Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2713. Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)
2714. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)

Odloki

2715. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije

Sklepi

2716. Sklep o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2717. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2718. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
2719. Sklep o imenovanju članice Nadzornega sveta RTV Slovenija
2720. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma vpletenosti pri financiranju spornih menedžerskih prevzemov in pomanjkljive prevzemne zakonodaje
2721. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno dejanskega stanja izdajanja in financiranja brezplačnih tednikov »Slovenski tednik« in »Ekspres«
2722. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zadevi Patria

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2723. Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv
2724. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Kladje na Golteh
2772. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi
2773. Uredba o dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog

Sklepi

2725. Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka

MINISTRSTVA

2726. Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
2727. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o konzervansih za površinsko obdelavo citrusov
2728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
2729. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in komponent krvi
2730. Odredba o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

2731. Odločba o ugotovitvi, da peti odstavek 98. člena Zakona o pravdnem postopku, kolikor se nanaša na postopek z revizijo, ter 377. člen Zakona o pravdnem postopku, ker ne določa pravnih sredstev zoper sklep o zavrženju revizije, nista v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2732. Spremembe in dopolnitve Statuta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2733. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva

OBČINE

Bloke

2734. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2011
2735. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Bloke
2736. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Brezovica

2737. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V24 Rakitna
2738. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Cankova

2739. Pravilnik o delovanju režijskega obrata

Dravograd

2740. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške
2741. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške

Grosuplje

2742. Poslovnik o delu nadzornega odbora
2743. Sklep o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v zasebnem vrtcu s koncesijo »Kobacaj« Grosuplje
2744. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 764/3, k.o. Grosuplje – naselje
2745. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1168/5, k.o. Šmarje

Koper

2746. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper, dne 10. julija 2011

Križevci

2747. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev
2748. Odlok o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini Križevci
2749. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci
2750. Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci
2751. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci

Ljubljana

2752. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost
2753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
2754. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«

Ljubno

2755. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ljubno
2756. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljubno

Medvode

2757. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Medvode

Nova Gorica

2758. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011
2759. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica
2760. Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS
2761. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2011

Ptuj

2762. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju

Semič

2763. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič

Slovenska Bistrica

2764. Sklep o razpisu naknadnih in ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Leskovec – Stari Log
2765. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred

Slovenske Konjice

2766. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2011
2767. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona – Menart d.o.o.
2768. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu vrtec Prevrat
2769. Tehnični pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o standardu vzdrževanja in obnovah lokalnih cest in javnih poti

Tolmin

2770. Pravilnik o zamenjavah najemnih neprofitnih stanovanj
2771. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Tolmin

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

48. Sklep o objavi besedila Kodeksa OECD o liberalizaciji kapitalskih tokov in Kodeksa OECD o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti