Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

Ob-4016/11 , Stran 1797
Ob-4016/11
Uprava družbe Julon, d.d., Ljubljana, Letališka cesta 15, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in člena 15.4.1. Statuta družbe sklicuje
17. skupščino
družbe Julon, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 25. 8. 2011, ob 10.30, v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka cesta 15, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine ter predstavitev notarja. Predlog sklepa uprave: skupščina imenuje za predsednika skupščine Kranjc Gregorja, preštevalca glasov in ugotavlja prisotnost notarke Nade Kumar za sestavo notarskega zapisa ter sklepčnost skupščine. 2. Nagovor predsednika uprave. 3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2010, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta: a) Skupščina se seznani z letnim poročilom, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010 in pozitivnim mnenjem k poročilu revizijske hiše KPMG Slovenija za poslovno leto 2010. b) Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini 1.231.973,85 EUR se uporabi za razporeditev v druge rezerve iz dobička. c) Skupščina podeli razrešnico članom uprave za leto 2010. d) Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta za leto 2010. 4. Podaljšanje mandata članu nadzornega sveta. 1. S 6. 7. 2011 poteče mandat članu nadzornega sveta, zato se za člana nadzornega sveta ponovno izvoli Sergio Calliari, stanujoč Via des Tor 9, 38060 Volano, Italija. Nov mandat začne veljati 7. 7. 2011 in velja za dobo štirih let. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se predlog nadzornega sveta, da se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2011 imenuje revizorsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana. Pogoji za glasovanje in udeležbo na skupščini Dostop do gradiva za skupščino Gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov, predlaganimi sklepi, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, predlogom sprememb in dopolnitev statuta ter drugim gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na naslovu Letališka cesta 15, Ljubljana, vsak delovni dan, med 9. in 11. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila 14 dni pred skupščino le tiste dodatne točke, za katere bodo delničarji zahtevo posredovali upravi družbe najpozneje sedem dni po objavi tega sklica. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov. Predloge sklepov bo uprava družbe objavila na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar – predlagatelj v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zahtevek za dodatno točko dnevnega reda, morebitne nasprotne predloge in pooblastila lahko delničarji posredujejo tudi na faks 01/58-42-393. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščino tako, da uprava družbe prejme njihovo prijavo najmanj konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 22. 8. 2010. Prijava se pošlje na naslov družbe v Ljubljani, Letališka cesta 15 – za skupščino. Delničar uresničuje svoje pravice na skupščini osebno, po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra, odločbo oziroma z drugo ustrezno listino iz katere izhaja pravica za zastopanje. Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 11.30, na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Julon d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost