Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Št. 410-0078/2011-2 Ob-4010/11 , Stran 1759
Št. 410-0078/2011-2 Ob-4010/11
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, objavlja na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača (Uradni list RS, št. 69/02, 24/09 in 52/11)
javni razpis
za dodelitev posojil in subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača
1. Skupni znesek razpisanega posojila znaša: – pri Banki Koper d.d. – 563.000,00 EUR, – pri A-banki Vipa d.d. – 376.000,00 EUR. 2. Posojilo in sofinanciranje obresti se odobrijo za naslednje namene: – nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, – nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, – nakup nove ali generalno obnovljene opreme, – nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja), – za financiranje obratnega kapitala z namenom podpore pripravi oziroma izvajanju gospodarskih poslov. 3. Zahtevek za dodelitev posojila lahko vložijo: – majhna podjetja in samostojni podjetniki, – občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika, – majhna podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register. Sedež podjetja in kraj investicije morata biti na območju Občine Divača. V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Divača in investirajo na območju Občine Divača. Subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo »de minimis« prejemati pomoči po drugih predpisih, če bi bile lahko s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti pomoči v višini 200.000,00 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju pa v višini 100.000,00 EUR). Do subvencij po tem razpisu niso upravičena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah. Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če se znesek pomoči, določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg in v primeru, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. Pomoči, po tem razpisu, se ne sme dodeliti podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. 4. Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev banke in zavarovalnice, v večji meri izpolnjujejo naslednje kriterije: – zagotavljajo nova delovna mesta, – vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma, – vlagajo v deficitarne dejavnosti, – vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja, – vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev, – dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva v občini, – vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah s tem, da so upravičenci do posojil registrirani kot družbe ali samostojni podjetniki, – vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig kvalitete storitev občanov in turistom. 5. Doba vračanja posojila znaša do 7 let. 6. Letna obrestna mera znaša: – pri Banki Koper d.d. – (3-mesečni EURIBOR + 3,00 o. t.)*0,5. – pri A-banki Vipa d.d. – 6-mesečni EURIBOR + 0,50 o.t. (za posojila z odplačilno dobo do 36 mesecev), – pri A-banki Vipa d.d. – 6-mesečni EURIBOR + 1,40 o.t. (za posojila z odplačilno dobo do 60 mesecev), – pri A-banki Vipa d.d. – 6 mesečni EURIBOR + 1,80 o.t. (za posojila z odplačilno dobo do 84 mesecev). Posojila se odobravajo v skladu s pogoji banke in Pravilnikom o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača. Posojilo se zavaruje v skladu s pogoji banke. Stroški odobravanja in zavarovanja posojila bremenijo stranko oziroma posojilojemalca. 7. Višina posojila ne sme presegati 60% predračunske vrednosti investicije in 10% skupne mase razpisanih sredstev. V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti, se prosilcem lahko dodeli tudi več kot 10% razpoložljivih razpisanih sredstev, kolikor so zainteresirani in to dopuščajo pogoji banke. V primeru obratnega kapitala ne sme višina posojila presegati 80% predračunske vrednosti. 8. Vloge lahko prosilci dvignejo: – v enoti Banke Koper PE Sežana, Partizanska 50, Sežana in v enoti Banke Koper agencija Divača, Ul. Albina Dujca 2, Divača, ali – v enoti A-banka VIPA d.d. – ekspozitura Sežana, Partizanska 41, Sežana. 9. Izpolnjene vloge s potrebno dokumentacijo za prvo obravnavo se je potrebno oddati v roku 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Za prosilce, ki zaprošajo za posojilo pri Banki Koper d.d. na naslov: Banka Koper d.d. PE Sežana, Partizanska cesta 50, 6210 Sežana, s pripisom: Za razpis subvencioniranje obrestnih mer, Za prosilce, ki zaprošajo za posojilo pri A-banki VIPA d.d. na naslov: A-banka VIPA d.d. – Ekspozitura Sežana, Partizanska 41, 6210 Sežana, s pripisom: Za razpis subvencioniranje obrestnih mer. Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali. Komisija bo, vloge obravnavala mesečno do porabe sredstev. Zadnji rok za oddajo vlog je 30. 11. 2011. 10. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v roku 20 dni od dneva poteka roka za vložitev vlog. Prosilci bodo sklep prejeli v osmih dneh po njegovem sprejemu. Vse dodatne informacije dobite na sedežu: Banke Koper d.d. PE Sežana, Partizanska 50, Sežana, A-banki VIPA d.d. – Ekspozitura Sežana, Partizanska 41, Sežana in na Občini Divača, Kolodvorska 3a, Divača.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost