevni znesek pomnoži z ustreznim številom dni.
Oprostitev plačila takse
12. člen
Oprostitev plačila občinske takse se upošteva v naslednjih primerih:
– objave državnih in drugih upravnih organov;
– objave prireditev v organizaciji društev, ki so sofinancirane s strani Občine Dobrna in prireditev, ki so neprofitne narave in so pomembne za razvoj kulture, športa, turizma in drugih podobnih dejavnosti v Občini Dobrna;
– objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi;
– taksni predmeti, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti;
– drugi primeri uporabe taksnih predmetov, navedeni v 13. členu tega odloka.
13. člen
Pristojni organ Občine Dobrna taksnega zavezanca oprosti plačila občinske takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami, ki jih organizira občina ali javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Dobrna, ter društva in zavodi, ki so registrirani na območju Občine Dobrna;
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnega značaja ter neprofitne narave;
– turistična prireditev »Noč pod kostanji«.
Za tradicionalno turistično prireditev »Noč pod kostanji« organizator prireditve obračuna pristojbine za premične stojnice, kioske, potujoče prodajalne namenjenih začasni prodaji blaga ali opravljanju storitev ali zabaviščne parke, zavezancem, skladno sprejetim cenikom organizatorja prireditve. Soglasje k prodaji izda Občina Dobrna zavezancu le ob predhodno dostavljenem pisnem dogovoru o postavitvi stojnice z organizatorjem navedene prireditve.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
14. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pooblaščene službe občinskega nadzora.
Ukrepanje občinskega organa inšpekcijskega nadzora
15. člen
Pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana v celoti, lahko pristojni občinski organ za inšpekcijski nadzor odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
III. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z globo 1.200,00 EUR se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki:
1. ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse;
2. v prijavi nastanka taksnega predmeta navede neresnične podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti;
3. postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa.
Z globo 800,00 EUR se sankcionira posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 250,00 EUR se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 250,00 EUR se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
17. člen
Pooblaščena organizacija za plakatiranje in izobešanje transparentov, ki prevzame naročilo za plakatiranje oziroma izobešanje transparentov, ne da bi ugotovila, če je naročnik predhodno plačal ustrezno občinsko takso ali prevzame naročilo, čeprav občinska taksa ni plačana, se kaznuje z globo 350,00 EUR.
Odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo 125,00 EUR.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Vrednost točke taksnih tarif
18. člen
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v Občini Dobrna znaša vrednost točke taksnih tarif 0,080 EUR.
19. člen
Za taksne predmete, za katere zavezanci že plačujejo komunalno takso v skladu z Odlokom o komunalnih taksah, se izda odločbo v skladu s 7. členom Odloka o občinskih taksah, in sicer pred prvim obračunom po začetku uporabe odloka.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 70/96), ki se je na območju Občine Dobrna uporabljal skladno s 120. členom Statuta Občine Dobrna.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2011-1(6)
Dobrna, dne 12. julija 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost