Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Št. 11-1812 Ob-4054/11 , Stran 1806
Št. 11-1812 Ob-4054/11
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec d.d. sklicuje uprava
14. skupščino
delničarjev delniške družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2011, ob 12 uri, v gostišču Murko, Francetova 24, Slovenj Gradec. Dnevni red skupščine. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Huberta Dolinška, za preštevalca glasov pa se izvolita Zoran Laznik in Joža Radoševič. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 skupaj z revizorskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 skupaj z revizorskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, ki je priloga temu sklepu. 2.2. Ugotovi se, da je bil za poslovno leto 2010 ustvarjen dobiček v višini 29.283 EUR. Nadzorni svet in uprava predlagata, da dobiček v višini 29.283 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen. 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 in s tem potrdi njihovo uspešno delo. 3. Nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: skupščina družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d. na podlagi 240. člena ZGD pooblašča upravo, da v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10% skupnega števila kosovnih delnic družbe. 4. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2010 se imenuje: ABC Revizija d.o.o. Dunajska c. 101, Ljubljana. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi zadnji dan preteklega meseca pred zasedanjem skupščine. Udeležence vabimo, da se pol ure pred pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe na sedežu zasedanja skupščine. S podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne lističe. Gradivo za skupščino in spremembe statuta so delničarjem oziroma njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik, med 10. in 12. uro. Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo neposredno na sedežu družbe.
Uprava družbe GG Slovenj Gradec d.d.

AAA Zlata odličnost